<html> <head> <title>KANCELARIA-OFERTA</title> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <meta NAME="KEYWORDS" CONTENT="MAREK STACHOWSKI,PORADY PRAWNE, DORADZTWO, PRAWNIK, PRAWO, KANCELARIA PRAWNA, ADWOKAT, RADZCA PRAWNY, ROZWODY, SPADKI, PRAWO HANDLOWE, PRAWO KARNE, GOSPODARCZE,PRAWO PRACY, MIEJSCOWOSC POBLISKA,ODPRAWA PRACOWNICZA, AKT NOTARIALNY, TYTUL EGZEKUCYJNY, EGZEKUCJA, KOMORNIK, KODEKS POSTEPOWANIA CYWILNEGO,BIBLIOGRAFIA, LITERATURA, POSTANOWIENIA, WYROKI, UZASADNIENIA, KODEKSY, USTAWY, WSTEP,GENAZA,EGZEKUCJA W POLSCE, ZABORY, PRUSKI, ROSYJSKI, Ksiestwo Warszawskie,Kr?stwo Polskie, 1918-1965, Lata 1965-2010, DOKUMENTY, ROZDZIAL,DLUZNIK, OSOBA FIZYCZNA,Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne majace zdolnosc Prawna,Podmioty Podstawione,Wierzyciel,Wynagrodzenie Notariusza, Oswiadczenie Woli o poddaniu sie egzekucji,Odmowa zlozenia oswiadczenia, Tresc Oswiadczenia O Poddaniu sie Egzekucji,art. 777 ?1 pkt. 4 k.p.c,Zobacz,Elementy oswiadczenia,Termin,Obowiazki swiadczenia,Obowiazek Wydania Rzeczy Oznaczonych Co Do Gatunku, Obowiazek Wydania Rzeczy Oznaczonej Indywidualnie,Termin Spelnienia Swiadczenia."> <style type="text/css"> <!-- .lacze { border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } .styl2 { font-size: 15px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } .styl3 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif} --> </style> </head> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="559" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <html> <head> <title>Bez nazwy 23</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <style type="text/css"> <!-- .lacze { border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } .styl2 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif} .styl4 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; } --> </style> </head> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="559" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="101" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_01.gif" width="900" height="101" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="19" colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_02.gif" width="321" height="19" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_03.gif" width="1" height="19" alt=""></td> <td colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_04.png" width="578" height="19" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <a href='index.html'><img src="images/podstrona/powrot.gif" width="302" height="42" alt=""></a></td> <td height="24" colspan="3"> <a href="index.html"><img src="images/podstrona/strona-tekstowa_06.gif" alt="" width="40" height="24" class="lacze"></a></td> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_07.png" width="558" height="42" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="18"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_08.gif" width="19" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_09.gif" width="1" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_10.png" width="20" height="18" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="37" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_11.gif" width="900" height="37" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><span class="tekst"> <div align="justify" class="styl3"><span class="styl2"> <p><li><strong>OFERTA</strong>- Podstawowe warunki <p>Kancelaria &#347;wiadczy wszelk&#261; pomoc prawn&#261;, obejmuj&#261;c&#261; doradztwo oraz zast&#281;pstwo procesowe w post&#281;powaniu s&#261;dowym przez profesjonalist&oacute;w. Oferujemy Pa&#324;stwu sta&#322;&#261; obs&#322;ug&#281; prawn&#261; na zasadzie cyklicznego abonamentu dostosowanego do potrzeb i mo&#380;liwo&#347;ci ka&#380;dego Klienta.</a> <p><li><strong>ZAKRES OFERTY</strong></br> </br>*Prawo cywilne,</a> </br>*Prawo Pracy,</a></br>*Prawo Karne,</a></br>*Prawo Sp&oacute;&#322;ek Handlowych (Gospodarcze),</a></br>*Prawo Administracyjne, </p>W&#347;r&oacute;d &#347;wiadczonych us&#322;ug znajduje si&#281; m.in.: obs&#322;uga prawna przedsi&#281;biorc&oacute;w w tym reprezentacja w s&#261;dzie w:</br>*sprawach cywilnych i karnych,</br>*gospodarczych,</br>*administracyjnych,</br>*prawa pracy,</br>*reprezentacja i prowadzenie egzekucji komorniczych,</br>*przygotowywanie projekt&oacute;w um&oacute;w, pism itp.</br>*sporz&#261;dzanie opinii prawnych,</br>*analiza dostarczonych tekst&oacute;w prawnych (um&oacute;w, o&#347;wiadcze&#324;,itd.),</br>*tworzenie, przekszta&#322;cenia i rejestrowanie sp&oacute;&#322;ek handlowych,</br>*zg&#322;aszanie wniosk&oacute;w o upad&#322;o&#347;&#263; przedsi&#281;biorstw,</br>*przygotowywanie pism i prowadzenie,</br>*korespondencji w imieniu klienta z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami,</br>*oraz inne us&#322;ugi odpowiadaj&#261;ce potrzebom naszych Klient&oacute;w.</a> <p><li><strong>ZASADY ROZLICZE&#323;</strong><br> </p>Wysoko&#347;&#263; wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozm&oacute;w z klientem. Uzale&#380;niona jest od zakresu i rodzaju pomocy prawnej Systemy wynagrodzenia to zrycza&#322;towanego oparty o: </br>*Okresowy tygodniowy,miesi&#281;czny,</a> </br>*System wynagrodzenia kwotowego,</a> </br>*System rozliczenia godzinowego. </a> <p><li><strong>CENNIK</strong></br> </br>Cena porady prawnej wynosi 250 PLN.</a> </br>Koszt przygotowania opinii wynosi 200 PLN za godzin&#281; pracy. Po otrzymaniu informacji czego dotyczy opinia informuj&#281; o jej ca&#322;kowitym koszcie.<br> </br>Koszt spraw podatkowych, celnych oraz administracyjnych uzale&#380;niony jest od warto&#347;ci przedmiotu sporu i wynosi zgodnie z przepisami zwi&#261;zanymi z kosztami zast&#281;pstwa prawnego:</br>*1.200 PLN. dla spraw o warto&#347;ci przedmiotu sporu nieprzekraczaj&#261;cych 20.000 PLN.</br>*2.400 PLN dla spraw o warto&#347;ci przedmiotu sporu od 20.000 PLN do 50.000 PLN.</br>*5.600 PLN dla spraw o warto&#347;ci przedmiotu sporu od 50.000 PLN do 200.000 PLN.</br>*7.200 PLN PLN dla spraw o warto&#347;ci przedmiotu sporu powy&#380;ej 200.000 PLN. <p>Ceny prowadzenia spraw cywilnych oraz gospodarczych ustalane s&#261; wed&#322;ug analogicznych zasad, Kancelaria zastrzega mo&#380;liwo&#347;&#263; podwy&#380;szenia koszt&oacute;w przed przyj&#281;ciem sprawy w zale&#380;no&#347;ci od stopnia skomplikowania sprawy. Ceny spraw karnych, rodzinnych i spadkowych ustalane s&#261; ka&#380;dorazowo z klientem indywidualnie. </a></a> <a> </span> </div> <p align="justify" class="styl2">Oferty dla klient&oacute;w indywidualnych.<a href="indywidualni.html"><strong>zobacz</strong></a> i przedsiebiorc&oacute;w <a href="firmy.html"><strong><strong>zobacz</strong></a> <td colspan="5">&nbsp;</td> </tr> </table> </center> <!-- End ImageReady Slices --> </body> </html>