<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <title>Akt Notarialny</title> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <meta NAME="KEYWORDS" CONTENT="MAREK STACHOWSKI,PORADY PRAWNE, DORADZTWO, PRAWNIK, PRAWO, KANCELARIA PRAWNA, ADWOKAT, RADZCA PRAWNY, ROZWODY, SPADKI, PRAWO HANDLOWE, PRAWO KARNE, GOSPODARCZE,PRAWO PRACY, MIEJSCOWO? POBLISKA,ODPRAWA PRACOWNICZA, Akt notarialny jako tytu&#322; egzekucyjny, Akt notarialny, egzekucja 777 kpc, ty&#322;y egzekucyjne, d&#322;u&#380;nik, o&#347;wiadczenie woli o podaniu si&#281; egzekucji, art. 777 kpc, klauzla wykonalno&#347;ci, termin wyst&#261;pienia po klauzl&#281; wykonalno&#347;ci, art. 777 ?1 pkt. 5 k.p.c, art. 777 ?1 pkt. 6 i ?3 k.p.c., post&#281;owanie klauzulowe, pow&#243;dztwo opozycyjne, egzelucja na podstawie aktu notarialnego, Wykonalno&#347;&#263; polskich akt&#243;w notarialnych za granic&#261;, ograniczonia przedmiotowe egzekucji, Obowi&#261;zek &#347;wiadczenia, elemnty o&#347;wiadczenia, pow&#243;dztwo o naprawienia szkody, pow&#243;dztwo o bezpodstawne wzbogacenie, &#347;rodki ochrony d&#322;u&#380;nika, zdolno&#347;&#263; s&#261;dowa."> <style type="text/css"> <!-- .?cze { border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } .styl1 {font-size: 10px;font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;} .styl3 {font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } .styl4 {font-size: 14px;font-family: Verdana, sans-serif;} .styl5 {font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> </head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="559" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="101" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_01.gif" width="900" height="101" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="19" colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_02.gif" width="321" height="19" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_03.gif" width="1" height="19" alt=""></td> <td colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_04.png" width="578" height="19" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_05.gif" width="302" height="42" alt=""></td> <td height="24" colspan="3"> <a href="wybranezagdnienieegzkucja.html"><img src="images/podstrona/strona-tekstowa_06.gif" alt="" width="40" height="24" class="?cze"></a></td> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_07.png" width="558" height="42" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="18"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_08.gif" width="19" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_09.gif" width="1" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_10.png" width="20" height="18" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="37" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_11.gif" width="900" height="37" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </p> <p align="center"class="styl6"> <strong>AKT NOTARIALNY JAKO DOKUEMNET</strong></p> <p align="justify"class="styl4"></br> Marek Stachowski</p> <p align="justify"class="styl4"> </p> <p align="justify" class="styl4">&nbsp;</p> <p align="justify" class="styl4"><strong>Akt notarialny</strong></p> <p align="justify" class="styl4">Akt notarialny to szczeg&#243;lna forma dokumentu urz&#281;dowego[1], kt&#243;ry stwierdza zaistnienie okre&#347;lonej czynno&#347;ci prawnej. Akt notarialny sporz&#261;dzany jest zawsze, je&#347;li wymagaj&#261; tego przepisy prawa. Forma aktu notarialnego jest zastrze&#380;ona m.in. dla nast&#281;puj&#261;cych czynno&#347;ci:</p> <p align="justify" class="styl4"> - z&#322;o&#380;enie o&#347;wiadczenia woli na pi&#347;mie przez osob&#281; nie mog&#261;c&#261; czyta&#263; (art. 80 k.c.), <br> - umowa zobowi&#261;zuj&#261;ca do przeniesienia w&#322;asno&#347;ci nieruchomo&#347;ci i umowa, przenosz&#261;ca w&#322;asno&#347;&#263;, kt&#243;ra zostaje zawarta w celu wykonania istniej&#261;cego uprzednio zobowi&#261;zania do przeniesienia w&#322;asno&#347;ci nieruchomo&#347;ci (art. 158 k.c.), <br> - umowa o przed&#322;u&#380;enie wieczystego u&#380;ytkowania (art. 236 par. 3 k.c.), <br> - umowa zobowi&#261;zuj&#261;ca do przeniesienia prawa wieczystego u&#380;ytkowania i umowa przenosz&#261;ca to prawo (art. 237 w zw. z art. 158 k.c.), <br> - o&#347;wiadczenie darczy&#324;cy przy umowie darowizny (art. 890 par. 1 k.c.), <br> - umowa o dzia&#322; spadku, w sk&#322;ad kt&#243;rego wchodzi nieruchomo&#347;&#263; (art. 1037 par. 2 k.c.),<br> - zrzeczenie si&#281; dziedziczenia przez przysz&#322;ego spadkobierc&#281; ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia (art. 1048 i 1050 k.c.),<br> - umowa sp&#243;&#322;ki komandytowej (art. 106 k.s.h.), <br> - statut sp&#243;&#322;ki komandytowo - akcyjnej (art. 131 k.s.h.), <br> - umowa sp&#243;&#322;ki z ograniczon&#261; odpowiedzialno&#347;ci&#261; (art. 157 par. 2 k.s.h.), <br> - statut sp&#243;&#322;ki akcyjnej (art. 301 par. 2 k.s.h.), <br> - umowa zbycia sp&#243;&#322;dzielczego w&#322;asno&#347;ciowego prawa do lokalu.</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl4"> W formie aktu notarialnego mo&#380;e, ale nie musi, by&#263; sporz&#261;dzony testament (art. 950 k.c.). Je&#380;eli ustawa zastrzega dla czynno&#347;ci prawnej form&#281; aktu notarialnego, czynno&#347;&#263; dokonana bez zachowania tej formy jest niewa&#380;na - art. 73 par.2 k.c. </p> <p align="justify" class="styl4"> Orygina&#322;y akt&#243;w notarialnych nie mog&#261; by&#263; wydawane poza miejsce ich przechowywania (kancelari&#281; notarialn&#261;), natomiast stronom oraz innym osobom uprawnionym wydaje si&#281; wypisy aktu notarialnego, kt&#243;re maj&#261; moc prawn&#261; orygina&#322;u. Wypis powinien by&#263; dos&#322;ownym powt&#243;rzeniem orygina&#322;u. Wypis podpisuje notariusz i opatruje piecz&#281;ci&#261;, a wypis maj&#261;cy wi&#281;cej ni&#380; jeden arkusz powinien by&#263; ponumerowany, po&#322;&#261;czony, parafowany i spojony piecz&#281;ci&#261;.</p> <p align="justify" class="styl4"> Akt notarialny musi by&#263; sporz&#261;dzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lutego 1991 Prawo o Notariacie[2]. Aby dany akt notarialny m&#243;g&#322; stanowi&#263; tytu&#322; egzekucyjny w rozumieniu art. 777 par. 1 pkt. 4 lub 777 par. 1 pkt. 5-6 oraz par. 3 k.p.c. musi spe&#322;nia&#263; nast&#281;puj&#261;ce warunki:</p> <blockquote> <p align="justify" class="styl4">- wierzyciel wskazany jako podmiot posiadaj&#261;cy zdolno&#347;&#263; prawn&#261; musi by&#263; dok&#322;adnie zindywidualizowany,- okre&#347;lona jest podstawa &#347;wiadczenia,<br> - okre&#347;lony jest obowi&#261;zek &#347;wiadczenia,<br> - okre&#347;lony jest termin &#347;wiadczenia,<br> - podlega drodze s&#261;dowej i mo&#380;e by&#263; wykonany w drodze post&#281;powania egzekucyjnego,<br> - okre&#347;la warunki upowa&#380;niaj&#261;ce do prowadzenia egzekucji wraz terminem w jakim wierzyciel mo&#380;e zwr&#243;ci&#263; si&#281; do s&#261;du o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci. </p> </blockquote> <p align="justify" class="styl4"> Stosownie do art. 92 pr.not. pierwsz&#261; cz&#281;&#347;ci&#261; aktu notarialnego jest tzw. komparycja[3], za&#347; w&#322;a&#347;ciw&#261; cz&#281;&#347;ci&#261; aktu notarialnego jest tre&#347;&#263; aktu notarialnego, kt&#243;ra zwiera istotne elementy dokonanej czynno&#347;ci prawnej, mog&#261;ce w przysz&#322;o&#347;ci skutkowa&#263; egzekucj&#261; zgodnie z art. 777 par. 1 pkt. 4 lub 777 par. 1 pkt. 5-6 oraz par. 3 k.p.c.. W aktach notarialnych zawieranych w trybie 777 par. 1 pkt. 5-6 oraz par. 3 nale&#380;y wskaza&#263; termin, w jakim wierzyciel mo&#380;e wnioskowa&#263; o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci[4]. Wym&#243;g zamieszczenia pouczenia dotycz&#261;cego wyja&#347;nienia skutk&#243;w prawnych spoczywa na notariuszu (art. 80 par. 3 pr.not.). Zamieszczenie pouczenia w akacie notarialnym reguluje art. 92 par. 2 pr.not.</p> <p align="justify" class="styl4"> Tytu&#322;y egzekucyjne w postaci akt&#243;w notarialnych nie korzystaj&#261; z powagi rzeczy os&#261;dzonej, jak ma to miejsce w przypadku prawomocnych orzecze&#324; s&#261;dowych. Pow&#243;dztwo opozycyjne mo&#380;e by&#263; wymierzone przeciwko tytu&#322;om egzekucyjnym w postaci akt&#243;w notarialnych tylko na podstawie wskazanej w art. 840 par. 1 pkt. 1 k.p.c.[5]</p> <p align="justify" class="styl4"> Akty notarialne zgodnie z art. 95 pr.not. nie mog&#261; by&#263; wydawane poza miejsce ich przechowywania, jednak&#380;e art. 109 pr.not. wypisom akt&#243;w notarialnych nadaje charakter orygina&#322;&#243;w, za&#347; w nag&#322;&#243;wku danego wypisu z aktu notarialnego musi widnie&#263; wzmianka, &#380;e dany dokument jest wypisem. O charakterze konstytutywnym danego aktu notarialnego decyduj&#261; wymogi formalne, kt&#243;re decyduj&#261; r&#243;wnie&#380; o tym, czy dany akt notarialny jest tytu&#322;em egzekucyjnym. </p> <p align="justify" class="styl4"> Nowelizacja k.p.c. z dnia 2 lipca 2004 r., kt&#243;ra wesz&#322;a w &#380;ycie 5 lutego 2005 r., wprowadzi&#322;a nowe rodzaje akt&#243;w notarialnych, o kt&#243;rych mowa w art. art. 777 par. 1 i par. 3 k.p.c. Tym samym art. 777 k.p.c. przewiduje pi&#281;&#263; rodzaj&#243;w akt&#243;w notarialnych, w kt&#243;rych d&#322;u&#380;nik podda&#322; si&#281; egzekucji. S&#261; nimi:</br> <p align="justify" class="styl4"> - akt notarialny obejmuj&#261;cy obowi&#261;zek zap&#322;aty okre&#347;lonej sumy pieni&#281;dzy lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, albo te&#380; obowi&#261;zek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, <br> - akt notarialny obejmuj&#261;cy obowi&#261;zek zap&#322;aty sumy pieni&#281;&#380;nej do wysoko&#347;ci okre&#347;lonej w akcie wprost,<br> - akt notarialny w celu zaspokojenia wierzyciela, <br> - akt notarialny zaspokajaj&#261;cy zastawnika,<br> - akt notarialny - jako odr&#281;bne o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji.</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl5"> <strong>Odr&#281;bny akt notarialny.</strong></p> <p align="justify" class="styl4"> Kodeks post&#281;powania cywilnego w art. 777 par. 2[6] przewiduje dla czynno&#347;ci obj&#281;tych art. 777 par. 1 pkt. 4 i 5 mo&#380;liwo&#347;&#263; podania si&#281; egzekucji przez d&#322;u&#380;nika w oddzielnym akcie notarialnym. W my&#347;l wyk&#322;adni j&#281;zykowej konstrukcja zapisu art. 777 par. 2 k.p.c. wyklucza mo&#380;liwo&#347;&#263; poddania si&#281; egzekucji wobec innych zobowi&#261;za&#324; d&#322;u&#380;nika nie b&#281;d&#261;cych okre&#347;lonych w tym zapisie[7]. Zapis ten obowi&#261;zuje od 1 stycznia 1998 r. mi&#281;dzy innymi jako odpowied&#378; na kontrowersje pojawiaj&#261;ce si&#281; w literaturze, a dotycz&#261;ce mo&#380;liwo&#347;ci z&#322;o&#380;enia w formie aktu notarialnego o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji. Do roku 1998 d&#322;u&#380;nik nie m&#243;g&#322; z&#322;o&#380;y&#263; swojego o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji w odr&#281;bnym akcie notarialnym[8]. Za tym pogl&#261;dem opowiada&#322; si&#281; r&#243;wnie&#380; A. Marciniak twierdz&#261;c, &#380;e poddanie si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jest jednym z element&#243;w towarzysz&#261;cych powstaniu stosunku cywilno prawnego pomi&#281;dzy d&#322;u&#380;nikiem a wierzycielem, zwie&#324;czonego umow&#261; jako akt notarialny[9]. </br> Z tym pogl&#261;dem nie zgadza si&#281; K. Knoppek, kt&#243;ry wyra&#378;nie wskazuje, &#380;e czynno&#347;&#263; prawna, kt&#243;ra nie stoi w niezgodzie z przepisami prawa mo&#380;e zosta&#263; dokonana, a tak&#261; w&#322;a&#347;nie jest dobrowolne poddanie si&#281; egzekucji w formie aktu notarialnego przez d&#322;u&#380;nika[10]. S&#322;usznie zauwa&#380;aj&#261;c, &#380;e "&#380;aden ani inny nie zawiera zakazu sporz&#261;dzania aktu notarialnego obejmuj&#261;cego o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji - bez udzia&#322;u wierzyciela"[11] za&#347; gwarantem tej czynno&#347;ci jest osoba notariusza[12]. Jednak&#380;e, A. Marciniak przyznaje, &#380;e dodanie par. 2 jako nowelizacji art. 777 k.p.c. "stanowi&#322;o wi&#281;c niejako wyk&#322;adni&#281; autentyczn&#261; tej regulacji, a co do tego rodzaju przepis&#243;w nowelizuj&#261;cych przyjmuje si&#281;, &#380;e maj&#261; one zastosowanie z moc&#261; wsteczn&#261;"[13]. </br> Ponowna nowelizacja k.p.c. z 5 lutego 2005r. wprowadzi&#322;a do art. 777 k.p.c. poprzez par. 1 pkt. 6 i par. 3 dodatkowe sposoby poddania si&#281; przez d&#322;u&#380;nika egzekucji. Oznacza to, &#380;e zapis art. 777 par. 2 k.p.c. nie rozci&#261;ga&#322; si&#281; na przypadki okre&#347;lone w art. 777 par. 1 pkt. 6 i par. 3 k.p.c.. Zapis art. 777 par. 2 k.p.c. znajdzie swoje zastosowanie gdy dojdzie do poddania si&#281; egzekucji przez d&#322;u&#380;nika na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 6 i par. 3 k.p.c. przez analogi&#281;, a zatem mo&#380;e powsta&#263; odr&#281;bny akt notarialny, w kt&#243;rym d&#322;u&#380;nik podda si&#281; egzekucji. Proces powstania aktu notarialnego odbiega od modelu umowy, za&#347; o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika nie znajduje zastosowania jako czynno&#347;&#263; consensual'na, ale jako jednostronna czynno&#347;&#263; prawna w drodze jednostronnego o&#347;wiadczenia. Poddanie si&#281; egzekucji przez d&#322;u&#380;nika mo&#380;e powsta&#263; wy&#322;&#261;cznie w formie aktu notarialnego[14]. Czynno&#347;&#263; o poddaniu si&#281; egzekucji przez d&#322;u&#380;nika w odr&#281;bnym akcie notarialnym rodzi skutki procesowe, tak wi&#281;c "Skutkiem tym jest powstanie tytu&#322;u egzekucyjnego, a po nadaniu mu klauzuli wykonalno&#347;ci - tytu&#322;u wykonawczego"[15]. </p> <p align="justify" class="styl4"> Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281; na zg&#322;oszone przez KRN[16] propozycje, kt&#243;re zmierzaj&#261; do prowadzenia egzekucji bez zaopatrywania aktu notarialnego w klauzul&#281; wykonalno&#347;ci, gdy&#380; akt notarialny by&#322;by sam w sobie tytu&#322;em wykonawczym bez potrzeby zaopatrywania w klauzul&#281; wykonalno&#347;ci.</p> <p align="justify" class="styl4"> </p> <p align="justify" class="styl4">&nbsp;</p> <p align="justify">--------------------------------------------------------------------------------<br> <span class="styl4"><strong>Literatura.</strong></span></p> <p align="justify" class="styl1">[1] ed.cit. K. Knopek, Dokument w procesie cywilnym, s. 66 i n., Pozna&#324; 1993<br> [2] v. Dz. U. z 2008 r. nr 189,poz.1158 ze zm. ( tekst jednolity); H. Pietrzykowski, Kodeks post&#281;powania cywilnego. Komentarz do art. 777 k.p.c., Lex. XI 2009;<br> [3] J. Florkowski (w;) J. Florkowski, B. Tymecki, Prawo o notariacie z komentarzem, Warszawa 1993, s. 86<br> [4] M. Walasik, op.cit. s. 182<br> [5] H. Pietrzkowski, Kodeks post&#281;powania cywilnego, Komentarz do art. 840 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [6] par. 2 dodano do art. 777 k.p.c. ustaw&#261; z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastaw&#243;w (Dz. U. Nr 149, poz. 703).<br> [7] M. Uliasz, Kodeks stepowani cywilnego. Komentarz do nowelizacji, wyd. II, Warszawa , s. 381<br> [8] Z. &#347;wieboda, Naddanie przez s&#261;d klauzuli aktowi notarialnemu. PS 1999, nr 3, s. 63, podobny pogl&#261;d wyrazi&#322; r&#243;wnie&#380; A. Marciniak.<br> [9] A. Marciniak, W kwestii o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji, AUL 1989, Folia Iuridica 42, s. 55-71. <br> [10] Por. K. Knoppek, op.cit. s. 67 - 73 z A. Marciniak. ed.cit. i Z. &#347;wieboda. ed.cit.<br> [11] K. Knoppek, op.cit. s. 67 <br> [12] Ustawa z dn. 14 lutego 1991 - Prawo o notariacie. Dz.U. nr 22. poz.91<br> [13] A. Marciniak, op.cit. s. 101; ".stanowi&#322;a wi&#281;c niejako jego autentyczn&#261; wyk&#322;adni&#281;, a co do tego rodzaju przepis&#243;w nowelizuj&#261;cych przyjmuje si&#281; zar&#243;wno w doktrynie, jak orzecznictwie, &#380;e maj&#261; one zastosowanie z moc&#261; wsteczn&#261;", v. Postanowienie SN z dnia 14 stycznia 2005 r. III CK 177/2004, Monitor Prawniczy 2007/5 s.255OSNC 2005/12 poz. 217, Lex. nr 393835; Uchwa&#322;a SN z dnia 11 wrze&#347;nia 2003 r., III CZP 52/2003, Uchwa&#322;a SN z dnia 11 wrze&#347;nia 2003 r. III CZP 52/2003, Biuletyn S&#261;du Najwy&#380;szego 2003/9, s. 5, Lex. nr 363935<br> [14] A. Marciniak, op.cit. s. 55 i nst.<br> [15] Z. &#347;wieboda, Kodeks post&#281;powania cywilnego, Komentarz do art., 777 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [16] v. Opinia z 30 XI 1998 r. Krajowa Rada Notarialna, NPN 1999, nr 3, s. 58-63</p> <div align="justify"><br> </div></td> </tr> </table> </center> <!-- End ImageReady Slices --> </body> </html>