<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <title>Egzekucja na podstawie aktu notarialnego.</title> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <meta NAME="KEYWORDS" CONTENT="MAREK STACHOWSKI,PORADY PRAWNE, DORADZTWO, PRAWNIK, PRAWO, KANCELARIA PRAWNA, ADWOKAT, RADZCA PRAWNY, ROZWODY, SPADKI, PRAWO HANDLOWE, PRAWO KARNE, GOSPODARCZE,PRAWO PRACY, MIEJSCOWO? POBLISKA,ODPRAWA PRACOWNICZA, Akt notarialny jako tytu&#322; egzekucyjny, Akt notarialny, egzekucja 777 kpc, ty&#322;y egzekucyjne, d&#322;u&#380;nik, o&#347;wiadczenie woli o podaniu si&#281; egzekucji, art. 777 kpc, klauzla wykonalno&#347;ci, termin wyst&#261;pienia po klauzl&#281; wykonalno&#347;ci, art. 777 ?1 pkt. 5 k.p.c, art. 777 ?1 pkt. 6 i ?3 k.p.c., post&#281;owanie klauzulowe, pow&#243;dztwo opozycyjne, egzelucja na podstawie aktu notarialnego, Wykonalno&#347;&#263; polskich akt&#243;w notarialnych za granic&#261;, ograniczonia przedmiotowe egzekucji, Obowi&#261;zek &#347;wiadczenia, elemnty o&#347;wiadczenia, pow&#243;dztwo o naprawienia szkody, pow&#243;dztwo o bezpodstawne wzbogacenie, &#347;rodki ochrony d&#322;u&#380;nika, zdolno&#347;&#263; s&#261;dowa."> <style type="text/css"> <!-- .?cze { border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } .styl1 {font-size: 10px;font-family: Verdana, sans-serif;} .styl2 {font-size: 14px;font-family: Verdana, sans-serif;} .styl3 {font-size: 10px; font-family: Verdana, sans-serif; font-weight: bold; } .styl4 {font-size: 14px;font-family: Verdana, sans-serif;} .styl5 {font-size: 14px; font-family: Verdana, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> </head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="559" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="101" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_01.gif" width="900" height="101" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="19" colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_02.gif" width="321" height="19" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_03.gif" width="1" height="19" alt=""></td> <td colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_04.png" width="578" height="19" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_05.gif" width="302" height="42" alt=""></td> <td height="24" colspan="3"> <a href="wybranezagdnienieegzkucja.html"><img src="images/podstrona/strona-tekstowa_06.gif" alt="" width="40" height="24" class="?cze"></a></td> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_07.png" width="558" height="42" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="18"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_08.gif" width="19" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_09.gif" width="1" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_10.png" width="20" height="18" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="37" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_11.gif" width="900" height="37" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </p> <p align="center"class="styl6"> <strong>EGZEKUCJA NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO</strong></p> <p align="justify"class="styl4"></br> Marek Stachowski</p> <p align="justify"class="styl4"> <p align="justify" class="styl2"><strong>Egzekucja.</strong></p> <p align="justify" class="styl2">Do wszcz&#281;cia egzekucji dochodzi zazwyczaj w jaki&#347; czas po wszcz&#281;ciu post&#281;powania egzekucyjnego, kt&#243;re jest inicjowane wnioskiem wierzyciela lub &#380;&#261;daniem jej przeprowadzenia pochodz&#261;cym od uprawnionego organu. Uwa&#380;a si&#281;, &#380;e wszcz&#281;cie egzekucji nast&#281;puje w chwili, w kt&#243;rej organ egzekucyjny podejmuje pierwsz&#261; czynno&#347;&#263; egzekucyjn&#261;, jak&#261; jest zazwyczaj zaj&#281;cie[1]. Trzeba podkre&#347;li&#263;, &#380;e przepisy k.p.c nie wymagaj&#261;, aby organ egzekucyjny wydawa&#322; formaln&#261; decyzj&#281; "o wszcz&#281;ciu egzekucji". Zobowi&#261;zuj&#261; jedynie do powiadomienia d&#322;u&#380;nika, &#380;e egzekucja zosta&#322;a wszcz&#281;ta w my&#347;l art. 805 par. 1 k.p.c.</p> <p align="justify" class="styl2">Egzekucja to wykorzystanie &#347;rodka przymusu pa&#324;stwowego, reprezentowanego stosownie z ustaw&#261; przez organ do tego upowa&#380;niony, zwany organem egzekucyjnym, maj&#261;cym na celu zrealizowanie obowi&#261;zku &#347;wiadczenia wskazanego w tytule egzekucyjnym[2]. Egzekucja to wyodr&#281;bniony dzia&#322; post&#281;powania cywilnego wyst&#281;puj&#261;cy pod wsp&#243;ln&#261; nazw&#261; "post&#281;powanie egzekucyjne", wyodr&#281;bnione w kodeksie post&#281;powania cywilnego w ksi&#281;dze trzeciej w art. 758 - 1088 k.p.c. Post&#281;powanie dokonywane jest przez organy do tego okre&#347;lone w art. 7601, 761, 804, 818 k.p.c. G&#322;&#243;wnymi organami egzekucyjnymi jest komornik[3] za&#347; w przypadkach szczeg&#243;lnych zarz&#261;dca na podstawie art. 931, 106410 k.p.c. i s&#261;d jako organ nadzoruj&#261;cy czynno&#347;ci egzekucyjne [4]. Pomocniczo przy dokonywaniu czynno&#347;ci egzekucyjnych mog&#261; uczestniczy&#263; - art. 765 par. 1-2, 1086 par. 1 k.p.c.[5];</p> <blockquote class="styl2"> <p align="justify" class="styl2"><br> - policja pa&#324;stwowa[6], <br> - &#380;andarmeria wojskowa[7], <br> - stra&#380; graniczna[8], <br> - Agencja Bezpiecze&#324;stwa Wewn&#281;trznego i agencja wywiadu [9],<br> - s&#322;u&#380;ba kontrwywiadu wojskowego i s&#322;u&#380;ba wywiadu wojskowego [10].</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl2">Z poj&#281;ciem egzekucji poza kodeksem post&#281;powania cywilnego mo&#380;na spotka&#263; si&#281; r&#243;wnie&#380; w ustawie z dnia 17 czerwca 1996 r. o post&#281;powaniu egzekucyjnym w administracji[11] . Istniej&#261; dwa podstawowe podzia&#322;y egzekucji: na egzekucj&#281; &#347;wiadcze&#324; pieni&#281;&#380;nych - art. 844-1040 k.p.c. oraz &#347;wiadcze&#324; nie pieni&#281;&#380;nych - 1041-1059 k.p.c.[12] W zwi&#261;zku z tym podzia&#322;em nale&#380;y wskaza&#263; r&#243;wnie&#380; na odr&#281;bne post&#281;powanie egzekucyjne maj&#261;ce na celu zniesienie wsp&#243;&#322;w&#322;asno&#347;ci w nieruchomo&#347;ci w drodze sprzeda&#380;y publicznej. Pomocniczym &#347;rodkiem egzekucyjnym (art. 913 i n. k.p.c.) jest wyjawienie maj&#261;tku i rzeczy, jakie maj&#261; zosta&#263; wydane wierzycielowi na podstawie art. 1054 k.p.c. Podstaw&#261; prowadzenia egzekucji jest tytu&#322; egzekucyjny zaopatrzony w klauzul&#281; wykonalno&#347;ci, art. 777 k.p.c. wymienia tytu&#322;y egzekucyjne, na podstawie kt&#243;rych jest przeprowadzana egzekucja:</p> <p align="justify" class="styl2">1. orzeczenia s&#261;dowe rozumiane jako wyroki, w tym wyroki s&#261;d&#243;w karnych na podstawie art. 25 par. 1 k.k.w. realizowane na podstawie przepis&#243;w k.p.c., postanowienia oraz nakazy zap&#322;aty. Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281; na wydawane w procesie postanowienia, kt&#243;re s&#261; natychmiast skuteczne i wykonalne z chwil&#261; ich og&#322;oszenia lub z chwil&#261; ich podpisania na podstawie art. 360 k.p.c.[13] Postanowienia wydane w post&#281;powaniu nie procesowym staj&#261; si&#281; skuteczne i wykonalne dopiero po uprawomocnieniu si&#281;[14], z wy&#322;&#261;czeniem przepisu szczeg&#243;lnego, kt&#243;ry stanowi inaczej art. 521 par. 1 k.p.c.[15] W przypadku nakaz&#243;w zap&#322;aty staj&#261; si&#281; one wykonalne z chwil&#261; ich prawomocno&#347;ci, za wyj&#261;tkiem nakaz&#243;w zap&#322;aty wydanych w trybie art. 492 par. 3 k.p.c., kt&#243;re staj&#261; si&#281; wykonalne po up&#322;ywie dwutygodniowego terminu od chwili dor&#281;czenia nakazu zap&#322;aty[16]: </p> <blockquote class="styl2"><p align="justify">- ugody s&#261;dowe oraz ugody zawarte przed s&#261;dem polubownym lub mediatorem,<br> - wyroki s&#261;du polubownego,<br> - orzeczenia referendarza s&#261;dowego,<br> - inne orzeczenia, akty lub ugody, je&#380;eli podlegaj&#261; wykonaniu w drodze egzekucji na podstawie stosownych przepis&#243;w, np. prawa bankowego, prawa upad&#322;o&#347;ciowego czy naprawczego,<br> - akty notarialne, na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 4-6 i par. 3 k.p.c., w kt&#243;rych to d&#322;u&#380;nik osobisty lub rzeczowy podda&#322; si&#281; poprzez o&#347;wiadczenie dobrowolnej egzekucji w przypadku nie wykonania &#347;wiadczenia wskazanego w akcie notarialnym.</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl2">2. prawomocne postanowienie komornika nie wymagaj&#261;ce nadawania klauzuli wykonalno&#347;ci na podstawie art. 762 par. 4 k.p.c., dotycz&#261;ce ukarania grzywn&#261; i art. 7701 k.p.c. w sprawie koszt&#243;w post&#281;powania egzekucyjnego.</p> <p align="justify" class="styl2">Podmioty wyst&#281;puj&#261;ce w post&#281;powaniu to strony i inni uczestnicy post&#281;powania[17], za&#347; w post&#281;powaniu klauzulowym podmioty wyst&#281;puj&#261;ce to organy procesowe i uczestnicy post&#281;powania[18]. Uczestnikami w&#322;a&#347;ciwego post&#281;powania egzekucyjnego to wierzyciel i d&#322;u&#380;nik[19]. Ka&#380;da ze stron post&#281;powania egzekucyjnego, jak r&#243;wnie&#380; przedstawiciele ustawowi czy te&#380; organy, mog&#261; na podstawie art. 86 w zw. 13 par. 2 k.p.c. dzia&#322;a&#263; poprzez swoich pe&#322;nomocnik&#243;w w ka&#380;dego rodzaju post&#281;powaniach (post&#281;powaniu rozpoznawczym, zabezpieczaj&#261;cym, egzekucyjnym). Zakres czynno&#347;ci, w jakich mog&#261; bra&#263; udzia&#322; pe&#322;nomocnicy, okre&#347;la art. 91 k.p.c. poza wyj&#261;tkow&#261; sytuacj&#261; wskazan&#261; w par. 58 k.e.a.[20]</p> <p align="justify" class="styl2"><strong>13.2. Post&#281;powanie egzekucyjne.</strong></p> <p align="justify" class="styl2">Egzekucja prowadzona przez w&#322;a&#347;ciwy organ egzekucyjny na podstawie wydanej klauzuli wykonalno&#347;ci jest zapobie&#380;eniem stosowania egzekucji bezpodstawnej i samowolnej. Tym samym post&#281;powanie o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci stanowi funkcj&#281; "ochronn&#261;"[21]. W zasadzie podstaw&#261; ka&#380;dej egzekucji jest art. 776 k.p.c. Ustawodawca wyra&#378;nie okre&#347;li&#322; podstaw&#281; egzekucji w celu unikni&#281;cia dokonywania egzekucji bez podstawy prawnej. Sk&#322;adaj&#261;c wniosek o wszcz&#281;cie egzekucji wierzyciel musi w my&#347;l art. 797 k.p.c. do&#322;&#261;czy&#263; tytu&#322; wykonawczy. W przypadku niedo&#322;&#261;czenia do wniosku tytu&#322;u wykonawczego oraz nie uzupe&#322;nienie przez wierzyciela wniosku o wspomniany tytu&#322; wykonawczy, komornik na podstawie art. 130 w zw. z art. 13 par. 2 zwr&#243;ci wniosek wnioskodawcy. Tym samym post&#281;powanie egzekucyjne w zakresie czynno&#347;ci komorniczych zostanie umorzone zgodnie z art. 825 k.p.c. W my&#347;l art. 830 k.p.c. tytu&#322; wykonawczy stanowi dla wierzyciela podstaw&#281; do przeprowadzenia egzekucji o ca&#322;e roszczenie stwierdzone w tytule wykonawczym, jak r&#243;wnie&#380; ze wszystkich cz&#281;&#347;ci maj&#261;tku d&#322;u&#380;nika, chyba &#380;e tre&#347;&#263; tytu&#322;u wykonawczego stanowi inaczej[22]. Jednak&#380;e je&#380;eli odpowiedzialno&#347;&#263; d&#322;u&#380;nika zosta&#322;a w tytule egzekucyjnym ograniczona wy&#322;&#261;cznie do przedmiot&#243;w okre&#347;lonych in species lub generalis, d&#322;u&#380;nik ma prawo powo&#322;ywa&#263; si&#281; na wskazane ograniczenia. W szczeg&#243;lno&#347;ci dotyczy to odpowiedzialno&#347;ci "rzeczowej obci&#261;&#380;aj&#261;cej w&#322;a&#347;ciciela rzeczy nie b&#281;d&#261;cym d&#322;u&#380;nikiem osobistym"[23] na podstawie art. 306 [24]i n. k.c. oraz 65 k.w.h.[25]. Powo&#322;ywanie si&#281; d&#322;u&#380;nika na ograniczenia mo&#380;e nast&#261;pi&#263; wy&#322;&#261;cznie w przypadku, gdy takie ograniczenie zosta&#322;o zastrze&#380;one w tytule wykonawczym. Zastrze&#380;enie ograniczonej odpowiedzialno&#347;ci d&#322;u&#380;nika wobec wierzyciela egzekwuj&#261;cego mo&#380;e r&#243;wnie&#380; nast&#261;pi&#263; w samym tytule egzekucyjnym na podstawie art. 319 k.p.c. lub w akcie notarialnym na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 6 i par. 3 , czy te&#380; na podstawie art. 787 lub 792 k.p.c. w klauzuli wykonalno&#347;ci[26].</p> <p align="justify" class="styl2"><strong>13.3. Koszty egzekucyjne.</strong></p> <p align="justify" class="styl2">Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s&#261;dowych w sprawach cywilnych okre&#347;la zasady pobierania koszt&#243;w s&#261;dowych w sprawach cywilnych oraz okre&#347;la ich wysoko&#347;&#263;. W my&#347;l art. 2 k.s.c.u. do zap&#322;aty koszt&#243;w zobowi&#261;zany jest podmiot, kt&#243;ry wnosi do s&#261;du pismo podlegaj&#261;ce op&#322;acie lub powoduj&#261;ce wydatki[27]. Post&#281;powanie egzekucyjne reguluj&#261; przepisy art. 770-772 i 774 k.p.c. wraz z ustaw&#261; z 29.8.1997 r. o komornikach s&#261;dowych i egzekucji[28] . </p> <p align="justify" class="styl2">Pierwszy koszt jaki ponosi wierzyciel przy wyst&#261;pieniu do s&#261;du o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci aktowi notarialnemu jest op&#322;ata sta&#322;a, b&#281;d&#261;ca odpowiednikiem u&#380;ywanego wcze&#347;niej okre&#347;lenia "wpisu sta&#322;ego". Wysoko&#347;&#263; op&#322;aty wyznacza art. 71 k.s.c.u. Jest to op&#322;ata w wysoko&#347;ci 50 z&#322; od z&#322;o&#380;onego przez wierzyciela wniosku, o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci, lecz wy&#322;&#261;cznie w&#243;wczas, gdy klauzula wykonalno&#347;ci ma by&#263; nadana:</p> <blockquote> <p align="justify" class="styl2">- tytu&#322;owi egzekucyjnemu innemu ni&#380; orzeczenie s&#261;du (ugoda s&#261;dowa albo nakaz zap&#322;aty),<br> - przeciwko ma&#322;&#380;onkowi d&#322;u&#380;nika,<br> - przeciwko lub na rzecz osoby innej ni&#380; wskazana w tytule egzekucyjnym, na kt&#243;r&#261; przesz&#322;y uprawnienie lub obowi&#261;zek po powstaniu tytu&#322;u lub w toku sprawy przed wydaniem tytu&#322;u,<br> - przeciwko wsp&#243;lnikowi ponosz&#261;cemu odpowiedzialno&#347;&#263; bez ograniczenia ca&#322;ym swoim maj&#261;tkiem za zobowi&#261;zania sp&#243;&#322;ki.</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl2">Op&#322;ata sta&#322;a pobierana jest w ka&#380;dym przypadku, od wniosku o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci pozas&#261;dowemu tytu&#322;owi egzekucyjnemu, niezale&#380;nie od tego, czy nadawana klauzula ma charakter deklaratywny, czy te&#380; konstytutywny. Brak op&#322;aty sta&#322;ej wyst&#281;puje tylko w&#243;wczas, gdy klauzula wykonalno&#347;ci nadawana tytu&#322;owi s&#261;dowemu ma charakter deklaratywny[29]. Brak op&#322;aty mo&#380;e wyst&#261;pi&#263;, gdy klauzula wykonalno&#347;ci ma zosta&#263; nadana przeciwko nabywcy przedsi&#281;biorstwa lub gospodarstwa rolnego art. 789 i n. k.p.c., jak r&#243;wnie&#380; na rzecz lub przeciwko podmiotom wymienionym w art. 788 par. 2 PCK w my&#347;l art. 71 pkt. 3 u.k.s.c. Op&#322;acie w wysoko&#347;ci 50 z&#322; podlega r&#243;wnie&#380; skarga na postanowienie referendarza s&#261;dowego zgodnie z art. 71 pkt. 1 w zw. z art. 25 ust.2 u.k.s.c. Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, &#380;e art. 71 u.k.s.c. zast&#261;pi&#322; par. 54 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 rozporz&#261;dzenia z 17 grudnia 1996 r.[30] Zmiana stanu prawnego, jakim jest wprowadzenie op&#322;at sta&#322;ych, kt&#243;re zast&#261;pi&#322;y op&#322;aty stosunkowe w post&#281;powaniu egzekucyjnym, sprawi&#322;y &#380;e niekt&#243;re uchwa&#322;y S&#261;du Najwy&#380;szego[31] utraci&#322;y swoj&#261; aktualno&#347;&#263;. Istotn&#261; zmian&#261; do poprzednio obowi&#261;zuj&#261;cych przepis&#243;w jest pobieranie op&#322;at od wniosku wymienionego w art. 71 pkt. 3 u.k.s.c. tzn. o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci tytu&#322;om egzekucyjnym pochodz&#261;cym od s&#261;du, przeciwko osobom, kt&#243;re nie s&#261; w tych tytu&#322;ach wymienione (wskazane). Dotychczas pobierano tylko op&#322;at&#281; kancelaryjn&#261; zastrze&#380;eniem art. 77 ust. 1 pkt. 3 u.k.s.c. [32]</p> <p align="justify" class="styl2">Op&#322;ata sta&#322;a pobierana jest bez wzgl&#281;du na to, czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci jest uwzgl&#281;dniony przez s&#261;d. Op&#322;ata stosunkowa ma zastosowanie przy za&#380;aleniach wierzyciela na postanowienie o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci w trybie art. art. 19 ust. 3 pkt. 2 w zw. z art. 13 u.k.s.c. Brak dokonania op&#322;aty od wniosku o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci przez wierzyciela spowoduje interwencj&#281; przewodnicz&#261;cego s&#261;du w postaci wezwania wierzyciela w trybie art. 130 par. 1 k.p.c[33] do dokonania op&#322;aty pod rygorem zwr&#243;cenia pisma[34]. Przeszkod&#261; formaln&#261; w sprawie b&#281;dzie r&#243;wnie&#380; nienale&#380;yte op&#322;acenie wniesionego wniosku. Zasad&#281; t&#281; pi&#347;miennictwo rozstrzyga jako aktualne ze wzgl&#281;du na podobie&#324;stwo art. 16 d.u.k.s.c. i art. 141 (137) d.k.p.c.[35]. Je&#380;eli wniosek o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci aktowi notarialnemu nie zosta&#322; op&#322;acony, a wniesiony zosta&#322; przez profesjonalnego pe&#322;nomocnika (adwokata, radc&#281; prawnego, rzecznika patentowego), przewodnicz&#261;cy ma obowi&#261;zek zwr&#243;ci&#263; wniosek bez wzywania do dokonania nale&#380;nej op&#322;aty, w tym przypadku ma zastosowanie art. 1302 k.p.c. Ustawodawca jednak&#380;e dopu&#347;ci&#322; mo&#380;liwo&#347;&#263; dokonania stosownej op&#322;aty w terminie siedmiodniowym od dnia dor&#281;czenia zarz&#261;dzenia o zwrocie wniosku ze skutkiem od daty pierwotnej wniesienia wniosku. </p> <p align="justify" class="styl2">W my&#347;l zasady wyra&#380;onej w art. art. 98 k.p.c. mowa jest o zwrocie koszt&#243;w s&#261;dowych przez stron&#281; przegrywaj&#261;c&#261;: </p> <blockquote class="styl2"><p align="justify">"1) koszty s&#261;dowe, a wi&#281;c op&#322;aty s&#261;dowe (op&#322;ata i op&#322;ata kancelaryjna) oraz pod legaj&#261;ce zwrotowi wydatki s&#261;dowe (por. art. 2 u.k.s.c.);<br> 2) koszty strony wyst&#281;puj&#261;cej osobi&#347;cie lub przez pe&#322;nomocnika nieb&#281;d&#261;cego adwokatem, radc&#261; prawnym, prawnikiem zagranicznym albo rzecznikiem patentowym;<br> 3) koszty zast&#281;pstwa procesowego strony przez adwokata, radc&#281; prawnego, prawnika zagranicznego albo rzecznika patentowego[36]"</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl2">Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, &#380;e art. 98 k.p.c. wskazuje dwie zasady, kt&#243;re rozstrzygaj&#261; o kosztach procesu. Pierwsza z nich to zasada odpowiedzialno&#347;ci za wynik procesu za&#347; druga zasada dotyczy koszt&#243;w niezb&#281;dnych i celowych i ma swoje odzwierciedlenie w art. 770 k.p.c. jako koszty egzekucyjne o charakterze stosunkowym do egzekucji roszczenia g&#322;&#243;wnego[37]. Oznacza to, &#380;e wierzyciel mo&#380;e &#380;&#261;da&#263; od d&#322;u&#380;nika, kt&#243;ry z&#322;o&#380;y&#322; o&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym, wszystkich acz niezb&#281;dnych koszt&#243;w poniesionych przez wierzyciela wnosz&#261;cego wniosek o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci aktowi notarialnemu. Szczeg&#243;lne znaczenie maj&#261; koszty poniesione przez wierzyciela, kt&#243;ry dzia&#322;a przez profesjonalnego pe&#322;nomocnika. Tak wi&#281;c suma koszt&#243;w minimalnych poniesionych przez wierzyciela wnosz&#261;cego wniosek o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci powinna zawiera&#263; zamiennie:</p> <blockquote class="styl2"><p align="justify">- op&#322;at&#281; sta&#322;&#261; zgodnie z art. 71 k.s.c.u.,<br> - op&#322;at&#281; skarbow&#261; od pe&#322;nomocnictwa wg norm przypisanych w o.s.[38],<br> - koszt zast&#281;pstwa procesowego przez pe&#322;nomocnika b&#281;d&#261;cego adwokatem, radc&#261; prawnym, prawnikiem zagranicznym albo rzecznikiem patentowym[39],<br> - koszty utraconego zarobku w przypadku sk&#322;adania samodzielnie wniosku przez wierzyciela art. 85 u.k.s.c,<br> - koszty dojazdu zamiennie koszty przesy&#322;ki poleconej z wnioskiem do s&#261;du w&#322;a&#347;ciwego dla rozpoznania sprawy.</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl2">Wierzyciel dochodz&#261;cy spe&#322;nienia &#347;wiadczenia przez d&#322;u&#380;nika na podstawie aktu notarialnego, w kt&#243;rym d&#322;u&#380;nik podda&#322; si&#281; egzekucji, chc&#261;c odzyska&#263; poniesione koszty musi je wskaza&#263; w wniosku.</p> <p align="justify" class="styl2">R&#243;wnie&#380; " orzeczenie o kosztach zwi&#261;zanych z post&#281;powaniem o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci, zamieszczone w tre&#347;ci tej klauzuli, stanowi tytu&#322; wykonawczy uprawniaj&#261;cy do ich &#347;ci&#261;gni&#281;cia"[40].</p> <p align="justify" class="styl2">Drugim kosztem, jaki ponosi d&#322;u&#380;nik, kt&#243;ry podda&#322; si&#281; w akcie notarialnym egzekucji, s&#261; koszty czynno&#347;ci komorniczych. Koszty z czynno&#347;ci komornika podlegaj&#261; przymusowemu wyegzekwowaniu. Przy ka&#380;dym zako&#324;czeniu post&#281;powania egzekucyjnego przez komornika s&#261;dowego wymagane jest od komornika wydanie postanowienia o wysoko&#347;ci koszt&#243;w post&#281;powania egzekucyjnego. Na to postanowienie d&#322;u&#380;nikowi przys&#322;uguje zaskar&#380;enie dotycz&#261;ce czynno&#347;ci komorniczych w my&#347;l art. 770 in fine k.p.c. S&#261;d swoim postanowieniem mo&#380;e dokona&#263; skorygowania koszt&#243;w komorniczych, je&#380;eli uwzgl&#281;dni skarg&#281; d&#322;u&#380;nika na czynno&#347;ci komornicze w my&#347;l art. 767 k.p.c. </p> <p align="justify" class="styl2">Na koszty czynno&#347;ci komorniczych sk&#322;adaj&#261; si&#281; op&#322;aty, wydatki jak r&#243;wnie&#380; nale&#380;no&#347;ci wierzyciela w tym r&#243;wnie&#380; jego pe&#322;nomocnika[41]. W post&#281;powaniu egzekucyjnym obowi&#261;zuje zasada odpowiedzialno&#347;ci d&#322;u&#380;nika za poniesione koszty post&#281;powania egzekucyjnego. Oznacza to, &#380;e efekt ko&#324;cowy prowadzonego post&#281;powania egzekucyjnego koszty ponosi d&#322;u&#380;nik.</p> <p align="justify" class="styl2">Ustawodawca w art. 770 k.p.c.[42] zdanie pierwsze wyra&#378;nie sformowa&#322; jakiego rodzaju koszty podlegaj&#261; zwrotowi. S&#261; to koszty niezb&#281;dne do celowego przeprowadzenia egzekucji, za&#347; spos&#243;b ich obliczenia reguluje art. art. 98 par. 2 i 3, art. 99 w zw. z art. 13 par. 2 k.p.c. Tym samym wszelkie inne koszty poniesione powy&#380;ej koszt&#243;w celowych musz&#261; zosta&#263; zwr&#243;cone podmiotowi, w stosunku do kt&#243;rego prowadzona by&#322;a egzekucja z aktu notarialnego na podstawie klauzuli wykonalno&#347;ci[43]. &#347;ci&#261;gni&#281;cia koszt&#243;w komornik dokonuje na podstawie prawomocnego postanowienia bez potrzeby zaopatrywania go w klauzul&#281; wykonalno&#347;ci na podstawie art. 7701 k.p.c.[44]</p> <p align="justify" class="styl2">Do czasu uchwalenia ustawy o komornikach s&#261;dowych i egzekucji, koszty egzekucji komorniczej okre&#347;la&#322;a taksa5 wydana na podstawie art. 772 k.p.c.[45] W my&#347;l art. 34 i 35 u.k.s.e. za wszelkie czynno&#347;ci dokonywane przez komornika, dotycz&#261;ce konkretnej egzekucji, komornik pobiera op&#322;aty, kt&#243;re spe&#322;niaj&#261; rol&#281; fiskaln&#261; i s&#322;u&#380;&#261; pokryciu koszt&#243;w dzia&#322;alno&#347;ci egzekucyjnej komornika[46]. W art. 39 u.k.s.e. ustawodawca okre&#347;la, jakie koszty got&#243;wkowe podlegaj&#261; zwrotowi w trakcie dokonywania egzekucji. Op&#322;aty te mog&#261; by&#263; sta&#322;e, traktowane jako rycza&#322;t w my&#347;l art. 50 - 60 u.k.s.e. lub stosunkowe, obliczane stosunkowo na podstawie wyegzekwowanej kwoty, co okre&#347;la art. art. 45 par. 1 i art. 49 par. 1 u.k.s.e.[47] Op&#322;aty stosunkowe, o kt&#243;rych wspomina ustawa w art. 49 u.k.s.e [48] wynosz&#261; 15 % warto&#347;ci wyegzekwowanego &#347;wiadczenia pieni&#281;&#380;nego, jednak&#380;e nie mniej ni&#380; 1/10 i nie wi&#281;cej ni&#380; trzydziestokrotna wysoko&#347;&#263; miesi&#281;cznego przeci&#281;tnego wynagrodzenia[49]. W przypadku wyegzekwowania &#347;wiadczenia z rachunku bankowego lub wynagrodzenia op&#322;ata od d&#322;u&#380;nika wynosi 8 % warto&#347;ci wyegzekwowanego &#347;wiadczenia, podobnie jak przy &#347;wiadczeniu pieni&#281;&#380;nym, w wysoko&#347;ci nie ni&#380;szej ni&#380; 1/10 ale nie wy&#380;szej ni&#380; dziesi&#281;ciokrotna wysoko&#347;&#263; wynagrodzenia. Problematyk&#281; wysoko&#347;ci op&#322;at umorzenia post&#281;powania okre&#347;la art. 49 u.ks.e. W przypadku zabezpieczenia ma zastosowanie art. 45 u.k.s.e., w kt&#243;rym wysoko&#347;&#263; koszt&#243;w okre&#347;lono na poziomie 2 % warto&#347;ci roszczenia w przypadku zabezpieczenia roszczenia pieni&#281;&#380;nego, jednak&#380;e nie mniej ni&#380; 3 % przeci&#281;tnego wynagrodzenia miesi&#281;cznego i nie wy&#380;ej ni&#380; pi&#281;ciokrotno&#347;&#263; tego wynagrodzenia. Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281; na art. 45 u.k.s.e. zdanie drugie - op&#322;at&#281; t&#281; wnosi sam wierzyciel przy sk&#322;adaniu wniosku o zabezpieczenie. Op&#322;at&#281; od wniosku wierzyciel musi dokona&#263; nie p&#243;&#378;niej ni&#380; 7 dni od z&#322;o&#380;enia wniosku. W przeciwnym razie komornik s&#261;dowy nie dokona wnioskowanego zabezpieczenia. W tym przypadku mo&#380;e mie&#263; zastosowanie art. 168 i nast. k.p.c. dotycz&#261;ce przywr&#243;cenia uchybionemu terminowi, kt&#243;ry mo&#380;e by&#263; przywr&#243;cony na wniosek wierzyciela trybie art. 13 par. 2 k.p.c. w zw. z art. 761 k.p.c.[50] W przypadku, gdy wierzyciel nie zgadza si&#281; z wysoko&#347;ci&#261; op&#322;aty s&#322;u&#380;y mu skarga na czynno&#347;ci komornika do s&#261;du - art. 776 k.p.c.</p> <p align="justify" class="styl2">W przypadku umorzenia post&#281;powania na wniosek d&#322;u&#380;nika na podstawie art. 825 pkt. 2 k.p.c. komornik nie mo&#380;e obci&#261;&#380;y&#263; wierzyciela op&#322;at&#261; egzekucyjn&#261; od wyegzekwowanej cz&#281;&#347;ci &#347;wiadczenia[51]. Op&#322;aty sta&#322;e nale&#380;ne komornikowi s&#261;dowemu, kt&#243;re d&#322;u&#380;nik musi ponie&#347;&#263; z tytu&#322;u post&#281;powania egzekucyjnego okre&#347;laj&#261; art. 50-58 u.k.s.e.</p> <p align="justify" class="styl2">Egzekucj&#281; na podstawie klauzuli wykonalno&#347;ci dotycz&#261;c&#261; wydania rzeczy ruchomej reguluj&#261; przepisy art. 1041-1045 k.p.c. Rzecz ruchoma podlegaj&#261;ca wydaniu, oznaczona co do to&#380;samo&#347;ci - in specie, lub zbi&#243;r rzeczy oznaczonych co do gatunku - in genere. Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, &#380;e w my&#347;l art. 1045 k.p.c. wydaniu podlega r&#243;wnie&#380; dokument [52]. </p> <p align="justify" class="styl2"> </p> <p align="justify"> </p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">--------------------------------------------------------------------------------<p> <span class="styl4"><strong>Literatura.</strong></span></p> <p align="justify"><span class="styl1">[1] v. H. M&#261;drzak, Czynno&#347;ci egzekucyjne (analiza poj&#281;cia), "Problemy Egzekucji S&#261;dowej" Nr 8/1994, s. 110;<br> K. Korzan, S&#261;dowe post&#281;powanie zabezpieczaj&#261;ce i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986, s. 107; A. J&#243;zefowicz, Czynno&#347;ci procesowe organu egzekucyjnego przed wszcz&#281;ciem egzekucji, NP 1963, s. 1100, odmiennie: R. Kowalkowski, Egzekucja s&#261;dowa w sprawach cywilnych, Sopot 1995, s. 209 i n.<br> [2] K. Knoppek, Post&#281;powanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008, s. 535; E. Wengerek, S&#261;dowe post&#281;powanie ., s. 9; A. Marciniak, Post&#281;powanie egzekucyjne ., s. 18; W. Broniewicz, Post&#281;powanie cywilne w zarysie, s. 26, Warszawa 2006, <br> [3] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s&#261;dowych i egzekucji, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191;<br> [4] art. 119 z Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju s&#261;d&#243;w powszechnych, Dz.U.2001.98.1070<br> [5] v. K. Knoppek, op.cit. s. 538; v. A. Marciniak, op.cit. s. 77<br> [6] v. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 43 poz. 277<br> [7] v. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o &#380;andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porz&#261;dkowych, Dz.U.2001.123.1353<br> [8] v. Ustawa z dnia 12 pa&#378;dziernika 1990 r. o Stra&#380;y Granicznej, Dz. U. 2005 r. Nr 234 poz. 1997<br> [9] v. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r., o Agencji Bezpiecze&#324;stwa Wewn&#281;trznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U.2002.74.676<br> [10] v. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r., o S&#322;u&#380;bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S&#322;u&#380;bie Wywiadu Wojskowego, Dz.U.2006.104.709<br> [11] v.K. Knoppek, op.cit. s. 535; Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. , o post&#281;powaniu egzekucyjnym w administracji , tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954<br> [12] Szerzej K. Knoppek, op.cit. s. 537, A. Marciniak, op.cit. s. 22; J. Jod&#322;owski, (w;) Post&#281;powanie cywilne, red. J. Jod&#322;owski, s. 542, Warszawa 2007<br> [13] Skutkiem postanowienia jest wykonalno&#347;&#263; J. Krajewski, Skuteczno&#347;&#263; a wykonalno&#347;&#263; orzecze&#324; cywilnych, s.542, K. Piasecki, w: Kodeks post&#281;powania cywilnego z komentarzem, t. 2, s. 585) odmiennie uwa&#380;aj&#261; W. Siedlecki, Post&#281;powanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972, s. 412 i n.; A. Mi&#261;czy&#324;ski, Skuteczno&#347;&#263; orzecze&#324; w post&#281;powaniu cywilnym, s. 15 i n. oraz A. G&#243;ra-B&#322;aszczykowska, Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz, s. 196 i&#380; skuteczno&#347;&#263; postanowienia dotyczy wszystkich innych skutk&#243;w, jakie wywo&#322;uje orzeczenie s&#261;dowe, z wy&#322;&#261;czeniem wykonalno&#347;ci i postanowienia<br> [14] K. Knoppek, op.cit. s. 541<br> [15] J. Gudowski, Komentarz do art. 521 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [16] " Nakaz zap&#322;aty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje si&#281; natychmiast wykonalny po up&#322;ywie dw&#243;ch tygodni od chwili jego dor&#281;czenia - taki jest bowiem termin przewidziany (art. 491 par. 1) do zaspokojenia roszczenia" M. J&#281;drzejewska, Komentarz do art. 492 k.p.c., Lex. XI 2009 <br> [17] A. Marciniak, op.cit. s. 82 do grona innych uczestnik&#243;w w zalicza; " z egzekucji nieruchomo&#347;ci art. 922 k.p.c., przetarg w trybie egzekucyjnym art. 868, 869 k.p.c., oraz przetarg z nieruchomo&#347;ci w trybie egzekucyjnym art. 962-976 k.p.c., nabywca ruchomo&#347;ci art. 870-879 oraz nieruchomo&#347;ci 967-971, 990, 993-999 k.p.c., d&#322;u&#380;nik zaj&#281;tej wierzytelno&#347;ci art. 883, 886, 892, 896, 902, 915 k.p.c., osobo obci&#261;&#380;ona wobec wierzyciela 910 k.p.c., dozorca zaj&#281;tej nieruchomo&#347;ci, kt&#243;rym mo&#380;e by&#263; d&#322;u&#380;nik, wierzyciel Inn osoba art. 855-863 k.p.c."<br> [18] J. Jankowski, Uczestnicy s&#261;dowego post&#281;powania egzekucyjnego, &#322;&#243;d&#378; 1992<br> [19] A. Marciniak, op.cit. s. 80 <br> [20] Kodeks etyki adwokackiej chwa&#322;a nr 2/XVIII/98 - ze zmianami wprowadzonymi uchwa&#322;&#261; Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 XI 2005 r. brzmienie par. 58 " Adwokatowi nie wolno bra&#263; udzia&#322;u w czynno&#347;ciach egzekucyjnych, chyba &#380;e przepis szczeg&#243;lny stanowi inaczej. Zakaz ten nie odnosi si&#281; do czynno&#347;ci s&#261;dowych oraz czynno&#347;ci zwi&#261;zanych z egzekucj&#261; z nieruchomo&#347;ci".; v. Z. Krzemi&#324;ski, Etyka adwokacka, Teksty, orzecznictwo, komentarz, Krak&#243;w 2003<br> [21] E. Wengerek, Poj&#281;cie przedmiot i przes&#322;anki ., s.364; H. M&#261;drzak, Funkcja i charakter ., s. 200<br> [22] A. Marciniak, op.cit. s. 111; Z. &#347;wieboda, Komentarz do art. 803 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [23] A. Marciniak, op.cit. s. 111 <br> [24] J. Go&#322;aczy&#324;ski, Zastaw na rzeczach ruchomych, Warszawa 2002, P. Sokal, Wp&#322;yw og&#322;oszenia upad&#322;o&#347;ci na zabezpieczenie prawem zastawu, MoP 20/2004, s. 997<br> [25] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi&#281;gach wieczystych i hipotece. tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361<br> [26] Z. &#347;wieboda, Komentarz do art. 787 k.p.c., Lex., XI 2009&#322; M. J&#281;drzejewska, Komentarz do art. 319 k.p.c., Lex. XI 2009; H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 792 k.p.c., Lex., XI 2009<br> [27] Ustawa dnia 24 wrze&#347;nia 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach s&#261;dowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks post&#281;powania cywilnego. Dz. U. Nr 236, poz. 2356<br> [28] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s&#261;dowych i egzekucji, Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm. zm.<br> [29] Uchwa&#322;a SN z 18.7.2000 r., III CZP 23/00, "Prawo Bankowe" Nr 12/2000, s. 11-12 , Lex. nr 346006 z glos&#261; krytyczn&#261; do uchwa&#322;y, A. Marciniak, OSP 2002/3 s.141 s. 549; Uchwa&#322;a SN z 4.6.2001 r., III CZP 23/01, OSNCP Nr 1/2002, poz. 2, MoP. 16/2001, s. 831<br> [30] par. 54. 1. Dziesi&#261;t&#261; cz&#281;&#347;&#263; wpisu stosunkowego pobiera si&#281;: od wniosku o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci tytu&#322;owi egzekucyjnemu innemu ni&#380; orzeczenie s&#261;du, ugoda s&#261;dowa albo nakaz zap&#322;aty wydany w post&#281;powaniu nakazowym lub upominawczym,<br> [31] Uchwa&#322;a SN z 17 pa&#378;dziernika 2001 r., III CZP 44/2001 (OSNC 2002, nr 5, poz. 58), dotyczy wpisu w wysoko&#347;ci dziesi&#261;tej cz&#281;&#347;ci wpisu stosunkowego, pobierany od wniosku o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci bankowemu tytu&#322;owi egzekucyjnemu, maksymalnie do kwoty 10 000 z&#322;; z 27 kwietnia 2001 r., III CZP 11/2001 (OSNC 2001, nr 10, poz. 149), kt&#243;ry dotyczy&#322;, &#380;e od za&#380;alenia na postanowienie s&#261;du co do nadania klauzuli wykonalno&#347;ci pozas&#261;dowemu tytu&#322;owi egzekucyjnemu pobiera si&#281; pi&#261;t&#261; cz&#281;&#347;&#263; wpisu stosunkowego. <br> [32] K. Gonera, Komentarz do art. 71 u.k.s.c., Lex.Polonika , XI 2009; Uchwa&#322;a SN z 28 wrze&#347;nia 1994 r., III CZP 118/94, OSP 1995, nr 4, poz. 94; Uchwa&#322;a SN z 9 XIa 1994 r., III CZP 143/94, OSNC 1995, nr 3, poz. 46.<br> [33] "Przewodnicz&#261;cy, wzywaj&#261;c do uzupe&#322;nienia lub poprawienia pisma procesowego, musi: 1) oznaczy&#263; braki formalne w spos&#243;b dok&#322;adny; 2) poda&#263; termin ich uzupe&#322;nienia; 3) wyra&#378;nie okre&#347;li&#263; skutek niezachowania terminu, jakim jest zwrot pisma stronie... " <br> M. J&#281;drzejweska, Komentarz do art. 130 k.p.c.; Orzeczenie SN z 23 kwietnia 1952 r., C. 691/52, Lex. nr 394614, OSN 1953, nr 2, poz. 48 <br> [34] M. J&#281;drzejweska, Komentarz do art. 130 k.p.c., Lex. XI 2009; Postanowienie SN, z dnia 15 maja 2008 r., I CZ 34/2008, Lex. nr 2028012; 7-dniowy termin do usuni&#281;cia wad formalnych jest terminem zawitym odmiennie; Orzeczenie. SN z 31 sierpnia 1972 r., CZ 95/72, OSPiKA 1973, nr 9, poz. 18; Orzeczenie SN z 20 stycznia 1967 r., I CZ 149/66, Lex. nr 325440, OSNCP 1967, nr 9, poz. 158, z glos&#261; J. Klimkowicza, OSPiKA 1968, nr 3, s. 119; W. Broniewicz, Glosa do orzeczenia SN z 31 sierpnia 1972 r., I CZ 95/72, OSPiKA 1973, nr 9, s. 412 i n.; E. Wengerek, Przegl&#261;d orzecznictwa SN, s. 1054; W. Siedlecki, Przegl&#261;d orzecznictwa SN, s. 144<br> [35] v. Orzeczenia SN: z 20 grudnia 1934 r., C.II. 2042/34, OSP 1935, poz. 634; v. Orzeczenie z 20 marca 1937 r., C.II. 2874/36, PPiA 1938, nr 3, poz. 244; Orzeczenie z 16 maja 1937 r., C.II. 3245/37, PPiA 1938, nr 3, poz. 246; v. Orzeczenie z 23 marca 1948 r., C.I. 2165/47, OSN 1948, nr 3, poz. 86; Orzeczenie z 6 maja 1955 r., IV CZ 77/55, Lex. nr 356990, OSN 1955, nr 4, poz. 93; v. Orzeczenie z 18 lipca 1956 r., 4 CZ 131/56, Lex. nr 373645, RPEiS 1958, nr 1, s. 314; v. Orzeczenie z 13 pa&#378;dziernika 1956 r., 4 CR 208/56, OSPiKA 1959, nr 2, poz. 35, z glos&#261; K. Lipi&#324;skiego i notk&#261; J.K.; z 4 kwietnia 1960 r., 2 CR 1086/59, NP 1961, nr 9, s. 1198; v. Orzeczenie z 20 grudnia 1966 r., II CZ 146/66, Lex. nr 314723, OSNCP 1967, nr 6, poz. 113; v. Orzeczenie z 17 lipca 1979 r., IV CR 232/79, Lex. nr 301343, OSNCP 1980, nr 1, poz. 16, z glos&#261; W. Broniewicza, OSPiKA 1980, nr 7-8, poz. 143; v. Orzeczenie z 12 stycznia 1982 r., IV CZ 197/81, Lex. nr 308727, OSPiKA 1983, nr 12, poz. 257, v. Orzeczenie z glos&#261; W. Broniewicza, oraz uchw. SN z 12 kwietnia 1995 r., III CZP 40/95, Lex. nr 304202, OSNCP 1995, nr 7-8, poz. 113).<br> [36] J. Gudowski, Komentarz do art. 98 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [37] v. Uchwa&#322;a SN z 22.10.2002 r., III CZP 65/02, OSNC Nr 7-8/2003, poz. 100, MoP 1/2003, s. 8; v. Uchwa&#322;a SN z dnia 2 maja 1973 r., III CZP 7/73, OSNCP 1973/11 poz. 196, Lex. nr 309041<br> [38] V. Ustawa z dnia 16 XI 2006 r. o op&#322;acie skarbowej Dz.U.2006.nr.225.poz.1635 ze zm.<br> [39] Rozporz&#261;dzenie Ministra Sprawiedliwo&#347;ci z dnia 27 pa&#378;dziernika 2005 r. zmieniaj&#261;ce rozporz&#261;dzenie w sprawie op&#322;at za czynno&#347;ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pa&#324;stwa koszt&#243;w nieop&#322;aconej pomocy prawnej udzielonej z urz&#281;du, Dz.U. 2005 nr.219 poz. 1872, na podstawie Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z p&#243;&#378;n. zm.<br> [40] V. Uchwa&#322;a SN sk&#322;ad 7s&#281;dzi&#243;w, z dnia 5 lipca 1974 r., III CZP 25/74, Lex. nr 309004<br> [41] v. Rozporz&#261;dzenie MS z dnia 29 wrze&#347;nia 2002.w sprawie op&#322;at za czynno&#347;ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pa&#324;stwa koszt&#243;w nieop&#322;aconej pomocy prawnej udzielonej z urz&#281;du. Dz.U. nr.163,poz 1348 ze zm. oraz rozporz&#261;dzenie MS z dnia 28 wrze&#347;nia 2002 r.w sprawie op&#322;at za czynno&#347;ci radc&#243;w prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa&#324;stwa koszt&#243;w pomocy prawnej udzielonej przez radc&#281; prawnego ustanowionego z urz&#281;du. Dz. U.Nr. 163, poz. 1349 ze zm.<br> [42] v. Uchwa&#322;a SN dnia 1 czerwca 2007 r., III CZP 37/2007, Lex. nr. 1423857,Biuletyn S&#261;du Najwy&#380;szego 2007/6,Gazeta Prawna 2007/155 s.20,OSNC 2008/7-8 poz. 74,Rzeczpospolita 2007/128 s.C1; v. Uchwa&#322;a SN z dnia 28 kwietnia 2004 r., III CZP 16/2004, Lex. nr 366668, Biuletyn S&#261;du Najwy&#380;szego 2004/4, Jurysta 2004/6 s.36, Monitor Prawniczy 2004/15 s.720, Monitor Prawniczy 2005/7 s.348, OSNC 2005/6 poz. 103,Palestra 2004/7-8 s.250, Prokuratura i Prawo - dodatek 2004/11-12 poz. 39,Radca Prawny 2005/4 s.125 zobacz r&#243;wnie&#380; Uchwa&#322;a SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., III CZP 20/2006, Lex. nr 405521, Biuletyn S&#261;du Najwy&#380;szego 2006/4, Monitor Prawniczy 2006/24 s.1329, OSNC 2007/2 poz. 25<br> [43] H. Pietrzykowski, Kodeks post&#281;powania cywilnego, Komentarz do art.770, Lex. XI 2009; v. Uchwa&#322;a SN z 29 lutego 1996 r. III CZP 17/96, Lex. nr 313963, "Wokanda" 1996, nr 4, s. 10 oraz Pal. 1998, nr 7-8, s. 240<br> [44] " Uregulowanie przyj&#281;te w art. 7701 ma - podobnie jak w przypadku art. 762 - charakter wyj&#261;tkowy, co do zasady bowiem podstaw&#261; egzekucji jest tytu&#322; egzekucyjny art. 777 k.p.c. zaopatrzony w klauzul&#281; wykonalno&#347;ci O postanowieniu komornika w przedmiocie koszt&#243;w egzekucji" H. Pietrzykowski, Kodeks post&#281;powania cywilnego, Komentarz do art. 770, Lex. XI 2009<br> [45] " Na podstawie tego przepisu oraz art. 885 par. 2, art. 865 par. 3, art. 868 i 947 par. 2 k.p.c. Minister Sprawiedliwo&#347;ci wyda&#322; rozporz&#261;dzenie z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynno&#347;ci komornik&#243;w (Dz. U. Nr 10, poz. 52). Przepisy tego rozporz&#261;dzenia dotycz&#261;ce plac&#243;wek handlu uspo&#322;ecznionego oraz innych jednostek gospodarki uspo&#322;ecznionej utraci&#322;y moc w zwi&#261;zku z art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s&#261;dowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882)" Z. &#347;wieboda, Komentarz do art.772 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [46] A. Marcinik, U.K.S.E , Komentarz do art., Lex., XI 2009 id. Post&#281;powanie egzekucyjne w sprawach cywilnych. s. 101, Warszawa 2008<br> [47] J. Go&#322;aczy&#324;ski, Wybrane ., s. 74, gdzie r&#243;wnie&#380; przytacza art. 44 u.k.s.e, kt&#243;ry zosta&#322; uchylony ustaw&#261; z 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach s&#261;dowych i egzekucji oraz niekt&#243;rych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769), kt&#243;ra wesz&#322;a w &#380;ycie 28 grudnia 2007 r. Wed&#322;ug ust. 2 tego przepisu, w razie wyboru przez wierzyciela wi&#281;cej ni&#380; dw&#243;ch sposob&#243;w egzekucji &#347;wiadcze&#324; pieni&#281;&#380;nych, op&#322;ata stosunkowa ulega&#322;a podwy&#380;szeniu o 1/10 cz&#281;&#347;&#263; za ka&#380;dy nast&#281;pny spos&#243;b egzekucji. Regulacja ta ma zastosowanie do spraw egzekucyjnych wszcz&#281;tych i niezako&#324;czonych przed 28 grudnia 2007 r. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy nowelizuj&#261;cej (zob. pkt. 2 cz&#281;&#347;ci pierwszej komentarza) koszty w sprawach egzekucyjnych wszcz&#281;tych i niezako&#324;czonych przed dniem wej&#347;cia jej w &#380;ycie rozlicza si&#281; do dnia zako&#324;czenia tych spraw wed&#322;ug przepis&#243;w dotychczasowych. W zwi&#261;zku z tym w wymienionych sprawach egzekucyjnych aktualna jest uchwa&#322;a SN z 19 kwietnia 2007 r., III CZP 12/2007, Lex. nr 1343700 (OSNC 2008, nr 6, poz. 56), wed&#322;ug kt&#243;rej op&#322;ata stosunkowa wymieniona w art. 44 ust. 2 ulega podwy&#380;szeniu za ka&#380;dy nast&#281;pny zastosowany spos&#243;b egzekucji, bez wzgl&#281;du na jego skuteczno&#347;&#263;. Stanowisko takie zajmowano r&#243;wnie&#380; w literaturze(por. , Ustawa o komornikach s&#261;dowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2007, s. 131).; A. Marcinik, U.K.S.E , Komentarz do art. 43, Lex. XI 2009<br> [48] v. Wyrok TK z dnia 17 maja 2005 r. sygn. akt P 6/04, Lex; J. Go&#322;aczy&#324;ski, Wybrane zagadnienia Egzekucji s&#261;dowej, s. 75, Warszawa 2008<br> [49] Na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze&#324; Spo&#322;ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z p&#243;&#378;n. zm.1)) og&#322;asza si&#281;, i&#380; przeci&#281;tne wynagrodzenie w drugim kwartale 2009 r. wynios&#322;o 3081,48 z&#322;.<br> [50] v. Postanowienie SN z 20.1.1967 r., I CZ 149/66, OSNCP Nr 9/1967, poz. 158<br> [51] Uchwa&#322;a SN z dnia 4 sierpnia 2005 r., III CZP 51/2005, Biuletyn S&#261;du Najwy&#380;szego 2005/8, Gazeta Prawna 2005/189 s. 32, Monitor Prawniczy 2006/12 s.657, Lex. nr 383941<br> [52] M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-553 Kodeksu cywilnego, Krak&#243;w 1997, s. 48 i n.; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op.cit. s.18 i n.; W.J. Katner,". Przeniesienie w&#322;asno&#347;ci rzeczy ruchomych, &#322;&#243;d&#378; 1988, s. 71 i n; Przyk&#322;adem mo&#380;e by&#263; odebranie papier&#243;w warto&#347;ciowych jako dokumentu "Odebranie dokumentu mo&#380;e nast&#281;powa&#263; r&#243;wnie&#380; w egzekucji &#347;wiadcze&#324; pieni&#281;&#380;nych z wynagrodzenia za prac&#281; (art. 888 par. 1 k.p.c.), z rachunk&#243;w bankowych (art. 893 k.p.c.), z innych wierzytelno&#347;ci (art. 897, 901, 904 k.p.c.) oraz z innych praw maj&#261;tkowych (art. 909 k.p.c.). W egzekucji tej komornik na wniosek wierzyciela odbiera d&#322;u&#380;nikowi dokumenty stanowi&#261;ce dow&#243;d wierzytelno&#347;ci (art. 888 par. 1, art. 893, 902 k.p.c.), potrzebne do dokonania w ksi&#281;dze wieczystej wpisu o zaj&#281;ciu wierzytelno&#347;ci, kt&#243;rej zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w tej ksi&#281;dze (art. 897 par. 1 i 2 k.p.c.). Ponadto komornik odbiera z urz&#281;du d&#322;u&#380;nikowi zaj&#281;tej wierzytelno&#347;ci tytu&#322; egzekucyjny stwierdzaj&#261;cy obowi&#261;zek egzekwowanego d&#322;u&#380;nika wydania rzeczy, jako &#347;wiadczenia wzajemnego, w celu egzekucyjnego odebrania mu tej rzeczy, je&#380;eli jest to konieczne do uzyskania &#347;wiadczenia od d&#322;u&#380;nika zaj&#281;tej wierzytelno&#347;ci (art. 904 k.p.c.). 4. Wniosek wierzyciela o odebranie d&#322;u&#380;nikowi dokumentu we wskazanych sposobach egzekucji &#347;wiadcze&#324; pieni&#281;&#380;nych nie podlega op&#322;acie egzekucyjnej, o kt&#243;rej mowa w art. 50. Odebranie dokumentu w tych wypadkach stanowi jedynie pewien element egzekucji &#347;wiadcze&#324; pieni&#281;&#380;nych, w kt&#243;rej obowi&#261;zuje op&#322;ata stosunkowa wed&#322;ug art. 49 u.k.s.e." ; A. Marcinik, Komentarz do art.50 , Lex. XI 2009; J. Jankowski, Ustawa o komornikach s&#261;dowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2000, s. 144 i n</span><br> <div align="justify"><br> </div></td> </tr> </table> </center> <!-- End ImageReady Slices --> </body> </html>