SRODKI OCHRONY DLUZNIKA W POSTEPOWANIU EGZEKUCJNYM Z AKTU NOTARIALNEGO


Marek Stachowski

Środki ochrony dłużnika.

Jak wynika z oświadczenia dłużnika w trybie art. 777 par. 1 pkt. 4-6 i par. 3 k.p.c. poddanie się egzekucji daje wierzycielowi możliwość prowadzenia egzekucji przeciwko podmiotowi lub podmiotom wymienionym w oświadczeniu.

Nie oznacza to, że dłużnik, który poddał się egzekucji w akcie notarialnym jest całkowicie bezbronny i nie przysługują mu żadne środki ochrony wynikające z faktu świadomego oraz osobistego złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym. Co do zasady służą mu środki ochrony prawnej na tych samych zasadach co dłużnikowi egzekwowanemu[1]. Do głównych środków ochrony dłużnika przed egzekucją należy zaliczyć zażalenie[2], które może dotyczyć nie istnienia lub wygaśnięcia podstaw do przeprowadzenia egzekucji, w tym również nie przedstawienia sądowi niezbędnych dokumentów oznaczających podmiot jak i przedmiot egzekucji. Istnieje również instytucja wskazana w art. 4241 k.p.c.[3], która dotyczy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia o nadanie klauzuli wykonalności, przybicia[4] w egzekucji z ruchomości jak również przysądzenia własności nieruchomości lub podziału sumy uzyskanej w egzekucji i umorzenia postępowania egzekucyjnego[5]. Dłużnikowi służy również skarga na czynności komornika[6] w trakcie jego postępowania. Ważnym środkiem ochrony, z jakiego może skorzystać dłużnik jest art. 825 pkt. 3 k.p.c.[7] Artykuł ten wskazuje sytuacje, kiedy w sposób jednoznaczny następuje sprzeczność pomiędzy egzekucją a samą treścią tytułu egzekucyjnego, opartą na akcie notarialnym. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku, gdy chodzi o współmałżonków[8]. Innego rodzaju sprzeczność, która podlega skardze, nastąpi w przypadku uzyskania przez komornika w trakcie egzekucji ze sprzedaży nieruchomości kwoty wyższej niż określa to akt notarialny powstały w trybie art. 777 Ǡ1 pkt. 5 k.p.c., określający wysokość świadczenia wprost[9].

Dłużnik, który poddał się egzekucji w akcie notarialnym może również skorzystać z merytorycznej[10] ochrony, która odnosi się do świadczenia nienależnego lub świadczenia, które nie posiada przymusu egzekucyjnego z zaznaczeniem, że zastosowane środki obrony merytorycznej dłużnika mogą być użyte wyłączenie w postępowaniu rozpoznawczym w postaci wytoczenia odpowiedniego powództwa na określonym etapie sprawy. W myśl art. 840 k.p.c. i n. do powództw przeciw egzekucyjnych możemy zaliczyć powództwo na podstawie art. 189 k.p.c.[11]:

- o ustalenie wygaśnięcia zobowiązania, które nie może być egzekwowane oraz o przedawnienia[12],
- powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
- ograniczenie wykonalności tytułu wynikających z ograniczenia praw dłużnika,
- naprawienia szkody lub bezpodstawnego wzbogacenia[13].

Powództwa przeciw egzekucyjne mają charakter żądania i skierowane są przeciw wykonalności tytułu wykonawczego pod warunkiem, że uprzednio nadano tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności[14] oraz z wyjątkami, do których należy zaliczyć wyłączenie powództwa opozycyjnego z art. art. 138 k.r.o. na podstawie art. 840 k.p.c.[15] Jednakże powództwo przeciw egzekucyjne nie może być wytoczone po zakończeniu egzekucji, a tym samym po wykonaniu tytułu wykonawczego[16], gdyż zaspokojony z tytułu wykonawczego wierzyciel traci akt wykonawczy na podstawie art. 816 k.p.c.[17]

Utrwalony w piśmiennictwie pogląd dotyczący wyroku ustalającego na podstawie powództwa opozycyjnego z art. 840 k.p.c. nie wyklucza wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzą wykonalności w myśl art. 825 pkt. 2 k.p.c.[18] Ponieważ w celu umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, niezbędne jest złożenie przez niego (jako stronę mającą interes prawny na podstawie art. 189 k.p.c.[19]) wniosku[20].

Co do zasady powództwo zwrócone przeciw tytułowi egzekucyjnemu o ustalenie kierowane będzie do sądu okręgowego jako rzeczowo właściwego i związanego z prawami majątkowymi na podstawie art. 17 pkt. 4 k.p.c., w których to sprawach cywilnych wartość przedmiotu sporu przewyższa bądź jest równa kwocie siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, zaś w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych[21], z wyłączeniem spraw: o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy, rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Dla wspomnianych spraw właściwy rzeczowo będzie sąd rejonowy, bez względu na wartość przedmiotu sporu[22]. Uwagę zwraca art. 843 Ǡ1 k.p.c.Art. 843.Ǡ1. Ǡ2 k.p.c., który wskazuje właściwość ogólną dla powództwa, jeśli nie wszczęto jeszcze egzekucji zaś art. 843 Ǡ1 k.p.c.Art. 843.Ǡ1. Ǡ1 k.p.c. i właściwość miejscową dla wszystkich innych powództw opozycyjnych[23]. Prekluzja procesowa wskazana w art. 843 Ǡ3 k.p.c. odnosi się do zgłaszanych zarzutów będących podstawą powództwa przeciw egzekucyjnego[24]. Wskazana prekluzja dowodowa ma na celu nie tylko doprowadzić do szybkiego toku postępowania, lecz również ochronę interesów wierzyciela i z tego powodu zmiana podstawy powództwa przeciw egzekucyjnego jest niedopuszczalna[25]. Wskazać należy, że zmiana okoliczności podstawy powództwa egzekucyjnego, a zarazem przekształcenie powództwa opozycyjnego w powództwo o ustalenie, może nastąpić po zakończeniu rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Oznacza to, że w postępowaniu odwoławczym na podstawie art. 383 k.p.c. dopuszczalna jest również zmiana właściwości sądu na właściwość miejscową[26]. Uchylenie Ǡ4 art. 843 k.p.c. zmieniło podstawę prawną zabezpieczenia powództwa przeciw egzekucjnego przez zawieszenie postępowania zabezpieczającego. Obecnie podstawą zabezpieczenia postępowania egzekucyjnego przez zawieszenie jest art. 755 Ǡ1 pkt. 3 k.p.c.[27]

Podstawa powództwa.

Podstawą powództwa dotyczącą zaprzeczeniu zdarzeniom, stanowiącym podstawę nadania klauzuli wykonalności, jest art. 840 Ǡ 1 pkt. 1 k.p.c.[28] Pamiętać należy, że akt notarialny z oświadczeniem dłużnika o poddaniu się egzekucji nie jest tytułem egzekucyjnym pochodzącym od sądu, zatem treść powództwa opozycyjnego może być badana przez sąd z zastrzeżeniem, że nie wyklucza to powagi rzeczy osądzonej jak również zawisłości sporu[29]. Skierowane powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 Ǡ1 pkt. 1 k.p.c. może zawierać twierdzenie, że obowiązek świadczenia przy powstawaniu aktu notarialnego od początku nie staniał[30]. Istnieje również w literaturze pogląd , że na podstawie art. 840 Ǡ1 pkt. 1 k.p.c. wytoczone przez dłużnika powództwo opozycyjne jest bezcelowe, gdy dotyczy świadczenia wygasłego, aczkolwiek istniejącego w momencie sporządzenia aktu notarialnego, ponieważ temu celowi służy zapis art. 840 Ǡ1 pkt. 2 k.p.c[31] A. Jakubecki wskazuje, że obowiązek świadczenia, określony w akcie notarialnym, w momencie sporządzenia aktu mógł nie istnieć w związku z nieistniejącymi przesłankami materialno prawnymi[32]. Przykładem może być obowiązek świadczenia poprzez czynność prawną, która u podstaw powstawania była już nie ważna na podstawie art. 14 Ǡ1 k.c., art. 58 k.c., art. 73 k.c., art. 82 k.c., art. 83 k.c., art. 387 Ǡ1 k.c., jak również bezpodstawne korzyści z art. 405 k.c. i w postaci czynów nie dozwolonych art. 415 k.c. oraz obowiązku alimentacyjnego wynikającego z art. 128 k.r.o.[33]

M. Walisk wskazuje na niejasność stawiania w nauce na równi przyczyn powodujących, że obowiązek świadczenia wskazany w akcie notarialnym nie istnieje, z przyczynami, które powodują, że akt notarialny jako tytuł egzekucyjny nie powstaje[34].

W mojej ocenie należy na równi stawiać nie istnienie obowiązku świadczenia na podstawie aktu notarialnego z przyczynami, dla których akt notarialny nie powstaje, opierając się na przykładach braku zdolności procesowej, braku pełnomocnictwa osoby reprezentującej dłużnika czy też wad oświadczenia woli[35].

Innego rodzaju przesłanką do wytoczenia powództwa opozycyjnego przez dłużnika, poza nie istnieniem obowiązku świadczenia lub nieskutecznym oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym, jest - na podstawie art. 788 i 779 Ǡ2 k.p.c. - brak obowiązku przejścia[36]. Jak już wspomniano w pracy, w postępowaniu klauzulowym sąd nie bada zdarzeń, bada jedynie dowody stwierdzające zaistniałość zdarzeń, które miały wpływ na powstanie uprawnienia wierzyciela do prowadzenia egzekucji z aktu notarialnego. Dlatego powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 Ǡ1 k.p.c. służy dłużnikowi do zaprzeczenia lub podważenia zdarzeń, na podstawie których wierzyciel opiera klauzulę wykonalności, a zatem w postępowaniu opozycyjnym dochodzi do badania merytorycznego zdarzeń, pomimo wcześniejszego ich przywołania przez wierzyciela w postępowaniu klauzulowym[37]. Pomimo powództwa opozycyjnego wytoczonego przez dłużnika, moc wiążąca klauzuli wykonalności jako prawomocne postanowienie sądu na podstawie art. 385 Ǡ1 w zw. z art. 13 Ǡ2 k.p.c. nie daje możliwości podnoszenia przez dłużnika zarzutów dotyczących okoliczności, które podlegają badaniu w postępowaniu klauzulowym[38]. Zarzuty te można przywołać dopiero w zażaleniu.

Wygaśniecie obowiązku świadczenia.

Wygaśnięcie obowiązku świadczenia w akcie notarialnym to zdarzenie, które powstaje po terminie oznaczonym w akcie notarialnym. Sposoby wygaśnięcia zobowiązania co do spełnienia świadczenia zostały opisane w rozdziale "Wygaśnięcie zobowiązania". Należy zwrócić uwagę, że wszystkie te zdarzenia, które prowadzą do wygaśnięcia obowiązku świadczenia, mogą służyć dłużnikowi jako podstawa do pozbawienia tytułu egzekucyjnego opatrzonego w klauzulę jego wykonalności[39].

W powództwie opozycyjnym dłużnik może również podnieść zarzut przedawnienia. Oznacza to, że zobowiązanie dalej istnieje, jednakże jego charakter zmienia się w zobowiązanie naturalne, a w konsekwencji nie podlega przymusowemu wykonaniu. W polskim systemie prawa nie istnieje odrębny przepis regulujący kwestie przedawnia roszczeń stwierdzonych w tytule egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego[40]. W systemie prawa niemieckiego ustalono trzydziestoletni okres przedawnienia roszczeń[41]. Określone terminy przedawniania roszczeń w polskim systemie prawa przewiduje art. 125 Ǡ1 k.c. Dotyczy to również tytułów egzekucyjnych w postaci aktów notarialnych[42]. Jednakże każdorazowo sąd bada przesłankę przedawniającą roszczenie, gdyż wynika to z charakteru prawnego samego roszczenia. Biorąc pod uwagę przesłankę dotyczącą przedawnienia roszczeń wynikającą z treści art. 118 k.c. M. Walasik przytacza kilka regulacji wskazujących na zakres obowiązku świadczenia, na podstawie których istnieje możliwość poddania się egzekucji w akcie notarialnym. Do nich zalicza:

- art. 229 Ǡ1 k.c. - roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi związane z zapłatą lub wynagrodzeniem czy też naprawieniem szkody z roszczeń samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz[43],
- art. 4421 k.c. - trzy letni termin przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych jednakże nie dłuższy ni dziesięć lat od dnia wyrządzenia szkody[44],
- art. 554 - dwuletni termin ze sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, rzemieślników, osób prowadzących gospodarstwa rolne [45],
- art. 751 k.c. - dwuletni termin roszczenia na zwrot poniesionych wydatków lub z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania, nauki, osobom trudniącym się tymi czynnościami zawodowo[46],
- art. 981 - pięcioletni termin od dnia wymagalności zapisu[47],
- art. 1007 k.c. - trzyletni termin dotyczący roszczenia o zachowek[48].

Wyjątkiem przedawnienia roszczeń może stanowić art. 223 k.c. w zw. art. 222 k.c. jako roszczenie majątkowe zaliczane do grupy roszczeń o charakterze windykacyjnym - rei vindicatio[49], i które może być umieszczone w akcie notarialnym w trybie art. 777 Ǡ1 pkt. 4 k.p.c. Tego rodzaju roszczenia nie mają terminu przedawnienia[50] i podlegając przymusowemu wykonaniu. Tym samym uzasadnione będzie egzekwowanie wydania nieruchomości jako roszczenia windykacyjnego przez wierzyciela hipotecznego na podstawie art. 77 u.k.w.h. i dokonania egzekucji przez zastawnika na podstawie art. 317 k.c. Odniesienie tych regulacji prawnych do dłużnika ma o tyle znaczenie ".gdy egzekucji w akcie notarialnym poddał się dłużnik hipoteczny albo zastawca i to bez względu na to, czy poddajmy się egzekucji był jednocześnie dłużnikiem osobistym wierzyciela (art. 777 Ǡ 1 pkt. 4- 6 i Ǡ3)" . Istotne jest również to, że w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji , jeżeli nie toczy ono roszczeń przyszłych, można przypisać skutki tzw. niewłaściwego uznania. Zgodnie z art. 123 Ǡ1 pkt. 2 k.c. uznanie takie przerywa bieg przedawnienia. Bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego w akcie notarialnym rozpoczyna się wobec tego od dnia, w którym oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji zostało zakomunikowane wierzycielowi, skoro po każdym przerwaniu biegu przedawnienie biegnie na nowo ( art. 124 Ǡ1 k.c. ). Bieg przedawnienia roszczenia przyszłego obciętego poddaniem się egzekucji aktem notarialnym, rozpoczyna się natomiast od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne ( 121 Ǡ1 k.c.) [51].

Istotnym problem obrony dłużnika, może być wskazanie terminu czy jest to termin zawity (prekluzyjny) czy też termin przedawnienia jako podstawy jego obrony. Terminy zawity funkcjonuje jako termin, którym zostało ograniczone dochodzenie roszczeń na podstawie między innymi: art. 344 Ǡ2 k.c.[52] jako ochrona posesoryjna, art. 568 Ǡ1 k.c. [53], art. 746 Ǡ1 k.c. dotyczący naruszeń posiadania. Skoro te roszczenia polegają na wydaniu rzeczy oznaczonej co do gatunku lub indywidualnie oznaczanych jak również na obowiązku zapłaty określonej sumy pieniędzy, to nic nie stoi na przeszkodzie by wskazane świadczenia mogłyby podlegać zapisom w formie aktu notarialnego.

Powództwo o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia.

"Powództwo przeciwegzekucyjne, przewidziane w art. 840 k.p.c., nie jest dopuszczalne po wykonaniu tytułu wykonawczego. Nie zamyka to jednak powodowi możliwości dochodzenia swych uprawnień w innym postępowaniu"[54]. Oznacza to, że powództwo przeciwegzekucyjne może być przez sąd uwzględnione do czasu trwania postępowania egzekucyjnego, gdyż wystąpienie dłużnika z powództwem nie wiąże się z jego interesem prawnym, chociaż przesłanki do wystąpienia z takim powództwem zaistniały[55]. Możliwość odzyskania przez dłużnika nienależnego świadczenia, jakie wierzyciel uzyskał w toku postępowania egzekucyjnego, daje powództwo o zasądzenie zgodnie z twierdzeniem, że wierzyciel wzbogacił się kosztem dłużnika lub wyrządził mu szkodę[56]. Okoliczności, jakie poszkodowany dłużnik przytoczy uzasadniając swoje żądanie zawarte w pozwie, są do jego uznania[57]. Sądem klauzulowym właściwym do rozpatrywania sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, jakim jest akt notarialny, będzie sąd cywilny, pomimo że częstokroć stronami w akcie notarialnym są przedsiębiorcy[58]. Przepisy regulujące instytucje bezpodstawnego wzbogacenia to art. 405 - 414 k.c. Nie wyłączają one również przepisów o naprawieniu szkody. W myśl tych przepisów korzyść majątkowa, jaka została uzyskana bezpodstawnie kosztem innej osoby, musi zostać zwrócona. Dotyczy to również korzyści uzyskanej bez podstawy prawnej lub nienależnego świadczenia[59]. Bezpodstawne wzbogacenie wierzyciela na podstawie egzekucji aktu notarialnego może dotyczyć sytuacji, gdy:

- doszło do egzekucji nie istniejącego świadczenia,
- nie miało podstawy,
- po upływie terminu w trybie art. 777 Ǡ1 pkt. 5-6 oraz Ǡ3 k.p.c.,
- świadczenie wyegzekwowane przewyższa określony pułap w trybie art. 777 Ǡ1 pkt. 5 k.p.c.

Powództwo złożone przez dłużnika o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia musi każdorazowo być zbadane przez sąd. Ma to na celu ustalenie faktycznego stosunku cywilnego prawnego pomiędzy stronami, gdyż samo istnienie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym, jak również posiadanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego w postaci aktu notarialnego, nie przesądza o tym, że świadczenie zawarte w tytule egzekucyjnym jest wierzycielowi należne. Zatem gdyby doszło do wyegzekwowania przez wierzyciela świadczenia nienależnego, to świadczenie musi zostać zwrócone[60].

Obowiązek udowodnienia faktów w powództwie związanym z bezpodstawnym wzbogaceniem spoczywa na dłużniku jako podmiocie wywodzącym określony skutek prawny, czyli zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, który jednak nie dotyczy zwrotów kosztów postępowania klauzulowego oraz kosztów egzekucji, gdyż wyklucza to sama konstrukcja roszczenia. Dłużnik nie może dochodzić zwrotu kosztów wyżej wymienionych, ponieważ koszty postępowania klauzulowego mają swoje uzasadnienie w art. 405 i 410 k.c. w zw. za art. 356 Ǡ1 k.p.c., a koszty egzekucji mają swoją podstawę prawną w decyzji organu egzekucyjnego. Dotyczy to również opłat stosunkowych, które nie trafiają bezpośrednio do wierzyciela [61].

Wierzycielowi, który dokonał egzekucji na podstawie aktu notarialnego w całości się zaspokajając, do obrony przed dłużnikiem występującym z powództwem o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia mogą służyć argumenty że:

- korzyść jaką uzyskał z egzekucji utracił art. 409 k.c.[62],
- korzyść jaką uzyskał z egzekucji zużył a tym samym nie jest wzbogacony art. 409 k.c.,
- nie jest zobowiązany do zwrotu świadczenia, jeśli taki obowiązek był objęty aktem notarialnym 411 k.c.[63],
- dłużnik miał świadomość nie istnienia świadczenia art. 411 Ǡ1 k.c.[64] z wykluczeniem przymusu [65].

Roszczenie dłużnika wobec wierzyciela o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia na podstawie art. 118 k.c. przedawnia się po dziesięciu latach. Trzyletni okres przedawnienia dotyczy przypadku, gdy roszczenie to pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Powództwo o naprawienie szkody.

"Wszczęcie i prowadzenie przez wierzyciela egzekucji przeciwko dłużnikowi na podstawie tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, nie może być uznane za czyn niedozwolony uzasadniający odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 415 k.c. Warunkiem odpowiedzialności na podstawie art. 415 k.c. jest wykazanie winy sprawcy szkody"[66].

Postanowienie SN jednoznacznie wskazuje, że dłużnik występujący z powództwem przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody musi tę szkodę wykazać jako winę umyślną wierzyciela[67]. Szkoda ta może powstać również na podstawie egzekucji z nie istniejącego obowiązku świadczenia[68], a w szczególności, gdy podstawą egzekucji wierzyciela był akt notarialny[69].

Główną przesłanką odszkodowawczą wierzyciela wobec dłużnika jest czyn bezprawny, naruszający normy prawne lub zasady współżycia społecznego, do których należy zaliczyć przeprowadzenie przez wierzyciela egzekucji nie istniejącego świadczenia w oparciu o akt notarialny[70]. Odpowiedzialność odszkodowawcza wiąże się z winą wierzyciela w postaci dokonania egzekucji nieistniejącego świadczenia w oparciu o akt notarialny. Oznacza to, że o charakterze winy wierzyciela będzie przesądzać również jego niedbalstwo - na podstawie art. 355 Ǡ1. k.c., który nakazuje dochowania należytej staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Pomimo że wspomniany artykuł odnosi się do zachowania szczególnej staranności przez dłużnika, należy go traktować a contr ario również wobec wierzyciela[71].

Innego rodzaju przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej wierzyciela wobec dłużnika jest szkoda jaka powstała w majątku dłużnika poprzez tzw. związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zachowaniem się wierzyciela a szkodą jaka została wyrządzona dłużnikowi[72]. Dłużnik może wówczas dochodzić naprawienia szkody w pełnej rozciągłości na podstawie art. 361 Ǡ2 k.c.[73] Może również dochodzić w powództwie o bezpodstawne wzbogacenie zwrotu kosztów postępowania klauzulowego i egzekucyjnego jako kosztów, które powstały przy uzyskaniu bezpodstawnego wzbogacenia w formie przymusu lub pomimo okoliczności ograniczających tytuł egzekucyjny[74]. Należy zwrócić uwagę na art. 411 pkt. 1 k.c., który wskazuje, że zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie nastąpi wówczas, gdy dłużnik wiedział o tym, iż wierzyciel dokonuje egzekucji bez podstawy, choć jednocześnie roszczenie o naprawienie szkody powstanie. Naturalnie w sytuacji, gdy wierzyciel dokonywał egzekucji bez podstawy, a dłużnik miał tego świadomość, nie można przytaczać zarzutów o powstaniu szkody, a jedynie podnieść na podstawie art. 362 k.c. zarzut przyczynienia się dłużnika do powstania szkody, a to oznacza zmniejszenie podstawy odszkodowania do wysokości w jakiej dłużnik się przyczynił[75].

Sposób naprawienia szkody następuje według wyboru poszkodowanego na podstawie art. 363 Ǡ1. k.c. w zw. z art. 61 k.c. Oświadczenie o wyborze naprawienia szkody ma charakter prawo kształtujący, stąd też bez zgody adresata oświadczenia nie może być ani zmienione, ani cofnięte[76]. Do przedawnień roszczeń dłużnika względem wierzyciela egzekwującego ma zastosowanie art. 4421 k.c., który wskazuje na trzyletni termin przedawnienia roszczenia od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę jako wyegzekwowane świadczenie.

--------------------------------------------------------------------------------
Literatura.

[1] M. Walasik, op.cit. s. 318
[2] A. Marciniak, op.cit. s. 144; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, s. 256, Warszawa 2006
[3] J. Gudowski, Komentarz do art. 4241, k.p.c., Lex. XI 2009,.. " Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), która weszła w życie w dniu 6 lutego 2005 r. źródeł tej skargi oraz motywów jej ustanowienia należy poszukiwać w art. 77 ust. 1 Konstytucji, przewidującym odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, oraz w uchwaleniu art. 417-4172 i 421 k.c., które weszły do porządku prawnego w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., SK 18/2000 (OTK ZU 2001, nr 8, poz. 256). W art. 4171 Ǡ2 k.c. przyjęto, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia, można żądać jej naprawienia po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu jego niezgodności z prawem"
[4] v. Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2006 r., IV CNP 25/2006, Biuletyn Sądu Najwyższego 2006/10, Monitor Prawniczy 2007/13 s.744,OSNC 2007/3 poz. 48, OSP 2007/6 poz. 68, Lex. nr 420131
[5] odmiennie v. Postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 2005 r., V CNP 14/2005, Lex. nr 1631108
[6] A. Marciniak, op.cit. s. 144; M. Gajewski, Zaskarżalność postanowień sądowych rozstrzygających skargę na czynności komornika. Rej. 2002, nr.1
[7] Z. świeboda, Komentarz do art. 825 kp.c, Lex., XI 2009 .."Pkt. 3 art. 825 k.p.c. obejmuje dwa stany faktyczne. W pierwszym chodzi o taką sytuację, gdy egzekucję skierowano przeciwko osobie, która faktycznie nie jest dłużnikiem. Może to mieć miejsce, gdy są dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku. Stwierdzenie, że egzekucję skierowano do innej osoby, a nie do dłużnika nie wystarcza jeszcze do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Osoba ta, przeciwko której błędnie skierowano egzekucję, powinna jeszcze sprzeciwić się prowadzeniu jej. Należy zaznaczyć, że według art. 845 Ǡ 2 k.p.c. można prowadzić egzekucję z ruchomości przeciwko osobie trzeciej władającej ruchomościami i zgadzającej się na ich zajęcie albo przyznającej, że ruchomości te stanowią własność dłużnika. W drugim stanie faktycznym chodzi o to, że prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego. Ma to zastosowanie, gdy w tytule wykonawczym zastrzeżono, że dłużnik odpowiada tylko z określonego majątku, a egzekucję prowadzi się z innego majątku (art. 837 k.p.c.), gdy w klauzuli wykonalności wydanej przeciwko małżonkowi dłużnika zastrzeżono ograniczenie jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową (art. 787 k.p.c.), a egzekucję prowadzi się z jego majątku odrębnego, gdy w tytule wykonawczym określono przedmiot (art. 1041 k.p.c.), a egzekucję prowadzi się z innego przedmiotu. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może złożyć dłużnik, małżonek dłużnika, osoba trzecia i inna osoba, której prawa zostały naruszone prowadzeniem egzekucji."
[8] v. Postanowienie SN, z dnia 7 czerwca 2006 r., III CZP 29/2006, Lex. nr 410582, Biuletyn Sądu Najwyższego 2006/6, OSNC 2007/3 poz. 45; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, z dnia 30 lipca 1996 r. I ACr 590/96, Lex. nr 314229, Monitor Prawniczy - Zestawienie Tez 2000/2 s.115, Wokanda 1997/3 s. 50; v. Wyrok SN z dnia 6 września 1978 r., IV CR 258/78, Lex. nr 303351
[9] I. Kunicki, Podział sumy uzyskanej. s. 262, Sopot 2000
[10] E. Wengerek, Przeciw egzekucyjne powództwa ..., s. 29, W. Siedlecki ( w;) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz ., red. Z. Resich i W . Siedlecki, t. 2, s.1148; v. Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2007 r., IIICSK 416/2006, Lex. nr 1914032
[11] A. Marciniak, W kwestii oświadczenia dłużnika ., s. 59, A. Jakubecki, op.cit. s. 87; H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 840 k.p.c., Lex. XI 2009; v. Postanowienie SN, z dnia 24 sierpnia 1973 r., II PZ 34/73, Lex. nr 322090; Uchwała SN z 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85, OSNCP 1985, nr 12, poz. 192, Lex. nr 308999
[12] M. Walasik, op.cit. s. 183
[13] M. Walasik, op.cit. s. 320
[14] E. Wengerek, op.cit. s. 26; W. Siedlecki, op.cit. t. 2, s. 1151
H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex. XI 2009; v. Wyrok SN z 14 stycznia 1972 r., III CRN 446/71, OSNCP 1972, nr 6, poz. 120, Lex. nr 309099,
[16] v. Wyrok SN z dnia 20 stycznia 1978 r., III CRN 310/77, Lex. nr 321696
[17] A. Stangret- Smoczyńska (w;) Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, s. 175, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2008
[18] E. Wengerek, op.cit. s. 14-15; v. Postanowienie SN z dnia 12 czerwca 1996 r., III CZP 61/96, OSNC 1996/10 poz. 132, Lex. nr 309790
[19] M. Jędrzejewska, Komentarz do art. 189 k.p.c., Lex., XI 2009
[20] Z. świeboda, Komentarz do art. 825 k.p.c., Lex., XI 2009.." Tytuł wykonawczy może być pozbawiony wykonalności w całości lub w części albo ograniczony na podstawie: wyroku opartego na art. 840 k.p.c., postanowienia sądu drugiej instancji uchylającego klauzulę wykonalności lub zawarty w wyroku rygor natychmiastowej wykonalności, orzeczenia sądu drugiej instancji uchylającego lub zmieniającego wyrok, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, orzeczenia sądu uchylającego lub zmieniającego wyrok na skutek skargi o wznowienie postępowania. Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nie powoduje samo przez się umorzenia postępowania egzekucyjnego. W celu umorzenia niezbędne jest złożenie wniosku. Dotyczy to także takiej sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne prowadzone było na podstawie tytułu stanowiącego zabezpieczenie powództwa, które upadło w następstwie oddalenia powództwa, odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania."
Uchwała SN z 28 października 1993 r., III CZP 141/93, Lex. nr 298606, OSNCP 1994, nr 5, poz. 102; " W wyroku z 30 stycznia 2008 r., III CSK 260/2007, Lex. nr 1983401 (OSP 2009, nr 2, poz. 21) Sąd Najwyższy uznał, że sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego, nie jest sprawą gospodarczą, a gdyby nawet za taką ją uznać, to nie podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (art. 4791 i n. k.p.c.)". H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex., XI 2009
[22] M. Jędrzejewska, Komentarz do art. 14 pkt. 4 k.p.c, Lex., XI 2009; v. Postanowienie SN z 19 XI 1971 r., II CZ 165/71, Lex. nr 322284
[23] M. Walasik, Przedawnienie roszczeń objętych tytułem egzekucyjnym.(w;) Prawo wobec wyzwań współczesności. red. P.Wiliński, Poznań 2004, s. 183
[24] " Art. 843 Ǡ3 przewiduje prekluzję procesową do zgłaszania zarzutów stanowiących podstawę powództw przeciwegzekucyjnych. Zgodnie z tym przepisem wszystkie zarzuty powinny być zgłoszone już w pozwie, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu, chyba że powód wykaże, iż z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł ich zgłosić w pozwie. W przepisie tym chodzi o pozew w znaczeniu pisma procesowego wszczynającego postępowanie w sprawie, w którym należy wskazać wszelkie zarzuty pod rygorem ich utraty, bez względu na to, kiedy pozew, jako opłacony lub zwolniony od opłat, wywołał skutki procesowe, jak również bez względu na to, kiedy wywołał skutki związane z jego doręczeniem. Dla stwierdzenia, że doszło do prekluzji zarzutu potrącenia, jako zgłoszonego nie w pozwie, a dopiero w kolejnym piśmie procesowym, nie ma znaczenia fakt, że już po zgłoszeniu tego zarzutu sąd rozpoznał i uwzględnił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i doręczył pozwanemu odpis pisma zawierającego ten zarzut wraz z odpisem pozwu. Art. 843 Ǡ3 bowiem łączy prekluzję zarzutów z wniesieniem pozwu, a nie z jego opłaceniem lub doręczeniem pozwanemu. Zarzut przejścia egzekwowanego zobowiązania na spółkę jawną w okolicznościach określonych w art. 840 Ǡ1 pkt. 2 k.p.c. podlega prekluzji przewidzianej w art. 843 Ǡ3 k.p.c. ". H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex., XI 2009; v. Wyrok SN z 1 stycznia 2004 r., III CK 504/2004, Lex. nr 377645, "Rzeczpospolita" 2005, nr 102, s. C4; v. Wyrok SN z dnia 21 września 2007 r., V CSK 141/2007, OSNC 2008/11 poz. 131, Lex. nr 1958978; v. Wyrok SN z 21 września 2007 r., V CSK 141/2007, Lex. nr 1958978, OSNC 2008, nr 11, poz. 131
[25] H. Pietrzykowskia, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex., XI 2009; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2001 r., I ACa 280/2001, OSA 2003/6 poz. 22, s.62; Lex. nr 363127
[26] M. Walasik, Poddanie się egzekucji ..., s. 328
[27] H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex., XI 2009; T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2007, s. 468
[28] v. Wyrok SN z dnia 24 lipca 2008 r., IV CSK 95/2008, Rzeczpospolita 2008/190 s.C3; Lex. nr 1936995; v. Orzeczenie SN z dnia 23 czerwca 1966 r., I PZ 28/66, OSPiKA 1967, nr 11 poz. 260
[29] Z. świeboda, Komentarz do art. 840 Art. 840.Ǡ1 k.p.c. Lex. XI 2009; v. Orzeczenie SN z dnia 24 XI 1962 r., 1 CR 640/60, PiP 1962, nr 11, s. 918
[30] v. Orzeczenie SN z dnia 19 maja 1961 r., 1 CR 540/60, OSNCP 1963 r., nr 3 poz. 53, Lex. nr 316037; E. Wengerek, Glosa do orzeczenia zamieszczona w PiP 1962, nr 5-6, s. 1089; W. Siedlecki, Przegląd orzecznictwa SN, PiP 1962, nr 8-9, s. 392.
[31] A. Marciniak, op.cit. s. 58; A. Jakubecki, op.cit. s. 89; v. Orzeczenie SN z dnia 19 maja 1961 r., 1 CR 540/60; OSNCP 1963/3 poz. 53; Lex. nr 316037; Wyrok SN z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 170/2008, Rzeczpospolita 2008/170 s. F8, Lex. nr 1928627
[32] A. Jakubecki, op.cit. s. 90
[33] M. Walasik, op.cit. s. 265; zobacz Kodeks Cywilny, Komentarz do wymienionych artykułów, Lex., XI 2009; art.14 k.c., S. Dmowski art. 58, 73, 82, 83 k.c., S. Rudnicki, art. 387 k.c. C. żuławska, art. 405 k.c. K. Kołakowski, art. 415 k.c. G. Bieniek, art. 128 k.r.o. T. Domińsczyk
[34] M. Walasik, op.cit. s. 331 na podstawie A. Jakubecki, op.cit. s. 90, A. Marciniak, op.cit. s. 59
[35] E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczając i egzekucyjne ..., s. 287; Z. świeboda, Komentarz ., s. 183; S. Kozik (w;) Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, s. 359, wyd. III, Sopot 2005
[36] Z. świeboda, Komentarz do art. 788 k.p.c., Lex. XI 2009 ". art. 788 k.p.c. dotyczy sytuacji, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy, jeżeli tytułem jest orzeczenie sądu, nastąpiła zmiana wierzyciela lub dłużnika. Zmiana stron mogła nastąpić na skutek następstwa prawnego pod tytułem ogólnym lub szczególnym, w szczególności na skutek śmierci strony, likwidacji osoby prawnej będącej stroną, zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem (art. 192 pkt 3 k.p.c.), powstania innych zdarzeń powodujących przejście praw lub obowiązków, np. przelew wierzytelności (art. 509 k.c.), przejęcie długu (art. 518 k.c.)".; E. Wengerek, Przeciwegzekucyjne powództwa ., s. 90
[37] M. Walasik, op.cit. s. 333; A. Marciniak, Postępowanie egzekucyjne .,. s. 85
[38] M. Walasik, op.cit. s. 333; Uchwała SN z dnia 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85, OSNCP 1985/12 poz. 192, Lex. nr 308999
[39] M. Walasik, op.cit. s. 336
[40] M. Walasik, op.cit. s. 336
[41]BGB - Ausfertigungsdatum, 18.08.1896, "B첧erliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch das Gesetz vom 28. September 2009 (BGBl. I S. 3161) ge䮤ert worden ist", Ǡ197 Dreiߩgj䨲ige Verj䨲ungsfrist (Trzydziestoletni termin przedawnienia)
[42] E. Wengerek, op.cit. s. 103; K. Piasecki ( w;) Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, t.1, wyd. II, Warszawa 1989; A. Marciniak, W kwestii oświadczenia dłużnika ., s. 59; B. Kordasiewicz ( w;) System prawa prywatnego ., t.2, s. 553; M. Walasik, Przedawnienie roszczeń ., s.179; odmiennie J. Ignatowicz ( w;) System prawa cywilnego ., t 1, wyd. II, s. 805
[43] S. Rudnicki, Komentarz do art. 229 k.p.c., Lex. XI 2009
[44] G. Bieniek, Komentarz do art. 442k.p.c., Lex. XI 2009
[45] C. żuławska, Komentarz do art. 554 k.p.c., Lex. XI 2009
[46] K. Kołakowski, Komentarz do art. 751 k.p.c., Lex. XI 2009
[47] E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do art. 908 k.p.c., Lex. XI 2009
[48] E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do art. 1007 k.p.c., Lex. XI 2009
[49] rei vindicatio, w tłumaczeniu roszczenie wydobywcze zwane roszczenie windykacyjne jako forma ochrony petytoryjnej. Szerzej na ten temat T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym, rei vindictio, action negatora, Warszawa 1969; S. Rudnicki, Komentarz do art. 223 k.c., Lex., XI 2009.
[50] J. Ignatowicz (w;) Kodeks cywilny ., red. Z. Resich, t 1. S.598; B. Kordasiewicz ( w;) System prawa prywatnego ., t. 2, s. 552
[51] M. Walasik, op.cit. s. 338
[52] S. Rudnicki, Komentarz do art. 223 k.c,, Lex. XI 2009
[53] S. Rudnicki, Komentarz do art. 344 k.c., Lex. XI 2009
[54] Wyrok SN z dnia 20 stycznia 1978 r., III CRN 310/77, Lex. nr 321696; Wyrok SN - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 17 XI1988 r., I CR 255/88, Lex. nr 320677;
[55] E. Wengerek, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego. Część szczegółowa, Warszawa 1994, t .I, s. 132
[56] W. Siedlecki ( w;) J. Jodłowski, W . Siedlecki, Postępowanie cywilne ..., s. 340; E. Wengerek, Postępowanie egzekucyjne ., s. 186; A. Marciniak ( w;) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz .., red. K. Piasecki, t 2, s. 702
[57] Wyrok SN - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 grudnia 1983 r., IV CR 450/83, Lex. nr 296181, OSPiKA 1984/12 poz. 250 z glosą aprobującą W. Siedlecki OSPiKA 1984/12 poz. 250
[58] J. Gołaczyński, op.cit. s. 118, odmiennie D. Pawłyszcze, Bankowe tytuły egzekucyjne, PPH 1998, nr 3, s. 26 uznając, że sądem właściwym do rozpoznania postępowania klauzulowego będzie sąd rejonowy gospodarczy w przypadku gdy dłużkiem będzie przedsiębiorca dokonujący w zakresie swojej działalności czynności bankowych.
[59] Wyrok SN z dnia 26 lutego 2004 r., V CK 220/2003,OSNC 2005/3 poz. 49, Lex. nr 368191
[60] K. Knoppek i E. Wengerek, glosa aprobująca do Nowe Prawo 1978/10 s.1524 do uchwała SN z dnia 10 września 1976 r., III CZP 42/76, Lex. nr 301165; Wyrok SN z dnia 8 lutego 1968 r., I CR 610/67,OSNCP 1968/10 poz. 174, Lex. nr 299043; K. Knoppek, uwagi do uchwała SN z dnia 22 XIa 2000 r., III CZP 36/2000. Lex. nr 348234; M. Walasik, glosa krytyczna OSP 2004/7-8 s.417 do Wyrok SN z dnia 9 maja 2002 r., II CKN 803/2000, Lex. nr 358933; Wyrok SN z dnia 22 lipca 1997 r., I CKN 409/97, Lex. nr 326999, OSNC 1997/12 poz. 210; E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela w egzekucji, PIP 1963, s. 97
[61] M. Walasik, Poddanie się egzekucji ., s. 265; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191) ". art. 49. 1. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obu przypadkach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot."
[62] K. Kołakowski, Komentarz do art. 409 k.c., Lex. XI 2009
[63] K. Kołakowski, Komentarz do art. 411 k.c., Lex. XI 2009 szerzej W. Sereda, Nienależne świadczenie, s. 172 , Warszawa 1998
[64] Taki pogląd wyraził SN " Przepis art. 411 pkt. 1 k.c. ma zastosowanie także wówczas, gdy z żądaniem zwrotu nienależnego świadczenia występuje osoba, która wiedziała o braku własnego zobowiązania wobec egzekwującego wierzyciela i nie podjęła żadnych przewidzianych prawem czynności, zmierzających do ograniczenia lub uniemożliwienia kontynuowania egzekucji." Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2002 r., IV CKN 1166/2000, Lex. nr 358477 z glosą krytyczną, Księżak Paweł OSP 2004, nr 7-8, s. 421
[65] M. Walasik, glosa krytyczna do wyroku SN z dnia 9 maja 2002 r., II CKN 803/2000, Lex. nr 358933, szerzej P. Książek, Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405-414 K.C. Komentarz, Warszawa 2007
[66] Wyrok SN z dnia 24 września 2008 r., II CSK 200/2008, Lex. nr 1949150, Gazeta Prawna 2008/190, s. 25
[67] G. Bieniek, Kodeks cywilny, Komentarz do art. 415 k.c., Lex., XI 2009
[68] Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1997 r., I CKN 60/97, Lex. nr 325021; Wyrok SN, z dnia 8 XIa 2002 r., III CKN 2/2001, Lex. nr 365442; E.Wengerek, op.cit. s.92; F. Zedler, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, wyd. II, Postępowanie egzekucyjne art. 758-843 k.p.c., Toruń 1995, t. 2, s. 260
[69] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 18 września 2003 r., I ACa 144/2003, Lex. nr 373347
[70] M. Walasik, Poddanie się egzekucji ., s. 265; Z. Radwański, A Olejniczak, op.cit., s. 190 i n.
[71] Wyrok SN z dnia 10 sierpnia 2007 r., II CSK 170/2007, Lex. nr 1571310
[72] M. Walasik, op.cit., s. 265, szerzej o szkodzie Z. Radwański, A Olejniczak, op.cit., s.90 i n
[73] T. Wiśniewski, Komentarz do art. 361 k.c., Lex., XI 2009
[74] Do nich można zaliczyć rozłożenia spłaty należności na raty Wyrok SN z dnia 10 października 2000 r., V CKN 110/2000, Lex. nr 370783, Gazeta Prawna 2004/236, s. 2
[75] Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1997 r., I CKN 60/97, Lex. nr 325021
[76] T. Wiśniewski, Komentarz do art. 363 k.c., Lex., XI 2009