<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <title>&#346;rodki ochrony d&#322;u&#380;nika.</title> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <meta NAME="KEYWORDS" CONTENT="MAREK STACHOWSKI,PORADY PRAWNE, DORADZTWO, PRAWNIK, PRAWO, KANCELARIA PRAWNA, ADWOKAT, RADZCA PRAWNY, ROZWODY, SPADKI, PRAWO HANDLOWE, PRAWO KARNE, GOSPODARCZE,PRAWO PRACY, MIEJSCOWO? POBLISKA,ODPRAWA PRACOWNICZA, Akt notarialny jako tytu&#322; egzekucyjny, Akt notarialny, egzekucja 777 kpc, ty&#322;y egzekucyjne, d&#322;u&#380;nik, o&#347;wiadczenie woli o podaniu si&#281; egzekucji, art. 777 kpc, klauzla wykonalno&#347;ci, termin wyst&#261;pienia po klauzl&#281; wykonalno&#347;ci, art. 777 ?1 pkt. 5 k.p.c, art. 777 ?1 pkt. 6 i ?3 k.p.c., post&#281;owanie klauzulowe, pow&#243;dztwo opozycyjne, egzelucja na podstawie aktu notarialnego, Wykonalno&#347;&#263; polskich akt&#243;w notarialnych za granic&#261;, ograniczonia przedmiotowe egzekucji, Obowi&#261;zek &#347;wiadczenia, elemnty o&#347;wiadczenia, pow&#243;dztwo o naprawienia szkody, pow&#243;dztwo o bezpodstawne wzbogacenie, &#347;rodki ochrony d&#322;u&#380;nika, zdolno&#347;&#263; s&#261;dowa."> <style type="text/css"> <!-- .?cze { border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } .styl1 {font-size: 10px;font-family: Verdana, sans-serif;} .styl3 {font-size: 10px; font-family: Verdana,sans-serif; font-weight: bold; } .styl4 {font-size: 14px;font-family: Verdana, sans-serif;} .styl5 {font-size: 14px; font-family: Verdana, sans-serif; font-weight: bold; } --> </style> </head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="559" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="101" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_01.gif" width="900" height="101" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="19" colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_02.gif" width="321" height="19" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_03.gif" width="1" height="19" alt=""></td> <td colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_04.png" width="578" height="19" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_05.gif" width="302" height="42" alt=""></td> <td height="24" colspan="3"> <a href="wybranezagdnienieegzkucja.html"><img src="images/podstrona/strona-tekstowa_06.gif" alt="" width="40" height="24" class="?cze"></a></td> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_07.png" width="558" height="42" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="18"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_08.gif" width="19" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_09.gif" width="1" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_10.png" width="20" height="18" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="37" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_11.gif" width="900" height="37" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </p> <p align="center"class="styl6"> <strong>SRODKI OCHRONY DLUZNIKA W POSTEPOWANIU EGZEKUCJNYM Z AKTU NOTARIALNEGO</strong> <p align="justify"class="styl4"></br> Marek Stachowski</p> <p align="justify"class="styl4"> </P> <p align="justify" class="styl4"><strong>&#346;rodki ochrony d&#322;u&#380;nika.</strong></p> <p align="justify" class="styl4">Jak wynika z o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika w trybie art. 777 par. 1 pkt. 4-6 i par. 3 k.p.c. poddanie si&#281; egzekucji daje wierzycielowi mo&#380;liwo&#347;&#263; prowadzenia egzekucji przeciwko podmiotowi lub podmiotom wymienionym w o&#347;wiadczeniu.</p> <p align="justify" class="styl4">Nie oznacza to, &#380;e d&#322;u&#380;nik, kt&#243;ry podda&#322; si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jest ca&#322;kowicie bezbronny i nie przys&#322;uguj&#261; mu &#380;adne &#347;rodki ochrony wynikaj&#261;ce z faktu &#347;wiadomego oraz osobistego z&#322;o&#380;enia o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym. Co do zasady s&#322;u&#380;&#261; mu &#347;rodki ochrony prawnej na tych samych zasadach co d&#322;u&#380;nikowi egzekwowanemu[1]. Do g&#322;&#243;wnych &#347;rodk&#243;w ochrony d&#322;u&#380;nika przed egzekucj&#261; nale&#380;y zaliczy&#263; za&#380;alenie[2], kt&#243;re mo&#380;e dotyczy&#263; nie istnienia lub wyga&#347;ni&#281;cia podstaw do przeprowadzenia egzekucji, w tym r&#243;wnie&#380; nie przedstawienia s&#261;dowi niezb&#281;dnych dokument&#243;w oznaczaj&#261;cych podmiot jak i przedmiot egzekucji. Istnieje r&#243;wnie&#380; instytucja wskazana w art. 4241 k.p.c.[3], kt&#243;ra dotyczy skargi o stwierdzenie niezgodno&#347;ci z prawem prawomocnego orzeczenia o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci, przybicia[4] w egzekucji z ruchomo&#347;ci jak r&#243;wnie&#380; przys&#261;dzenia w&#322;asno&#347;ci nieruchomo&#347;ci lub podzia&#322;u sumy uzyskanej w egzekucji i umorzenia post&#281;powania egzekucyjnego[5]. D&#322;u&#380;nikowi s&#322;u&#380;y r&#243;wnie&#380; skarga na czynno&#347;ci komornika[6] w trakcie jego post&#281;powania. Wa&#380;nym &#347;rodkiem ochrony, z jakiego mo&#380;e skorzysta&#263; d&#322;u&#380;nik jest art. 825 pkt. 3 k.p.c.[7] Artyku&#322; ten wskazuje sytuacje, kiedy w spos&#243;b jednoznaczny nast&#281;puje sprzeczno&#347;&#263; pomi&#281;dzy egzekucj&#261; a sam&#261; tre&#347;ci&#261; tytu&#322;u egzekucyjnego, opart&#261; na akcie notarialnym. Szczeg&#243;lnego znaczenia nabiera to w przypadku, gdy chodzi o wsp&#243;&#322;ma&#322;&#380;onk&#243;w[8]. Innego rodzaju sprzeczno&#347;&#263;, kt&#243;ra podlega skardze, nast&#261;pi w przypadku uzyskania przez komornika w trakcie egzekucji ze sprzeda&#380;y nieruchomo&#347;ci kwoty wy&#380;szej ni&#380; okre&#347;la to akt notarialny powsta&#322;y w trybie art. 777 1 pkt. 5 k.p.c., okre&#347;laj&#261;cy wysoko&#347;&#263; &#347;wiadczenia wprost[9]. </p> <p align="justify" class="styl4">D&#322;u&#380;nik, kt&#243;ry podda&#322; si&#281; egzekucji w akcie notarialnym mo&#380;e r&#243;wnie&#380; skorzysta&#263; z merytorycznej[10] ochrony, kt&#243;ra odnosi si&#281; do &#347;wiadczenia nienale&#380;nego lub &#347;wiadczenia, kt&#243;re nie posiada przymusu egzekucyjnego z zaznaczeniem, &#380;e zastosowane &#347;rodki obrony merytorycznej d&#322;u&#380;nika mog&#261; by&#263; u&#380;yte wy&#322;&#261;czenie w post&#281;powaniu rozpoznawczym w postaci wytoczenia odpowiedniego pow&#243;dztwa na okre&#347;lonym etapie sprawy. W my&#347;l art. 840 k.p.c. i n. do pow&#243;dztw przeciw egzekucyjnych mo&#380;emy zaliczy&#263; pow&#243;dztwo na podstawie art. 189 k.p.c.[11]:</p> <blockquote class="styl4"><p align="justify">- o ustalenie wyga&#347;ni&#281;cia zobowi&#261;zania, kt&#243;re nie mo&#380;e by&#263; egzekwowane oraz o przedawnienia[12], <br> - pow&#243;dztwo o pozbawienie tytu&#322;u wykonawczego wykonalno&#347;ci,<br> - ograniczenie wykonalno&#347;ci tytu&#322;u wynikaj&#261;cych z ograniczenia praw d&#322;u&#380;nika,<br> - naprawienia szkody lub bezpodstawnego wzbogacenia[13]. </p> </blockquote> <p align="justify" class="styl4">Pow&#243;dztwa przeciw egzekucyjne maj&#261; charakter &#380;&#261;dania i skierowane s&#261; przeciw wykonalno&#347;ci tytu&#322;u wykonawczego pod warunkiem, &#380;e uprzednio nadano tytu&#322;owi egzekucyjnemu klauzul&#281; wykonalno&#347;ci[14] oraz z wyj&#261;tkami, do kt&#243;rych nale&#380;y zaliczy&#263; wy&#322;&#261;czenie pow&#243;dztwa opozycyjnego z art. art. 138 k.r.o. na podstawie art. 840 k.p.c.[15] Jednak&#380;e pow&#243;dztwo przeciw egzekucyjne nie mo&#380;e by&#263; wytoczone po zako&#324;czeniu egzekucji, a tym samym po wykonaniu tytu&#322;u wykonawczego[16], gdy&#380; zaspokojony z tytu&#322;u wykonawczego wierzyciel traci akt wykonawczy na podstawie art. 816 k.p.c.[17]</p> <p align="justify" class="styl4">Utrwalony w pi&#347;miennictwie pogl&#261;d dotycz&#261;cy wyroku ustalaj&#261;cego na podstawie pow&#243;dztwa opozycyjnego z art. 840 k.p.c. nie wyklucza wykonalno&#347;ci tytu&#322;u egzekucyjnego opatrzonego klauz&#261; wykonalno&#347;ci w my&#347;l art. 825 pkt. 2 k.p.c.[18] Poniewa&#380; w celu umorzenia post&#281;powania egzekucyjnego wobec d&#322;u&#380;nika, niezb&#281;dne jest z&#322;o&#380;enie przez niego (jako stron&#281; maj&#261;c&#261; interes prawny na podstawie art. 189 k.p.c.[19]) wniosku[20]. </p> <p align="justify" class="styl4">Co do zasady pow&#243;dztwo zwr&#243;cone przeciw tytu&#322;owi egzekucyjnemu o ustalenie kierowane b&#281;dzie do s&#261;du okr&#281;gowego jako rzeczowo w&#322;a&#347;ciwego i zwi&#261;zanego z prawami maj&#261;tkowymi na podstawie art. 17 pkt. 4 k.p.c., w kt&#243;rych to sprawach cywilnych warto&#347;&#263; przedmiotu sporu przewy&#380;sza b&#261;d&#378; jest r&#243;wna kwocie siedemdziesi&#261;t pi&#281;&#263; tysi&#281;cy z&#322;otych, za&#347; w sprawach gospodarczych sto tysi&#281;cy z&#322;otych[21], z wy&#322;&#261;czeniem spraw: o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielno&#347;ci maj&#261;tkowej mi&#281;dzy ma&#322;&#380;onkami, o uzgodnienie tre&#347;ci ksi&#281;gi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy, rozpoznawane w elektronicznym post&#281;powaniu upominawczym. Dla wspomnianych spraw w&#322;a&#347;ciwy rzeczowo b&#281;dzie s&#261;d rejonowy, bez wzgl&#281;du na warto&#347;&#263; przedmiotu sporu[22]. Uwag&#281; zwraca art. 843 1 k.p.c.Art. 843.1. 2 k.p.c., kt&#243;ry wskazuje w&#322;a&#347;ciwo&#347;&#263; og&#243;ln&#261; dla pow&#243;dztwa, je&#347;li nie wszcz&#281;to jeszcze egzekucji za&#347; art. 843 1 k.p.c.Art. 843.1. 1 k.p.c. i w&#322;a&#347;ciwo&#347;&#263; miejscow&#261; dla wszystkich innych pow&#243;dztw opozycyjnych[23]. Prekluzja procesowa wskazana w art. 843 3 k.p.c. odnosi si&#281; do zg&#322;aszanych zarzut&#243;w b&#281;d&#261;cych podstaw&#261; pow&#243;dztwa przeciw egzekucyjnego[24]. Wskazana prekluzja dowodowa ma na celu nie tylko doprowadzi&#263; do szybkiego toku post&#281;powania, lecz r&#243;wnie&#380; ochron&#281; interes&#243;w wierzyciela i z tego powodu zmiana podstawy pow&#243;dztwa przeciw egzekucyjnego jest niedopuszczalna[25]. Wskaza&#263; nale&#380;y, &#380;e zmiana okoliczno&#347;ci podstawy pow&#243;dztwa egzekucyjnego, a zarazem przekszta&#322;cenie pow&#243;dztwa opozycyjnego w pow&#243;dztwo o ustalenie, mo&#380;e nast&#261;pi&#263; po zako&#324;czeniu rozprawy przed s&#261;dem pierwszej instancji. Oznacza to, &#380;e w post&#281;powaniu odwo&#322;awczym na podstawie art. 383 k.p.c. dopuszczalna jest r&#243;wnie&#380; zmiana w&#322;a&#347;ciwo&#347;ci s&#261;du na w&#322;a&#347;ciwo&#347;&#263; miejscow&#261;[26]. Uchylenie 4 art. 843 k.p.c. zmieni&#322;o podstaw&#281; prawn&#261; zabezpieczenia pow&#243;dztwa przeciw egzekucjnego przez zawieszenie post&#281;powania zabezpieczaj&#261;cego. Obecnie podstaw&#261; zabezpieczenia post&#281;powania egzekucyjnego przez zawieszenie jest art. 755 1 pkt. 3 k.p.c.[27]</p> <p align="justify" class="styl4"><strong>Podstawa pow&#243;dztwa.</strong></p> <p align="justify" class="styl4">Podstaw&#261; pow&#243;dztwa dotycz&#261;c&#261; zaprzeczeniu zdarzeniom, stanowi&#261;cym podstaw&#281; nadania klauzuli wykonalno&#347;ci, jest art. 840  1 pkt. 1 k.p.c.[28] Pami&#281;ta&#263; nale&#380;y, &#380;e akt notarialny z o&#347;wiadczeniem d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji nie jest tytu&#322;em egzekucyjnym pochodz&#261;cym od s&#261;du, zatem tre&#347;&#263; pow&#243;dztwa opozycyjnego mo&#380;e by&#263; badana przez s&#261;d z zastrze&#380;eniem, &#380;e nie wyklucza to powagi rzeczy os&#261;dzonej jak r&#243;wnie&#380; zawis&#322;o&#347;ci sporu[29]. Skierowane pow&#243;dztwo opozycyjne na podstawie art. 840 1 pkt. 1 k.p.c. mo&#380;e zawiera&#263; twierdzenie, &#380;e obowi&#261;zek &#347;wiadczenia przy powstawaniu aktu notarialnego od pocz&#261;tku nie stania&#322;[30]. Istnieje r&#243;wnie&#380; w literaturze pogl&#261;d , &#380;e na podstawie art. 840 1 pkt. 1 k.p.c. wytoczone przez d&#322;u&#380;nika pow&#243;dztwo opozycyjne jest bezcelowe, gdy dotyczy &#347;wiadczenia wygas&#322;ego, aczkolwiek istniej&#261;cego w momencie sporz&#261;dzenia aktu notarialnego, poniewa&#380; temu celowi s&#322;u&#380;y zapis art. 840 1 pkt. 2 k.p.c[31] A. Jakubecki wskazuje, &#380;e obowi&#261;zek &#347;wiadczenia, okre&#347;lony w akcie notarialnym, w momencie sporz&#261;dzenia aktu m&#243;g&#322; nie istnie&#263; w zwi&#261;zku z nieistniej&#261;cymi przes&#322;ankami materialno prawnymi[32]. Przyk&#322;adem mo&#380;e by&#263; obowi&#261;zek &#347;wiadczenia poprzez czynno&#347;&#263; prawn&#261;, kt&#243;ra u podstaw powstawania by&#322;a ju&#380; nie wa&#380;na na podstawie art. 14 1 k.c., art. 58 k.c., art. 73 k.c., art. 82 k.c., art. 83 k.c., art. 387 1 k.c., jak r&#243;wnie&#380; bezpodstawne korzy&#347;ci z art. 405 k.c. i w postaci czyn&#243;w nie dozwolonych art. 415 k.c. oraz obowi&#261;zku alimentacyjnego wynikaj&#261;cego z art. 128 k.r.o.[33]</p> <p align="justify" class="styl4">M. Walisk wskazuje na niejasno&#347;&#263; stawiania w nauce na r&#243;wni przyczyn powoduj&#261;cych, &#380;e obowi&#261;zek &#347;wiadczenia wskazany w akcie notarialnym nie istnieje, z przyczynami, kt&#243;re powoduj&#261;, &#380;e akt notarialny jako tytu&#322; egzekucyjny nie powstaje[34].</p> <p align="justify" class="styl4">W mojej ocenie nale&#380;y na r&#243;wni stawia&#263; nie istnienie obowi&#261;zku &#347;wiadczenia na podstawie aktu notarialnego z przyczynami, dla kt&#243;rych akt notarialny nie powstaje, opieraj&#261;c si&#281; na przyk&#322;adach braku zdolno&#347;ci procesowej, braku pe&#322;nomocnictwa osoby reprezentuj&#261;cej d&#322;u&#380;nika czy te&#380; wad o&#347;wiadczenia woli[35]. </p> <p align="justify" class="styl4">Innego rodzaju przes&#322;ank&#261; do wytoczenia pow&#243;dztwa opozycyjnego przez d&#322;u&#380;nika, poza nie istnieniem obowi&#261;zku &#347;wiadczenia lub nieskutecznym o&#347;wiadczeniem o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym, jest - na podstawie art. 788 i 779 2 k.p.c. - brak obowi&#261;zku przej&#347;cia[36]. Jak ju&#380; wspomniano w pracy, w post&#281;powaniu klauzulowym s&#261;d nie bada zdarze&#324;, bada jedynie dowody stwierdzaj&#261;ce zaistnia&#322;o&#347;&#263; zdarze&#324;, kt&#243;re mia&#322;y wp&#322;yw na powstanie uprawnienia wierzyciela do prowadzenia egzekucji z aktu notarialnego. Dlatego pow&#243;dztwo opozycyjne na podstawie art. 840 1 k.p.c. s&#322;u&#380;y d&#322;u&#380;nikowi do zaprzeczenia lub podwa&#380;enia zdarze&#324;, na podstawie kt&#243;rych wierzyciel opiera klauzul&#281; wykonalno&#347;ci, a zatem w post&#281;powaniu opozycyjnym dochodzi do badania merytorycznego zdarze&#324;, pomimo wcze&#347;niejszego ich przywo&#322;ania przez wierzyciela w post&#281;powaniu klauzulowym[37]. Pomimo pow&#243;dztwa opozycyjnego wytoczonego przez d&#322;u&#380;nika, moc wi&#261;&#380;&#261;ca klauzuli wykonalno&#347;ci jako prawomocne postanowienie s&#261;du na podstawie art. 385 1 w zw. z art. 13 2 k.p.c. nie daje mo&#380;liwo&#347;ci podnoszenia przez d&#322;u&#380;nika zarzut&#243;w dotycz&#261;cych okoliczno&#347;ci, kt&#243;re podlegaj&#261; badaniu w post&#281;powaniu klauzulowym[38]. Zarzuty te mo&#380;na przywo&#322;a&#263; dopiero w za&#380;aleniu.</p> <p align="justify" class="styl4"><strong>Wyga&#347;niecie obowi&#261;zku &#347;wiadczenia.</strong></p> <p align="justify" class="styl4">Wyga&#347;ni&#281;cie obowi&#261;zku &#347;wiadczenia w akcie notarialnym to zdarzenie, kt&#243;re powstaje po terminie oznaczonym w akcie notarialnym. Sposoby wyga&#347;ni&#281;cia zobowi&#261;zania co do spe&#322;nienia &#347;wiadczenia zosta&#322;y opisane w rozdziale "Wyga&#347;ni&#281;cie zobowi&#261;zania". Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, &#380;e wszystkie te zdarzenia, kt&#243;re prowadz&#261; do wyga&#347;ni&#281;cia obowi&#261;zku &#347;wiadczenia, mog&#261; s&#322;u&#380;y&#263; d&#322;u&#380;nikowi jako podstawa do pozbawienia tytu&#322;u egzekucyjnego opatrzonego w klauzul&#281; jego wykonalno&#347;ci[39]. </p> <p align="justify" class="styl4">W pow&#243;dztwie opozycyjnym d&#322;u&#380;nik mo&#380;e r&#243;wnie&#380; podnie&#347;&#263; zarzut przedawnienia. Oznacza to, &#380;e zobowi&#261;zanie dalej istnieje, jednak&#380;e jego charakter zmienia si&#281; w zobowi&#261;zanie naturalne, a w konsekwencji nie podlega przymusowemu wykonaniu. W polskim systemie prawa nie istnieje odr&#281;bny przepis reguluj&#261;cy kwestie przedawnia roszcze&#324; stwierdzonych w tytule egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego[40]. W systemie prawa niemieckiego ustalono trzydziestoletni okres przedawnienia roszcze&#324;[41]. Okre&#347;lone terminy przedawniania roszcze&#324; w polskim systemie prawa przewiduje art. 125 1 k.c. Dotyczy to r&#243;wnie&#380; tytu&#322;&#243;w egzekucyjnych w postaci akt&#243;w notarialnych[42]. Jednak&#380;e ka&#380;dorazowo s&#261;d bada przes&#322;ank&#281; przedawniaj&#261;c&#261; roszczenie, gdy&#380; wynika to z charakteru prawnego samego roszczenia. Bior&#261;c pod uwag&#281; przes&#322;ank&#281; dotycz&#261;c&#261; przedawnienia roszcze&#324; wynikaj&#261;c&#261; z tre&#347;ci art. 118 k.c. M. Walasik przytacza kilka regulacji wskazuj&#261;cych na zakres obowi&#261;zku &#347;wiadczenia, na podstawie kt&#243;rych istnieje mo&#380;liwo&#347;&#263; poddania si&#281; egzekucji w akcie notarialnym. Do nich zalicza:</p> <blockquote class="styl4"><p align="justify">- art. 229 1 k.c. - roszczenia w&#322;a&#347;ciciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi zwi&#261;zane z zap&#322;at&#261; lub wynagrodzeniem czy te&#380; naprawieniem szkody z roszcze&#324; samoistnego posiadacza przeciwko w&#322;a&#347;cicielowi o zwrot nak&#322;ad&#243;w na rzecz[43],<br> - art. 4421 k.c. - trzy letni termin przedawnienia roszcze&#324; z czyn&#243;w niedozwolonych jednak&#380;e nie d&#322;u&#380;szy ni dziesi&#281;&#263; lat od dnia wyrz&#261;dzenia szkody[44],<br> - art. 554 - dwuletni termin ze sprzeda&#380;y dokonanej w zakresie dzia&#322;alno&#347;ci przedsi&#281;biorstwa sprzedawcy, rzemie&#347;lnik&#243;w, os&#243;b prowadz&#261;cych gospodarstwa rolne [45],<br> - art. 751 k.c. - dwuletni termin roszczenia na zwrot poniesionych wydatk&#243;w lub z tytu&#322;u utrzymania, piel&#281;gnowania, wychowania, nauki, osobom trudni&#261;cym si&#281; tymi czynno&#347;ciami zawodowo[46],<br> - art. 981 - pi&#281;cioletni termin od dnia wymagalno&#347;ci zapisu[47],<br> - art. 1007 k.c. - trzyletni termin dotycz&#261;cy roszczenia o zachowek[48]. </p> </blockquote> <p align="justify" class="styl4">Wyj&#261;tkiem przedawnienia roszcze&#324; mo&#380;e stanowi&#263; art. 223 k.c. w zw. art. 222 k.c. jako roszczenie maj&#261;tkowe zaliczane do grupy roszcze&#324; o charakterze windykacyjnym - rei vindicatio[49], i kt&#243;re mo&#380;e by&#263; umieszczone w akcie notarialnym w trybie art. 777 1 pkt. 4 k.p.c. Tego rodzaju roszczenia nie maj&#261; terminu przedawnienia[50] i podlegaj&#261;c przymusowemu wykonaniu. Tym samym uzasadnione b&#281;dzie egzekwowanie wydania nieruchomo&#347;ci jako roszczenia windykacyjnego przez wierzyciela hipotecznego na podstawie art. 77 u.k.w.h. i dokonania egzekucji przez zastawnika na podstawie art. 317 k.c. Odniesienie tych regulacji prawnych do d&#322;u&#380;nika ma o tyle znaczenie ".gdy egzekucji w akcie notarialnym podda&#322; si&#281; d&#322;u&#380;nik hipoteczny albo zastawca i to bez wzgl&#281;du na to, czy poddajmy si&#281; egzekucji by&#322; jednocze&#347;nie d&#322;u&#380;nikiem osobistym wierzyciela (art. 777  1 pkt. 4- 6 i 3)" . Istotne jest r&#243;wnie&#380; to, &#380;e w o&#347;wiadczeniu o poddaniu si&#281; egzekucji , je&#380;eli nie toczy ono roszcze&#324; przysz&#322;ych, mo&#380;na przypisa&#263; skutki tzw. niew&#322;a&#347;ciwego uznania. Zgodnie z art. 123 1 pkt. 2 k.c. uznanie takie przerywa bieg przedawnienia. Bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego w akcie notarialnym rozpoczyna si&#281; wobec tego od dnia, w kt&#243;rym o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji zosta&#322;o zakomunikowane wierzycielowi, skoro po ka&#380;dym przerwaniu biegu przedawnienie biegnie na nowo ( art. 124 1 k.c. ). Bieg przedawnienia roszczenia przysz&#322;ego obci&#281;tego poddaniem si&#281; egzekucji aktem notarialnym, rozpoczyna si&#281; natomiast od dnia, w kt&#243;rym roszczenie to sta&#322;o si&#281; wymagalne ( 121 1 k.c.) [51].</p> <p align="justify" class="styl4">Istotnym problem obrony d&#322;u&#380;nika, mo&#380;e by&#263; wskazanie terminu czy jest to termin zawity (prekluzyjny) czy te&#380; termin przedawnienia jako podstawy jego obrony. Terminy zawity funkcjonuje jako termin, kt&#243;rym zosta&#322;o ograniczone dochodzenie roszcze&#324; na podstawie mi&#281;dzy innymi: art. 344 2 k.c.[52] jako ochrona posesoryjna, art. 568 1 k.c. [53], art. 746 1 k.c. dotycz&#261;cy narusze&#324; posiadania. Skoro te roszczenia polegaj&#261; na wydaniu rzeczy oznaczonej co do gatunku lub indywidualnie oznaczanych jak r&#243;wnie&#380; na obowi&#261;zku zap&#322;aty okre&#347;lonej sumy pieni&#281;dzy, to nic nie stoi na przeszkodzie by wskazane &#347;wiadczenia mog&#322;yby podlega&#263; zapisom w formie aktu notarialnego.</p> <p align="justify" class="styl4"><strong>Pow&#243;dztwo o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia.</strong></p> <p align="justify" class="styl4">"<em>Pow&#243;dztwo przeciwegzekucyjne, przewidziane w art. 840 k.p.c., nie jest dopuszczalne po wykonaniu tytu&#322;u wykonawczego. Nie zamyka to jednak powodowi mo&#380;liwo&#347;ci dochodzenia swych uprawnie&#324; w innym post&#281;powaniu</em>"[54]. Oznacza to, &#380;e pow&#243;dztwo przeciwegzekucyjne mo&#380;e by&#263; przez s&#261;d uwzgl&#281;dnione do czasu trwania post&#281;powania egzekucyjnego, gdy&#380; wyst&#261;pienie d&#322;u&#380;nika z pow&#243;dztwem nie wi&#261;&#380;e si&#281; z jego interesem prawnym, chocia&#380; przes&#322;anki do wyst&#261;pienia z takim pow&#243;dztwem zaistnia&#322;y[55]. Mo&#380;liwo&#347;&#263; odzyskania przez d&#322;u&#380;nika nienale&#380;nego &#347;wiadczenia, jakie wierzyciel uzyska&#322; w toku post&#281;powania egzekucyjnego, daje pow&#243;dztwo o zas&#261;dzenie zgodnie z twierdzeniem, &#380;e wierzyciel wzbogaci&#322; si&#281; kosztem d&#322;u&#380;nika lub wyrz&#261;dzi&#322; mu szkod&#281;[56]. Okoliczno&#347;ci, jakie poszkodowany d&#322;u&#380;nik przytoczy uzasadniaj&#261;c swoje &#380;&#261;danie zawarte w pozwie, s&#261; do jego uznania[57]. S&#261;dem klauzulowym w&#322;a&#347;ciwym do rozpatrywania sprawy o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci tytu&#322;owi egzekucyjnemu, jakim jest akt notarialny, b&#281;dzie s&#261;d cywilny, pomimo &#380;e cz&#281;stokro&#263; stronami w akcie notarialnym s&#261; przedsi&#281;biorcy[58]. Przepisy reguluj&#261;ce instytucje bezpodstawnego wzbogacenia to art. 405 - 414 k.c. Nie wy&#322;&#261;czaj&#261; one r&#243;wnie&#380; przepis&#243;w o naprawieniu szkody. W my&#347;l tych przepis&#243;w korzy&#347;&#263; maj&#261;tkowa, jaka zosta&#322;a uzyskana bezpodstawnie kosztem innej osoby, musi zosta&#263; zwr&#243;cona. Dotyczy to r&#243;wnie&#380; korzy&#347;ci uzyskanej bez podstawy prawnej lub nienale&#380;nego &#347;wiadczenia[59]. Bezpodstawne wzbogacenie wierzyciela na podstawie egzekucji aktu notarialnego mo&#380;e dotyczy&#263; sytuacji, gdy:</p> <blockquote class="styl4"><p align="justify">- dosz&#322;o do egzekucji nie istniej&#261;cego &#347;wiadczenia,<br> - nie mia&#322;o podstawy,<br> - po up&#322;ywie terminu w trybie art. 777 1 pkt. 5-6 oraz 3 k.p.c.,<br> - &#347;wiadczenie wyegzekwowane przewy&#380;sza okre&#347;lony pu&#322;ap w trybie art. 777 1 pkt. 5 k.p.c.</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl4">Pow&#243;dztwo z&#322;o&#380;one przez d&#322;u&#380;nika o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia musi ka&#380;dorazowo by&#263; zbadane przez s&#261;d. Ma to na celu ustalenie faktycznego stosunku cywilnego prawnego pomi&#281;dzy stronami, gdy&#380; samo istnienie o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym, jak r&#243;wnie&#380; posiadanie przez wierzyciela tytu&#322;u egzekucyjnego w postaci aktu notarialnego, nie przes&#261;dza o tym, &#380;e &#347;wiadczenie zawarte w tytule egzekucyjnym jest wierzycielowi nale&#380;ne. Zatem gdyby dosz&#322;o do wyegzekwowania przez wierzyciela &#347;wiadczenia nienale&#380;nego, to &#347;wiadczenie musi zosta&#263; zwr&#243;cone[60].</p> <p align="justify" class="styl4">Obowi&#261;zek udowodnienia fakt&#243;w w pow&#243;dztwie zwi&#261;zanym z bezpodstawnym wzbogaceniem spoczywa na d&#322;u&#380;niku jako podmiocie wywodz&#261;cym okre&#347;lony skutek prawny, czyli zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, kt&#243;ry jednak nie dotyczy zwrot&#243;w koszt&#243;w post&#281;powania klauzulowego oraz koszt&#243;w egzekucji, gdy&#380; wyklucza to sama konstrukcja roszczenia. D&#322;u&#380;nik nie mo&#380;e dochodzi&#263; zwrotu koszt&#243;w wy&#380;ej wymienionych, poniewa&#380; koszty post&#281;powania klauzulowego maj&#261; swoje uzasadnienie w art. 405 i 410 k.c. w zw. za art. 356 1 k.p.c., a koszty egzekucji maj&#261; swoj&#261; podstaw&#281; prawn&#261; w decyzji organu egzekucyjnego. Dotyczy to r&#243;wnie&#380; op&#322;at stosunkowych, kt&#243;re nie trafiaj&#261; bezpo&#347;rednio do wierzyciela [61]. </p> <p align="justify" class="styl4">Wierzycielowi, kt&#243;ry dokona&#322; egzekucji na podstawie aktu notarialnego w ca&#322;o&#347;ci si&#281; zaspokajaj&#261;c, do obrony przed d&#322;u&#380;nikiem wyst&#281;puj&#261;cym z pow&#243;dztwem o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia mog&#261; s&#322;u&#380;y&#263; argumenty &#380;e:</p> <blockquote class="styl4"><p align="justify">- korzy&#347;&#263; jak&#261; uzyska&#322; z egzekucji utraci&#322; art. 409 k.c.[62],<br> - korzy&#347;&#263; jak&#261; uzyska&#322; z egzekucji zu&#380;y&#322; a tym samym nie jest wzbogacony art. 409 k.c.,<br> - nie jest zobowi&#261;zany do zwrotu &#347;wiadczenia, je&#347;li taki obowi&#261;zek by&#322; obj&#281;ty aktem notarialnym 411 k.c.[63],<br> - d&#322;u&#380;nik mia&#322; &#347;wiadomo&#347;&#263; nie istnienia &#347;wiadczenia art. 411 1 k.c.[64] z wykluczeniem przymusu [65]. </p> </blockquote> <p align="justify" class="styl4">Roszczenie d&#322;u&#380;nika wobec wierzyciela o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia na podstawie art. 118 k.c. przedawnia si&#281; po dziesi&#281;ciu latach. Trzyletni okres przedawnienia dotyczy przypadku, gdy roszczenie to pozostaje w zwi&#261;zku z prowadzon&#261; dzia&#322;alno&#347;ci&#261; gospodarcz&#261;.</p> <p align="justify" class="styl4"><strong>Pow&#243;dztwo o naprawienie szkody.</strong></p> <p align="justify" class="styl4">"<em>Wszcz&#281;cie i prowadzenie przez wierzyciela egzekucji przeciwko d&#322;u&#380;nikowi na podstawie tytu&#322;u wykonawczego w postaci prawomocnego orzeczenia s&#261;du zaopatrzonego w klauzul&#281; wykonalno&#347;ci, nie mo&#380;e by&#263; uznane za czyn niedozwolony uzasadniaj&#261;cy odpowiedzialno&#347;&#263; odszkodowawcz&#261; na podstawie art. 415 k.c. Warunkiem odpowiedzialno&#347;ci na podstawie art. 415 k.c. jest wykazanie winy sprawcy szkody</em>"[66].</p> <p align="justify" class="styl4">Postanowienie SN jednoznacznie wskazuje, &#380;e d&#322;u&#380;nik wyst&#281;puj&#261;cy z pow&#243;dztwem przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody musi t&#281; szkod&#281; wykaza&#263; jako win&#281; umy&#347;ln&#261; wierzyciela[67]. Szkoda ta mo&#380;e powsta&#263; r&#243;wnie&#380; na podstawie egzekucji z nie istniej&#261;cego obowi&#261;zku &#347;wiadczenia[68], a w szczeg&#243;lno&#347;ci, gdy podstaw&#261; egzekucji wierzyciela by&#322; akt notarialny[69].</p> <p align="justify" class="styl4">G&#322;&#243;wn&#261; przes&#322;ank&#261; odszkodowawcz&#261; wierzyciela wobec d&#322;u&#380;nika jest czyn bezprawny, naruszaj&#261;cy normy prawne lub zasady wsp&#243;&#322;&#380;ycia spo&#322;ecznego, do kt&#243;rych nale&#380;y zaliczy&#263; przeprowadzenie przez wierzyciela egzekucji nie istniej&#261;cego &#347;wiadczenia w oparciu o akt notarialny[70]. Odpowiedzialno&#347;&#263; odszkodowawcza wi&#261;&#380;e si&#281; z win&#261; wierzyciela w postaci dokonania egzekucji nieistniej&#261;cego &#347;wiadczenia w oparciu o akt notarialny. Oznacza to, &#380;e o charakterze winy wierzyciela b&#281;dzie przes&#261;dza&#263; r&#243;wnie&#380; jego niedbalstwo - na podstawie art. 355 1. k.c., kt&#243;ry nakazuje dochowania nale&#380;ytej staranno&#347;ci og&#243;lnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Pomimo &#380;e wspomniany artyku&#322; odnosi si&#281; do zachowania szczeg&#243;lnej staranno&#347;ci przez d&#322;u&#380;nika, nale&#380;y go traktowa&#263; a contr ario r&#243;wnie&#380; wobec wierzyciela[71].</p> <p align="justify" class="styl4">Innego rodzaju przes&#322;ank&#261; odpowiedzialno&#347;ci odszkodowawczej wierzyciela wobec d&#322;u&#380;nika jest szkoda jaka powsta&#322;a w maj&#261;tku d&#322;u&#380;nika poprzez tzw. zwi&#261;zek przyczynowo skutkowy pomi&#281;dzy zachowaniem si&#281; wierzyciela a szkod&#261; jaka zosta&#322;a wyrz&#261;dzona d&#322;u&#380;nikowi[72]. D&#322;u&#380;nik mo&#380;e w&#243;wczas dochodzi&#263; naprawienia szkody w pe&#322;nej rozci&#261;g&#322;o&#347;ci na podstawie art. 361 2 k.c.[73] Mo&#380;e r&#243;wnie&#380; dochodzi&#263; w pow&#243;dztwie o bezpodstawne wzbogacenie zwrotu koszt&#243;w post&#281;powania klauzulowego i egzekucyjnego jako koszt&#243;w, kt&#243;re powsta&#322;y przy uzyskaniu bezpodstawnego wzbogacenia w formie przymusu lub pomimo okoliczno&#347;ci ograniczaj&#261;cych tytu&#322; egzekucyjny[74]. Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281; na art. 411 pkt. 1 k.c., kt&#243;ry wskazuje, &#380;e zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie nast&#261;pi w&#243;wczas, gdy d&#322;u&#380;nik wiedzia&#322; o tym, i&#380; wierzyciel dokonuje egzekucji bez podstawy, cho&#263; jednocze&#347;nie roszczenie o naprawienie szkody powstanie. Naturalnie w sytuacji, gdy wierzyciel dokonywa&#322; egzekucji bez podstawy, a d&#322;u&#380;nik mia&#322; tego &#347;wiadomo&#347;&#263;, nie mo&#380;na przytacza&#263; zarzut&#243;w o powstaniu szkody, a jedynie podnie&#347;&#263; na podstawie art. 362 k.c. zarzut przyczynienia si&#281; d&#322;u&#380;nika do powstania szkody, a to oznacza zmniejszenie podstawy odszkodowania do wysoko&#347;ci w jakiej d&#322;u&#380;nik si&#281; przyczyni&#322;[75].</p> <p align="justify" class="styl4">Spos&#243;b naprawienia szkody nast&#281;puje wed&#322;ug wyboru poszkodowanego na podstawie art. 363 1. k.c. w zw. z art. 61 k.c. O&#347;wiadczenie o wyborze naprawienia szkody ma charakter prawo kszta&#322;tuj&#261;cy, st&#261;d te&#380; bez zgody adresata o&#347;wiadczenia nie mo&#380;e by&#263; ani zmienione, ani cofni&#281;te[76]. Do przedawnie&#324; roszcze&#324; d&#322;u&#380;nika wzgl&#281;dem wierzyciela egzekwuj&#261;cego ma zastosowanie art. 4421 k.c., kt&#243;ry wskazuje na trzyletni termin przedawnienia roszczenia od dnia, w kt&#243;rym poszkodowany dowiedzia&#322; si&#281; o szkodzie i o osobie zobowi&#261;zanej do jej naprawienia, z zastrze&#380;eniem, &#380;e termin ten nie mo&#380;e by&#263; d&#322;u&#380;szy ni&#380; dziesi&#281;&#263; lat od dnia, w kt&#243;rym nast&#261;pi&#322;o zdarzenie wywo&#322;uj&#261;ce szkod&#281; jako wyegzekwowane &#347;wiadczenie.</p> <p align="justify" class="styl4"> </p> <p align="justify" class="styl4"> </p> <p>--------------------------------------------------------------------------------<br> <span class="styl4"><strong>Literatura.</strong></span></p> <p <p align="justify" class="styl1"> [1] M. Walasik, op.cit. s. 318<br> [2] A. Marciniak, op.cit. s. 144; W. Broniewicz, Post&#281;powanie cywilne w zarysie, s. 256, Warszawa 2006<br> [3] J. Gudowski, Komentarz do art. 4241, k.p.c., Lex. XI 2009,.. " Skarga o stwierdzenie niezgodno&#347;ci z prawem prawomocnego orzeczenia zosta&#322;a wprowadzona do Kodeksu post&#281;powania cywilnego ustaw&#261; z 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks post&#281;powania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju s&#261;d&#243;w powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), kt&#243;ra wesz&#322;a w &#380;ycie w dniu 6 lutego 2005 r. &#378;r&#243;de&#322; tej skargi oraz motyw&#243;w jej ustanowienia nale&#380;y poszukiwa&#263; w art. 77 ust. 1 Konstytucji, przewiduj&#261;cym odpowiedzialno&#347;&#263; Skarbu Pa&#324;stwa za szkody wyrz&#261;dzone przez niezgodne z prawem dzia&#322;ania lub zaniechania przy wykonywaniu w&#322;adzy publicznej, oraz w uchwaleniu art. 417-4172 i 421 k.c., kt&#243;re wesz&#322;y do porz&#261;dku prawnego w wyniku wyroku Trybuna&#322;u Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., SK 18/2000 (OTK ZU 2001, nr 8, poz. 256). W art. 4171 2 k.c. przyj&#281;to, &#380;e je&#380;eli szkoda zosta&#322;a wyrz&#261;dzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia, mo&#380;na &#380;&#261;da&#263; jej naprawienia po stwierdzeniu we w&#322;a&#347;ciwym post&#281;powaniu jego niezgodno&#347;ci z prawem" <br> [4] v. Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2006 r., IV CNP 25/2006, Biuletyn S&#261;du Najwy&#380;szego 2006/10, Monitor Prawniczy 2007/13 s.744,OSNC 2007/3 poz. 48, OSP 2007/6 poz. 68, Lex. nr 420131<br> [5] odmiennie v. Postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 2005 r., V CNP 14/2005, Lex. nr 1631108<br> [6] A. Marciniak, op.cit. s. 144; M. Gajewski, Zaskar&#380;alno&#347;&#263; postanowie&#324; s&#261;dowych rozstrzygaj&#261;cych skarg&#281; na czynno&#347;ci komornika. Rej. 2002, nr.1<br> [7] Z. &#347;wieboda, Komentarz do art. 825 kp.c, Lex., XI 2009 .."Pkt. 3 art. 825 k.p.c. obejmuje dwa stany faktyczne. W pierwszym chodzi o tak&#261; sytuacj&#281;, gdy egzekucj&#281; skierowano przeciwko osobie, kt&#243;ra faktycznie nie jest d&#322;u&#380;nikiem. Mo&#380;e to mie&#263; miejsce, gdy s&#261; dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku. Stwierdzenie, &#380;e egzekucj&#281; skierowano do innej osoby, a nie do d&#322;u&#380;nika nie wystarcza jeszcze do umorzenia post&#281;powania egzekucyjnego. Osoba ta, przeciwko kt&#243;rej b&#322;&#281;dnie skierowano egzekucj&#281;, powinna jeszcze sprzeciwi&#263; si&#281; prowadzeniu jej. Nale&#380;y zaznaczy&#263;, &#380;e wed&#322;ug art. 845  2 k.p.c. mo&#380;na prowadzi&#263; egzekucj&#281; z ruchomo&#347;ci przeciwko osobie trzeciej w&#322;adaj&#261;cej ruchomo&#347;ciami i zgadzaj&#261;cej si&#281; na ich zaj&#281;cie albo przyznaj&#261;cej, &#380;e ruchomo&#347;ci te stanowi&#261; w&#322;asno&#347;&#263; d&#322;u&#380;nika. W drugim stanie faktycznym chodzi o to, &#380;e prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powod&#243;w w oczywistej sprzeczno&#347;ci z tre&#347;ci&#261; tytu&#322;u wykonawczego. Ma to zastosowanie, gdy w tytule wykonawczym zastrze&#380;ono, &#380;e d&#322;u&#380;nik odpowiada tylko z okre&#347;lonego maj&#261;tku, a egzekucj&#281; prowadzi si&#281; z innego maj&#261;tku (art. 837 k.p.c.), gdy w klauzuli wykonalno&#347;ci wydanej przeciwko ma&#322;&#380;onkowi d&#322;u&#380;nika zastrze&#380;ono ograniczenie jego odpowiedzialno&#347;ci do maj&#261;tku obj&#281;tego wsp&#243;lno&#347;ci&#261; maj&#261;tkow&#261; (art. 787 k.p.c.), a egzekucj&#281; prowadzi si&#281; z jego maj&#261;tku odr&#281;bnego, gdy w tytule wykonawczym okre&#347;lono przedmiot (art. 1041 k.p.c.), a egzekucj&#281; prowadzi si&#281; z innego przedmiotu. Wniosek o umorzenie post&#281;powania egzekucyjnego mo&#380;e z&#322;o&#380;y&#263; d&#322;u&#380;nik, ma&#322;&#380;onek d&#322;u&#380;nika, osoba trzecia i inna osoba, kt&#243;rej prawa zosta&#322;y naruszone prowadzeniem egzekucji."<br> [8] v. Postanowienie SN, z dnia 7 czerwca 2006 r., III CZP 29/2006, Lex. nr 410582, Biuletyn S&#261;du Najwy&#380;szego 2006/6, OSNC 2007/3 poz. 45; Wyrok S&#261;du Apelacyjnego w Gda&#324;sku, z dnia 30 lipca 1996 r. I ACr 590/96, Lex. nr 314229, Monitor Prawniczy - Zestawienie Tez 2000/2 s.115, Wokanda 1997/3 s. 50; v. Wyrok SN z dnia 6 wrze&#347;nia 1978 r., IV CR 258/78, Lex. nr 303351<br> [9] I. Kunicki, Podzia&#322; sumy uzyskanej. s. 262, Sopot 2000<br> [10] E. Wengerek, Przeciw egzekucyjne pow&#243;dztwa ..., s. 29, W. Siedlecki ( w;) Kodeks post&#281;powania cywilnego. Komentarz ., red. Z. Resich i W . Siedlecki, t. 2, s.1148; v. Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2007 r., IIICSK 416/2006, Lex. nr 1914032<br> [11] A. Marciniak, W kwestii o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika ., s. 59, A. Jakubecki, op.cit. s. 87; H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 840 k.p.c., Lex. XI 2009; v. Postanowienie SN, z dnia 24 sierpnia 1973 r., II PZ 34/73, Lex. nr 322090; Uchwa&#322;a SN z 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85, OSNCP 1985, nr 12, poz. 192, Lex. nr 308999<br> [12] M. Walasik, op.cit. s. 183<br> [13] M. Walasik, op.cit. s. 320<br> [14] E. Wengerek, op.cit. s. 26; W. Siedlecki, op.cit. t. 2, s. 1151<br> H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex. XI 2009; v. Wyrok SN z 14 stycznia 1972 r., III CRN 446/71, OSNCP 1972, nr 6, poz. 120, Lex. nr 309099,<br> [16] v. Wyrok SN z dnia 20 stycznia 1978 r., III CRN 310/77, Lex. nr 321696<br> [17] A. Stangret- Smoczy&#324;ska (w;) Wybrane zagadnienia egzekucji s&#261;dowej, s. 175, red. J. Go&#322;aczy&#324;ski, Warszawa 2008<br> [18] E. Wengerek, op.cit. s. 14-15; v. Postanowienie SN z dnia 12 czerwca 1996 r., III CZP 61/96, OSNC 1996/10 poz. 132, Lex. nr 309790<br> [19] M. J&#281;drzejewska, Komentarz do art. 189 k.p.c., Lex., XI 2009<br> [20] Z. &#347;wieboda, Komentarz do art. 825 k.p.c., Lex., XI 2009.." Tytu&#322; wykonawczy mo&#380;e by&#263; pozbawiony wykonalno&#347;ci w ca&#322;o&#347;ci lub w cz&#281;&#347;ci albo ograniczony na podstawie: wyroku opartego na art. 840 k.p.c., postanowienia s&#261;du drugiej instancji uchylaj&#261;cego klauzul&#281; wykonalno&#347;ci lub zawarty w wyroku rygor natychmiastowej wykonalno&#347;ci, orzeczenia s&#261;du drugiej instancji uchylaj&#261;cego lub zmieniaj&#261;cego wyrok, kt&#243;remu zosta&#322; nadany rygor natychmiastowej wykonalno&#347;ci, orzeczenia s&#261;du uchylaj&#261;cego lub zmieniaj&#261;cego wyrok na skutek skargi o wznowienie post&#281;powania. Pozbawienie wykonalno&#347;ci tytu&#322;u wykonawczego nie powoduje samo przez si&#281; umorzenia post&#281;powania egzekucyjnego. W celu umorzenia niezb&#281;dne jest z&#322;o&#380;enie wniosku. Dotyczy to tak&#380;e takiej sytuacji, gdy post&#281;powanie egzekucyjne prowadzone by&#322;o na podstawie tytu&#322;u stanowi&#261;cego zabezpieczenie pow&#243;dztwa, kt&#243;re upad&#322;o w nast&#281;pstwie oddalenia pow&#243;dztwa, odrzucenia pozwu lub umorzenia post&#281;powania."<br> Uchwa&#322;a SN z 28 pa&#378;dziernika 1993 r., III CZP 141/93, Lex. nr 298606, OSNCP 1994, nr 5, poz. 102; " W wyroku z 30 stycznia 2008 r., III CSK 260/2007, Lex. nr 1983401 (OSP 2009, nr 2, poz. 21) S&#261;d Najwy&#380;szy uzna&#322;, &#380;e sprawa o pozbawienie wykonalno&#347;ci tytu&#322;u wykonawczego, kt&#243;rym jest orzeczenie s&#261;du gospodarczego, nie jest spraw&#261; gospodarcz&#261;, a gdyby nawet za tak&#261; j&#261; uzna&#263;, to nie podlega rozpoznaniu wed&#322;ug przepis&#243;w o post&#281;powaniu odr&#281;bnym w sprawach gospodarczych (art. 4791 i n. k.p.c.)". H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex., XI 2009<br> [22] M. J&#281;drzejewska, Komentarz do art. 14 pkt. 4 k.p.c, Lex., XI 2009; v. Postanowienie SN z 19 XI 1971 r., II CZ 165/71, Lex. nr 322284<br> [23] M. Walasik, Przedawnienie roszcze&#324; obj&#281;tych tytu&#322;em egzekucyjnym.(w;) Prawo wobec wyzwa&#324; wsp&#243;&#322;czesno&#347;ci. red. P.Wili&#324;ski, Pozna&#324; 2004, s. 183<br> [24] " Art. 843 3 przewiduje prekluzj&#281; procesow&#261; do zg&#322;aszania zarzut&#243;w stanowi&#261;cych podstaw&#281; pow&#243;dztw przeciwegzekucyjnych. Zgodnie z tym przepisem wszystkie zarzuty powinny by&#263; zg&#322;oszone ju&#380; w pozwie, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym post&#281;powaniu, chyba &#380;e pow&#243;d wyka&#380;e, i&#380; z przyczyn od siebie niezale&#380;nych nie m&#243;g&#322; ich zg&#322;osi&#263; w pozwie. W przepisie tym chodzi o pozew w znaczeniu pisma procesowego wszczynaj&#261;cego post&#281;powanie w sprawie, w kt&#243;rym nale&#380;y wskaza&#263; wszelkie zarzuty pod rygorem ich utraty, bez wzgl&#281;du na to, kiedy pozew, jako op&#322;acony lub zwolniony od op&#322;at, wywo&#322;a&#322; skutki procesowe, jak r&#243;wnie&#380; bez wzgl&#281;du na to, kiedy wywo&#322;a&#322; skutki zwi&#261;zane z jego dor&#281;czeniem. Dla stwierdzenia, &#380;e dosz&#322;o do prekluzji zarzutu potr&#261;cenia, jako zg&#322;oszonego nie w pozwie, a dopiero w kolejnym pi&#347;mie procesowym, nie ma znaczenia fakt, &#380;e ju&#380; po zg&#322;oszeniu tego zarzutu s&#261;d rozpozna&#322; i uwzgl&#281;dni&#322; wniosek o zwolnienie od koszt&#243;w s&#261;dowych i dor&#281;czy&#322; pozwanemu odpis pisma zawieraj&#261;cego ten zarzut wraz z odpisem pozwu. Art. 843 3 bowiem &#322;&#261;czy prekluzj&#281; zarzut&#243;w z wniesieniem pozwu, a nie z jego op&#322;aceniem lub dor&#281;czeniem pozwanemu. Zarzut przej&#347;cia egzekwowanego zobowi&#261;zania na sp&#243;&#322;k&#281; jawn&#261; w okoliczno&#347;ciach okre&#347;lonych w art. 840 1 pkt. 2 k.p.c. podlega prekluzji przewidzianej w art. 843 3 k.p.c. ". H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex., XI 2009; v. Wyrok SN z 1 stycznia 2004 r., III CK 504/2004, Lex. nr 377645, "Rzeczpospolita" 2005, nr 102, s. C4; v. Wyrok SN z dnia 21 wrze&#347;nia 2007 r., V CSK 141/2007, OSNC 2008/11 poz. 131, Lex. nr 1958978; v. Wyrok SN z 21 wrze&#347;nia 2007 r., V CSK 141/2007, Lex. nr 1958978, OSNC 2008, nr 11, poz. 131<br> [25] H. Pietrzykowskia, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex., XI 2009; Wyrok S&#261;du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 pa&#378;dziernika 2001 r., I ACa 280/2001, OSA 2003/6 poz. 22, s.62; Lex. nr 363127<br> [26] M. Walasik, Poddanie si&#281; egzekucji ..., s. 328<br> [27] H. Pietrzykowski, Komentarz do art. 843 k.p.c, Lex., XI 2009; T. Ereci&#324;ski, Kodeks post&#281;powania cywilnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2007, s. 468<br> [28] v. Wyrok SN z dnia 24 lipca 2008 r., IV CSK 95/2008, Rzeczpospolita 2008/190 s.C3; Lex. nr 1936995; v. Orzeczenie SN z dnia 23 czerwca 1966 r., I PZ 28/66, OSPiKA 1967, nr 11 poz. 260<br> [29] Z. &#347;wieboda, Komentarz do art. 840 Art. 840.1 k.p.c. Lex. XI 2009; v. Orzeczenie SN z dnia 24 XI 1962 r., 1 CR 640/60, PiP 1962, nr 11, s. 918<br> [30] v. Orzeczenie SN z dnia 19 maja 1961 r., 1 CR 540/60, OSNCP 1963 r., nr 3 poz. 53, Lex. nr 316037; E. Wengerek, Glosa do orzeczenia zamieszczona w PiP 1962, nr 5-6, s. 1089; W. Siedlecki, Przegl&#261;d orzecznictwa SN, PiP 1962, nr 8-9, s. 392.<br> [31] A. Marciniak, op.cit. s. 58; A. Jakubecki, op.cit. s. 89; v. Orzeczenie SN z dnia 19 maja 1961 r., 1 CR 540/60; OSNCP 1963/3 poz. 53; Lex. nr 316037; Wyrok SN z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 170/2008, Rzeczpospolita 2008/170 s. F8, Lex. nr 1928627<br> [32] A. Jakubecki, op.cit. s. 90<br> [33] M. Walasik, op.cit. s. 265; zobacz Kodeks Cywilny, Komentarz do wymienionych artyku&#322;&#243;w, Lex., XI 2009; art.14 k.c., S. Dmowski art. 58, 73, 82, 83 k.c., S. Rudnicki, art. 387 k.c. C. &#380;u&#322;awska, art. 405 k.c. K. Ko&#322;akowski, art. 415 k.c. G. Bieniek, art. 128 k.r.o. T. Domi&#324;sczyk<br> [34] M. Walasik, op.cit. s. 331 na podstawie A. Jakubecki, op.cit. s. 90, A. Marciniak, op.cit. s. 59<br> [35] E. Wengerek, Post&#281;powanie zabezpieczaj&#261;c i egzekucyjne ..., s. 287; Z. &#347;wieboda, Komentarz ., s. 183; S. Kozik (w;) Kodeks post&#281;powania cywilnego. Post&#281;powanie zabezpieczaj&#261;ce i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, s. 359, wyd. III, Sopot 2005<br> [36] Z. &#347;wieboda, Komentarz do art. 788 k.p.c., Lex. XI 2009 ". art. 788 k.p.c. dotyczy sytuacji, gdy po powstaniu tytu&#322;u egzekucyjnego lub w toku sprawy, je&#380;eli tytu&#322;em jest orzeczenie s&#261;du, nast&#261;pi&#322;a zmiana wierzyciela lub d&#322;u&#380;nika. Zmiana stron mog&#322;a nast&#261;pi&#263; na skutek nast&#281;pstwa prawnego pod tytu&#322;em og&#243;lnym lub szczeg&#243;lnym, w szczeg&#243;lno&#347;ci na skutek &#347;mierci strony, likwidacji osoby prawnej b&#281;d&#261;cej stron&#261;, zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa obj&#281;tych sporem (art. 192 pkt 3 k.p.c.), powstania innych zdarze&#324; powoduj&#261;cych przej&#347;cie praw lub obowi&#261;zk&#243;w, np. przelew wierzytelno&#347;ci (art. 509 k.c.), przej&#281;cie d&#322;ugu (art. 518 k.c.)".; E. Wengerek, Przeciwegzekucyjne pow&#243;dztwa ., s. 90<br> [37] M. Walasik, op.cit. s. 333; A. Marciniak, Post&#281;powanie egzekucyjne .,. s. 85<br> [38] M. Walasik, op.cit. s. 333; Uchwa&#322;a SN z dnia 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85, OSNCP 1985/12 poz. 192, Lex. nr 308999<br> [39] M. Walasik, op.cit. s. 336<br> [40] M. Walasik, op.cit. s. 336<br> [41]BGB - Ausfertigungsdatum, 18.08.1896, &quot;Berliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch das Gesetz vom 28. September 2009 (BGBl. I S. 3161) geKert worden ist&quot;, 197 Dreigj2Jige Verj2Jungsfrist (Trzydziestoletni termin przedawnienia) <br> [42] E. Wengerek, op.cit. s. 103; K. Piasecki ( w;) Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, t.1, wyd. II, Warszawa 1989; A. Marciniak, W kwestii o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika ., s. 59; B. Kordasiewicz ( w;) System prawa prywatnego ., t.2, s. 553; M. Walasik, Przedawnienie roszcze&#324; ., s.179; odmiennie J. Ignatowicz ( w;) System prawa cywilnego ., t 1, wyd. II, s. 805<br> [43] S. Rudnicki, Komentarz do art. 229 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [44] G. Bieniek, Komentarz do art. 442k.p.c., Lex. XI 2009<br> [45] C. &#380;u&#322;awska, Komentarz do art. 554 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [46] K. Ko&#322;akowski, Komentarz do art. 751 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [47] E. Skowro&#324;ska-Bocian, Komentarz do art. 908 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [48] E. Skowro&#324;ska-Bocian, Komentarz do art. 1007 k.p.c., Lex. XI 2009<br> [49] rei vindicatio, w t&#322;umaczeniu roszczenie wydobywcze zwane roszczenie windykacyjne jako forma ochrony petytoryjnej. Szerzej na ten temat T. Dybowski, Ochrona w&#322;asno&#347;ci w polskim prawie cywilnym, rei vindictio, action negatora, Warszawa 1969; S. Rudnicki, Komentarz do art. 223 k.c., Lex., XI 2009.<br> [50] J. Ignatowicz (w;) Kodeks cywilny ., red. Z. Resich, t 1. S.598; B. Kordasiewicz ( w;) System prawa prywatnego ., t. 2, s. 552<br> [51] M. Walasik, op.cit. s. 338<br> [52] S. Rudnicki, Komentarz do art. 223 k.c,, Lex. XI 2009<br> [53] S. Rudnicki, Komentarz do art. 344 k.c., Lex. XI 2009<br> [54] Wyrok SN z dnia 20 stycznia 1978 r., III CRN 310/77, Lex. nr 321696; Wyrok SN - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 17 XI1988 r., I CR 255/88, Lex. nr 320677;<br> [55] E. Wengerek, Kodeks post&#281;powania cywilnego. Komentarz do cz&#281;&#347;ci drugiej kodeksu post&#281;powania cywilnego. Cz&#281;&#347;&#263; szczeg&#243;&#322;owa, Warszawa 1994, t .I, s. 132<br> [56] W. Siedlecki ( w;) J. Jod&#322;owski, W . Siedlecki, Post&#281;powanie cywilne ..., s. 340; E. Wengerek, Post&#281;powanie egzekucyjne ., s. 186; A. Marciniak ( w;) Kodeks post&#281;powania cywilnego. Komentarz .., red. K. Piasecki, t 2, s. 702<br> [57] Wyrok SN - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14 grudnia 1983 r., IV CR 450/83, Lex. nr 296181, OSPiKA 1984/12 poz. 250 z glos&#261; aprobuj&#261;c&#261; W. Siedlecki OSPiKA 1984/12 poz. 250<br> [58] J. Go&#322;aczy&#324;ski, op.cit. s. 118, odmiennie D. Paw&#322;yszcze, Bankowe tytu&#322;y egzekucyjne, PPH 1998, nr 3, s. 26 uznaj&#261;c, &#380;e s&#261;dem w&#322;a&#347;ciwym do rozpoznania post&#281;powania klauzulowego b&#281;dzie s&#261;d rejonowy gospodarczy w przypadku gdy d&#322;u&#380;kiem b&#281;dzie przedsi&#281;biorca dokonuj&#261;cy w zakresie swojej dzia&#322;alno&#347;ci czynno&#347;ci bankowych.<br> [59] Wyrok SN z dnia 26 lutego 2004 r., V CK 220/2003,OSNC 2005/3 poz. 49, Lex. nr 368191<br> [60] K. Knoppek i E. Wengerek, glosa aprobuj&#261;ca do Nowe Prawo 1978/10 s.1524 do uchwa&#322;a SN z dnia 10 wrze&#347;nia 1976 r., III CZP 42/76, Lex. nr 301165; Wyrok SN z dnia 8 lutego 1968 r., I CR 610/67,OSNCP 1968/10 poz. 174, Lex. nr 299043; K. Knoppek, uwagi do uchwa&#322;a SN z dnia 22 XIa 2000 r., III CZP 36/2000. Lex. nr 348234; M. Walasik, glosa krytyczna OSP 2004/7-8 s.417 do Wyrok SN z dnia 9 maja 2002 r., II CKN 803/2000, Lex. nr 358933; Wyrok SN z dnia 22 lipca 1997 r., I CKN 409/97, Lex. nr 326999, OSNC 1997/12 poz. 210; E. Wengerek, Odpowiedzialno&#347;&#263; wierzyciela w egzekucji, PIP 1963, s. 97<br> [61] M. Walasik, Poddanie si&#281; egzekucji ., s. 265; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s&#261;dowych i egzekucji (Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191) ". art. 49. 1. W sprawach o egzekucj&#281; &#347;wiadcze&#324; pieni&#281;&#380;nych komornik pobiera od d&#322;u&#380;nika op&#322;at&#281; stosunkow&#261; w wysoko&#347;ci 15 % warto&#347;ci wyegzekwowanego &#347;wiadczenia, jednak nie ni&#380;szej ni&#380; 1/10 i nie wy&#380;szej ni&#380; trzydziestokrotna wysoko&#347;&#263; przeci&#281;tnego wynagrodzenia miesi&#281;cznego. Jednak&#380;e w przypadku wyegzekwowania &#347;wiadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelno&#347;ci z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za prac&#281; komornik pobiera od d&#322;u&#380;nika op&#322;at&#281; stosunkow&#261; w wysoko&#347;ci 8 % warto&#347;ci wyegzekwowanego &#347;wiadczenia, jednak nie ni&#380;szej ni&#380; 1/10 i nie wy&#380;szej ni&#380; dziesi&#281;ciokrotna wysoko&#347;&#263; przeci&#281;tnego wynagrodzenia miesi&#281;cznego. W obu przypadkach komornik &#347;ci&#261;ga op&#322;at&#281; od d&#322;u&#380;nika proporcjonalnie do wysoko&#347;ci wyegzekwowanych kwot."<br> [62] K. Ko&#322;akowski, Komentarz do art. 409 k.c., Lex. XI 2009<br> [63] K. Ko&#322;akowski, Komentarz do art. 411 k.c., Lex. XI 2009 szerzej W. Sereda, Nienale&#380;ne &#347;wiadczenie, s. 172 , Warszawa 1998<br> [64] Taki pogl&#261;d wyrazi&#322; SN " Przepis art. 411 pkt. 1 k.c. ma zastosowanie tak&#380;e w&#243;wczas, gdy z &#380;&#261;daniem zwrotu nienale&#380;nego &#347;wiadczenia wyst&#281;puje osoba, kt&#243;ra wiedzia&#322;a o braku w&#322;asnego zobowi&#261;zania wobec egzekwuj&#261;cego wierzyciela i nie podj&#281;&#322;a &#380;adnych przewidzianych prawem czynno&#347;ci, zmierzaj&#261;cych do ograniczenia lub uniemo&#380;liwienia kontynuowania egzekucji." Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2002 r., IV CKN 1166/2000, Lex. nr 358477 z glos&#261; krytyczn&#261;, Ksi&#281;&#380;ak Pawe&#322; OSP 2004, nr 7-8, s. 421<br> [65] M. Walasik, glosa krytyczna do wyroku SN z dnia 9 maja 2002 r., II CKN 803/2000, Lex. nr 358933, szerzej P. Ksi&#261;&#380;ek, Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405-414 K.C. Komentarz, Warszawa 2007<br> [66] Wyrok SN z dnia 24 wrze&#347;nia 2008 r., II CSK 200/2008, Lex. nr 1949150, Gazeta Prawna 2008/190, s. 25<br> [67] G. Bieniek, Kodeks cywilny, Komentarz do art. 415 k.c., Lex., XI 2009<br> [68] Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1997 r., I CKN 60/97, Lex. nr 325021; Wyrok SN, z dnia 8 XIa 2002 r., III CKN 2/2001, Lex. nr 365442; E.Wengerek, op.cit. s.92; F. Zedler, Post&#281;powanie zabezpieczaj&#261;ce i egzekucyjne. Komentarz, wyd. II, Post&#281;powanie egzekucyjne art. 758-843 k.p.c., Toru&#324; 1995, t. 2, s. 260<br> [69] Wyrok S&#261;du Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 18 wrze&#347;nia 2003 r., I ACa 144/2003, Lex. nr 373347<br> [70] M. Walasik, Poddanie si&#281; egzekucji ., s. 265; Z. Radwa&#324;ski, A Olejniczak, op.cit., s. 190 i n.<br> [71] Wyrok SN z dnia 10 sierpnia 2007 r., II CSK 170/2007, Lex. nr 1571310<br> [72] M. Walasik, op.cit., s. 265, szerzej o szkodzie Z. Radwa&#324;ski, A Olejniczak, op.cit., s.90 i n <br> [73] T. Wi&#347;niewski, Komentarz do art. 361 k.c., Lex., XI 2009<br> [74] Do nich mo&#380;na zaliczy&#263; roz&#322;o&#380;enia sp&#322;aty nale&#380;no&#347;ci na raty Wyrok SN z dnia 10 pa&#378;dziernika 2000 r., V CKN 110/2000, Lex. nr 370783, Gazeta Prawna 2004/236, s. 2<br> [75] Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1997 r., I CKN 60/97, Lex. nr 325021<br> [76] T. Wi&#347;niewski, Komentarz do art. 363 k.c., Lex., XI 2009</p> </td> <div align="justify"><br> </div></td> </tr> </table> </center> <!-- End ImageReady Slices --> </body> </html>