<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <title>O&#347;wiadczenie woli o poddaniu si&#281; egzekucji.</title> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <meta NAME="KEYWORDS" CONTENT="MAREK STACHOWSKI,PORADY PRAWNE, DORADZTWO, PRAWNIK, PRAWO, KANCELARIA PRAWNA, ADWOKAT, RADZCA PRAWNY, ROZWODY, SPADKI, PRAWO HANDLOWE, PRAWO KARNE, GOSPODARCZE,PRAWO PRACY, MIEJSCOWO? POBLISKA,ODPRAWA PRACOWNICZA, Akt notarialny jako tytu&#322; egzekucyjny, Akt notarialny, egzekucja 777 kpc, ty&#322;y egzekucyjne, d&#322;u&#380;nik, o&#347;wiadczenie woli o podaniu si&#281; egzekucji, art. 777 kpc, klauzla wykonalno&#347;ci, termin wyst&#261;pienia po klauzl&#281; wykonalno&#347;ci, art. 777 ?1 pkt. 5 k.p.c, art. 777 ?1 pkt. 6 i ?3 k.p.c., post&#281;owanie klauzulowe, pow&#243;dztwo opozycyjne, egzelucja na podstawie aktu notarialnego, Wykonalno&#347;&#263; polskich akt&#243;w notarialnych za granic&#261;, ograniczonia przedmiotowe egzekucji, Obowi&#261;zek &#347;wiadczenia, elemnty o&#347;wiadczenia, pow&#243;dztwo o naprawienia szkody, pow&#243;dztwo o bezpodstawne wzbogacenie, &#347;rodki ochrony d&#322;u&#380;nika, zdolno&#347;&#263; s&#261;dowa."> <style type="text/css"> <!-- .lacze { border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } .styl1 {font-size: 10px} .styl4 { font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } .styl6 {font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> </head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="559" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="101" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_01.gif" width="900" height="101" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="19" colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_02.gif" width="321" height="19" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_03.gif" width="1" height="19" alt=""></td> <td colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_04.png" width="578" height="19" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_05.gif" width="302" height="42" alt=""></td> <td height="24" colspan="3"> <a href="wybranezagdnienieegzkucja.html"><img src="images/podstrona/strona-tekstowa_06.gif" alt="" width="40" height="24" class="lacze"></a></td> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_07.png" width="558" height="42" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="18"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_08.gif" width="19" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_09.gif" width="1" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_10.png" width="20" height="18" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="37" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_11.gif" width="900" height="37" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </p> <p align="center"class="styl4"> <strong>OSWAIDCZENIE WOLI O PODANIU SIE EGZEKUCJI</strong></p> <p align="justify"class="styl4"></br> Marek Stachowski</p> <p align="justify"class="styl4"> </p> <p>&nbsp;</p> <p align="justify"class="styl4"><strong>O&#347;wiadczenie woli o poddaniu si&#281; egzekucji.</strong></p> <p align="justify" class="styl4">O&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji wymaga formy pisemnej, jak r&#243;wnie&#380; formy aktu notarialnego stosownie do art. 777 1 pkt. 4-5 i 3 k.p.c. Brak o&#347;wiadczenia w trybie, jaki zastrzega ustawa, czyni takie o&#347;wiadczenie bezskuteczne jako przysz&#322;y tytu&#322; egzekucyjny[1]. </p> <p align="justify" class="styl4">O&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jest jednym z kryteri&#243;w, jakie bada s&#261;d stwierdzaj&#261;c, czy dany obowi&#261;zek, jaki przyj&#261;&#322; na siebie d&#322;u&#380;nik, nadaje si&#281; do wykonania w egzekucji. Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, &#380;e "<em>O&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji nie jest czynno&#347;ci&#261; procesow&#261;, nie jest bowiem sk&#322;adane przez osob&#281; b&#281;d&#261;c&#261; stron&#261; post&#281;powania cywilnego, ani te&#380; nie jest sk&#322;adane w zwi&#261;zku z jakimkolwiek post&#281;powaniem cywilnym</em>" [2]</p> <p align="justify" class="styl4">Ustawa przewiduje bezwzgl&#281;dnie dla takiego o&#347;wiadczenia form&#281; aktu notarialnego. A zatem w my&#347;l art. 91 pr.not. tylko d&#322;u&#380;nik mo&#380;e z&#322;o&#380;y&#263; takie o&#347;wiadczenie i wy&#322;&#261;cznie po poinformowaniu o tym zamiarze notariusza. </p> <p align="justify" class="styl4">Poddanie si&#281; egzekucji w rozumieniu art. 777 1 pkt.4-6 i 3 k.p.c. jest takim o&#347;wiadczeniem woli. Dlatego te&#380; nale&#380;y ustali&#263;, czy dany akt notarialny, w kt&#243;rym d&#322;u&#380;nik podda&#322; si&#281; egzekucji, jest tytu&#322;em egzekucyjnym wraz z okre&#347;leniem tre&#347;ci tego tytu&#322;u[3]. Zgodnie z art. 60 k.c. akt woli i jego uzewn&#281;trznienie tworz&#261; ca&#322;o&#347;&#263; zwan&#261; o&#347;wiadczeniem woli, stanowi&#261;cym realizacje woli sk&#322;adaj&#261;cego o&#347;wiadczenie. W przypadku poddania si&#281; egzekucji ustawodawca wyra&#378;nie stwierdza, &#380;e tre&#347;&#263; o&#347;wiadczenia woli musi mie&#263; form&#281; aktu notarialnego. Art. 60 k.c. m&#243;wi o dowolnej formie sk&#322;adania o&#347;wiadczenia woli. W celu wyeliminowania stosowania przez S&#261;d wyk&#322;adni tre&#347;ci o&#347;wiadczenia woli przez sk&#322;adaj&#261;cego o&#347;wiadczenie w post&#281;powaniu o nadaniu klauzuli wykonalno&#347;ci aktowi notarialnemu Minister Sprawiedliwo&#347;ci na podstawie delegacji ustawowej art. 783 2 k.p.c. ustali&#322; brzmienie klauzuli w rozporz&#261;dzeniu z dnia 21 stycznia 2005 r.[4] O&#347;wiadczenie woli sk&#322;adane zgodnie z art. 783 1 k.p.c. w postaci klauzuli wykonalno&#347;ci jest jednocze&#347;nie aktem s&#261;dowym, zawieraj&#261;cym stwierdzenie, &#380;e tytu&#322; uprawnia do egzekucji, oraz oznaczaj&#261;cym zakres tej egzekucji[5]. Klauzula wykonalno&#347;ci w swej naturze ma charakter deklaratoryjny[6]. Oznacza to, &#380;e nie jest aktem woli stwarzaj&#261;cy nowe prawa lecz tylko stwierdza o przydatno&#347;ci danego tytu&#322;u egzekucyjnego do wykonania egzekucji. A zatem o&#347;wiadczenie woli musi ze swej natury by&#263; skierowane do konkretnego adresata. Wyk&#322;adnia o&#347;wiadczenia woli o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jest ze swej natury ograniczona do tekstu, jaki jest zawarty w akcie notarialnym. Tekst o&#347;wiadczenia jak r&#243;wnie&#380; ca&#322;y akt notarialny musi by&#263; sformu&#322;owany w spos&#243;b zrozumia&#322;y dla podmiot&#243;w b&#281;d&#261;cymi sygnatariuszami. Obowi&#261;zek ten spoczywa na notariuszu art. 80  pr. not.[7].</p> <p align="justify" class="styl4">Obowi&#261;zkiem notariusza jest r&#243;wnie&#380; skorygowanie wszelkich b&#322;&#281;d&#243;w, jakie mog&#322;yby powsta&#263; w trakcie sk&#322;adania o&#347;wiadczenia woli o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym, rozumianych jako nie&#347;cis&#322;o&#347;ci, b&#322;&#281;dy pisarskie itp. Korekta b&#322;&#281;d&#243;w aktu notarialnego powinna by&#263; sporz&#261;dzona przez notariusza w osobnym protokole - art. 80 4 pr.not.. Stosowanie regu&#322; j&#281;zykowych umo&#380;liwia w trakcie post&#281;powania klauzulowego ustali&#263;, czy o&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym zawiera wszelkie konieczne elementy do powstania tytu&#322;u egzekucyjnego. W przypadku braku jednoznaczno&#347;ci w o&#347;wiadczeniu z&#322;o&#380;onym przez d&#322;u&#380;nika w akcie notarialnym o poddaniu si&#281; egzekucji nale&#380;y uzna&#263;, &#380;e d&#322;u&#380;nik nie podda&#322; si&#281; egzekucji. Oznacza to, &#380;e akt notarialny nie stanowi tytu&#322;u egzekucyjnego[8]. Jednak&#380;e wieloznaczno&#347;&#263; regu&#322;y zwi&#261;zanej z o&#347;wiadczeniem o poddaniu si&#281; egzekucji mo&#380;na traktowa&#263; jako skuteczn&#261; czynno&#347;&#263; prawn&#261; wg. zasady <em><strong>favor negott</strong></em>i[9]. Opieraj&#261;c si&#281; na tej regule nale&#380;y przyj&#261;&#263;, &#380;e wyk&#322;adni&#281; niejasnego o&#347;wiadczenia woli d&#322;u&#380;nika nale&#380;y interpretowa&#263; na korzy&#347;&#263; wierzyciela jako adresata tego o&#347;wiadczenia. Dotyczy to r&#243;wnie&#380; tre&#347;ci czynno&#347;ci prawnej w my&#347;l zasady <em><strong>in dubio contra profermentem</strong></em>[10], jako klasycznego instrumentu prawa oznaczaj&#261;cego, i&#380; &quot;<em>niejasno&#347;ci t&#322;umaczy si&#281; przeciw autorowi interpretowanej klauzul</em>i&quot;, co polega na mo&#380;liwo&#347;ci wyboru przez s&#261;d interpretacji korzystnej dla adresat o&#347;wiadczenia[11]. </p> <p align="justify" class="styl4">Po dokonaniu wyk&#322;adni o&#347;wiadczenia woli d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym s&#261;d ma obowi&#261;zek okre&#347;li&#263; podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji[12] - 180 r.u.s.p. Innego rodzaju problemem jest wyk&#322;adnia o&#347;wiadczenia woli d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym w przypadku, gdy dochodzi dodatkowo czynno&#347;&#263; prawna pomi&#281;dzy d&#322;u&#380;nikiem a wierzycielem rozumiana jako ziszczenie si&#281; pewnych zdarze&#324;, co do kt&#243;rych nie odnosi si&#281; dane o&#347;wiadczenie. Zwi&#261;zane jest to z regu&#322;&#261; <em><strong>prima facie</strong></em>[13] okre&#347;lon&#261; w art. 6 k.c. Ten problem rozwa&#380;a&#322; S&#261;d Najwy&#380;szy uznaj&#261;c, i&#380; o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika o dobrowolnym poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym nie pozostaje w zwi&#261;zku z ca&#322;&#261; tre&#347;ci&#261; aktu notarialnego. Oznacza to, &#380;e tre&#347;&#263; aktu notarialnego wskazuje, i&#380; aby nast&#261;pi&#322;a egzekucja musz&#261; zi&#347;ci&#263; si&#281; zdarzenia, kt&#243;re kszta&#322;tuj&#261; dany stosunek cywilno-prawny, jaki zawarty jest w akcie notarialnym[14]. Tre&#347;&#263; aktu notarialnego w zbiegu z klauz&#261; o dobrowolnym poddaniu si&#281; egzekucji mo&#380;e stwarza&#263; zagro&#380;enie w postaci ograniczenia wykonalno&#347;ci danego aktu notarialnego[15]. Zasada <em><strong>falsa demnstratio non nocet</strong></em>[16] wskazuje, i&#380; w razie b&#322;&#281;dnego podania podstawy poddania si&#281; egzekucji nie mo&#380;na uzna&#263;, &#380;e takie o&#347;wiadczenie nie wywo&#322;a&#322;o sutk&#243;w prawnych. Wa&#380;ne dla wierzyciela jest, by o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika spe&#322;nia&#322;o wszystkie wymogi okre&#347;lonego trybu poddania si&#281; egzekucji w celu ochrony interes&#243;w wierzyciela[17].</p> <p align="justify" class="styl4">Badanie o&#347;wiadczenia woli d&#322;u&#380;nika o dobrowolnym poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym poprzez wyk&#322;adni&#281; jego tre&#347;ci oraz zwi&#261;zku tej woli z tre&#347;ci&#261; aktu notarialnego jest jednym z element&#243;w oceny s&#261;dowej czy dany akt nadaje si&#281; do egzekucji. W trakcie sk&#322;adania o&#347;wiadczenia woli w akcie notarialnym przez d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji mog&#261; zaistnie&#263; inne przes&#322;anki, kt&#243;re wyklucz&#261; mo&#380;liwo&#347;&#263; nadania aktowi notarialnemu klauzuli wykonalno&#347;ci. Do nich nale&#380;y zaliczy&#263; wad&#281; zwi&#261;zan&#261; z o&#347;wiadczeniem woli czyli brak &#347;wiadomo&#347;ci lub swobody - art. 82 k.c., pozorno&#347;&#263; - art. 83 k.c., b&#322;&#261;d - art. 84-86 k.c., gro&#378;b&#281; - art. 87 k.c., oraz podst&#281;p - art. 86 2 k.c.. Wymienione wady nale&#380;y okre&#347;li&#263; jako wady powstaj&#261;ce przy podejmowaniu decyzji[18]. Z istoty art. 82 k.c. ka&#380;da czynno&#347;&#263; d&#322;u&#380;nika, kt&#243;ry znajdowa&#322; si&#281; w stanie wy&#322;&#261;czaj&#261;cym swobodne podejmowanie decyzji o wyra&#380;eniu swojej woli, jest niewa&#380;na. Zgodnie z art. 86 pr.not. notariusz jest zobligowany do niedokonywania czynno&#347;ci prawnej, je&#347;li z stwierdzi, &#380;e osoba, kt&#243;ra chce podda&#263; si&#281; dobrowolnie egzekucji w akcie notarialnym dzia&#322;a w stanie wy&#322;&#261;czaj&#261;cym swobod&#281; decyzji[19]. Taki stan mo&#380;e oznacza&#263; okre&#347;lon&#261; w ustawie niezdolno&#347;&#263; do dokonania czynno&#347;ci prawnej, jak&#261; przyk&#322;adowo mo&#380;e by&#263; choroba psychiczna, niedorozw&#243;j umys&#322;owy czy inne zaburzenia psychiczne. Uwzgl&#281;dni&#263; nale&#380;y tak&#380;e &#347;rodki odurzaj&#261;ce oraz upojenie alkoholowe[20]. Nie oznacza to, &#380;e osoba, kt&#243;ra np. znalaz&#322;a si&#281; w trudnej sytuacji materialnej, a zosta&#322;a sk&#322;oniona do z&#322;o&#380;enia tego o&#347;wiadczenia [21], mo&#380;e powo&#322;ywa&#263; si&#281; na wad&#281; o&#347;wiadczania woli. S&#261;d Najwy&#380;szy[22] uzna&#322;, &#380;e ustalenie wa&#380;no&#347;ci o&#347;wiadczenia z&#322;o&#380;onego w stanie wy&#322;&#261;czaj&#261;cym &#347;wiadome powzi&#281;cie decyzji, jest dopuszczalne tak&#380;e po &#347;mierci d&#322;u&#380;nika, je&#380;eli materia&#322; dowodowy, jaki zosta&#322; zebrany w sprawie, wystarcza do udowodnienia, &#380;e taki stan istnia&#322; w chwili sk&#322;adania o&#347;wiadczenia woli. Ta sytuacja odnosi si&#281; do nast&#281;pcy prawnego, wobec kt&#243;rego wierzyciel wszcz&#261;&#322; post&#281;powanie klauzulowe jako spadkobiercy. Jednak&#380;e wniosek o takie ustalenie mo&#380;e z&#322;o&#380;y&#263; spadkobierca, kt&#243;ry ju&#380; odziedziczy&#322; spadek[23]. O&#347;wiadczenie woli z&#322;o&#380;one dla pozoru drugiej stronie za jej zgod&#261;, w sytuacji gdy d&#322;u&#380;nik dojdzie do porozumienia z wierzycielem, i&#380; nie ma zamiaru wywo&#322;ania skutk&#243;w prawnych wynikaj&#261;cych z czynno&#347;ci, ustawodawca r&#243;wnie&#380; uzna&#322; jako czynno&#347;&#263; nie wa&#380;n&#261;[24]. Przy tym A. Wolter wyr&#243;&#380;nia pozorno&#347;&#263; zwyk&#322;&#261;, gdy d&#322;u&#380;nik zamierza pozornie wyzby&#263; si&#281; w&#322;asno&#347;ci rzeczy w celu uniemo&#380;liwienia wierzycielowi przeprowadzenie egzekucji, oraz kwalifikowan&#261; , kiedy pod czynno&#347;ci&#261; prawn&#261; ukryta jest faktycznie inna czynno&#347;&#263; np. umowa darowizny nadaj&#261;ca charakter umowy sprzeda&#380;y[25]. Inn&#261; okoliczno&#347;ci&#261; pozorno&#347;ci jest sytuacja, gdy d&#322;u&#380;nik jako podmiot sk&#322;adaj&#261;cy o&#347;wiadczenie woli nie ma zamiaru wywo&#322;a&#263; jakichkolwiek skutk&#243;w prawnych i tego nie ujawnia, za&#347; druga strona nie wyra&#380;a na to zgody. Pomimo takiej sytuacji o&#347;wiadczenie sk&#322;adaj&#261;cego jest wi&#261;&#380;&#261;ce[26]. Czynno&#347;&#263; prawna pozorna jest niewa&#380;na bezwzgl&#281;dnie, za&#347; pozorno&#347;&#263; jest okoliczno&#347;ci&#261;[27]. Oznacza to, &#380;e musz&#261; podlega&#263; ochronie osoby trzecie, kt&#243;re dokonuj&#261;c czynno&#347;ci prawnych dalszych nie wiedz&#261; o pozorno&#347;ci czynno&#347;ci dokonanych przed podmioty wcze&#347;niejsze. Ochron&#281; tak&#261; stanowi art. 83 2 k.c. w my&#347;l zasady nemo plus iuris[28].</p> <p align="justify" class="styl4">Uchylenie si&#281; od skutk&#243;w prawnych mo&#380;liwe jest r&#243;wnie&#380; w przypadku, gdy decyzja zosta&#322;a podj&#281;ta pod wp&#322;ywem b&#322;&#281;du[29]. Jednak&#380;e waga powsta&#322;ego b&#322;&#281;du w trakcie sk&#322;adania o&#347;wiadczenia woli musi by&#263; istotna wobec tre&#347;ci danego stosunku prawnego[30] - art. 84 2 k.c.. Kodeks cywilny odr&#243;&#380;nia b&#322;&#261;d dotycz&#261;cy tre&#347;ci czynno&#347;ci prawnej od b&#322;&#281;du, kt&#243;ry wobec danej czynno&#347;ci prawnej jest oboj&#281;tny - art. 84 1 k.c. zw. art. 84 1 in fine k.c.[31]. O&#347;wiadczenie woli o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym skierowane do adresata prawnie posiada wag&#281; w&#243;wczas, gdy taki b&#322;&#261;d posiada nast&#281;puj&#261;ce przes&#322;anki:</p> <p align="justify" class="styl4">- b&#322;&#261;d zosta&#322; wywo&#322;any przez adresata,<br> - adresat o b&#322;&#281;dzie wiedzia&#322;,<br> - adresat m&#243;g&#322; b&#322;&#261;d zauwa&#380;y&#263;[32].</p> <p align="justify" class="styl4">Przes&#322;anki te nie maj&#261; znaczenia w przypadku, gdy czynno&#347;&#263; taka jest odp&#322;atna a poddanie si&#281; egzekucji nie jest czynno&#347;ci&#261; odp&#322;atn&#261;[33]. Warto zaznaczy&#263;, &#380;e forma aktu notarialnego oraz nadz&#243;r notariusza powinny wykluczy&#263; powstanie b&#322;&#281;du po stronie d&#322;u&#380;nika[34]. Zatem skutkiem prawnym b&#322;&#281;du jest powstanie uprawnienia d&#322;u&#380;nika do uchylenia si&#281; od skutk&#243;w prawnych.</p> <p align="justify" class="styl4">Gro&#378;ba uznana przez ustawodawc&#281; jako wada o&#347;wiadczenia woli oznacza, &#380;e osoba sk&#322;adaj&#261;ca o&#347;wiadczenie zosta&#322;a to tej czynno&#347;ci zmuszona przez inne osoby - art. 87 k.c.. Gro&#378;ba posiada normatywn&#261; podstaw&#281; do uchylenia si&#281; od skutk&#243;w prawnych dokonanej czynno&#347;ci prawnej. Dla wadliwo&#347;ci takiej czynno&#347;ci nie ma znaczenia od kogo pochodzi gro&#378;ba, czy od adresata, do kt&#243;rego skierowane jest o&#347;wiadczenie woli, czy te&#380; od osoby trzeciej maj&#261;cej wp&#322;yw na d&#322;u&#380;nika, cho&#263;by adresat o tym nie wiedzia&#322;. Tak wi&#281;c wszelkie czynno&#347;ci, kt&#243;re powsta&#322;y pod wp&#322;ywem gro&#378;by traktowane s&#261; jako wada o&#347;wiadczenia woli i s&#261; niewa&#380;ne.</p> <p align="justify" class="styl4">Ostatni&#261; przes&#322;ank&#261; do uchylenia si&#281; d&#322;u&#380;nika od skutk&#243;w prawnych o&#347;wiadczenia woli o dobrowolnym poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jest podst&#281;p, kt&#243;ry znajduje swoje umocowanie normatywne w art. 86 1 k.c. W my&#347;l tego artyku&#322;u uchylenie si&#281; od skutk&#243;w o&#347;wiadczenia wywo&#322;anego podst&#281;pem, mo&#380;e nast&#261;pi&#263; tak&#380;e w&#243;wczas gdy b&#322;&#261;d by&#322; nieistotny[35]. Wa&#380;ne jest, &#380;e powsta&#322;y b&#322;&#261;d uznany jako szczeg&#243;lnie kwalifikowany powsta&#322; po umy&#347;lnym sk&#322;onieniu danej osoby do z&#322;o&#380;enia o&#347;wiadczenia. Nie jest istotne, czy podst&#281;pu dopu&#347;ci&#322; si&#281; adresat, do kt&#243;rego o&#347;wiadczenie by&#322;o skierowane, czy osoba trzecia, a adresat o tym wiedzia&#322; i nie powiadomi&#322; o tym sk&#322;adaj&#261;cego o&#347;wiadczenie lub jak w przypadku dobrowolnego poddania si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jako czynno&#347;ci nieodp&#322;atnej[36].</p> <p align="justify" class="styl4">Art. 88 k.c. wskazuje na termin, w jakim d&#322;u&#380;nik mo&#380;e uchyli&#263; si&#281; od skutk&#243;w prawnych o&#347;wiadczenia woli z zaznaczeniem, i&#380; termin ten biegnie od chwili wykrycia danego b&#322;&#281;du[37].</p> <p align="justify" class="styl4">5.1. Odmowa z&#322;o&#380;enia o&#347;wiadczenia.</p> <p align="justify" class="styl4">Mo&#380;liwo&#347;&#263; odmowy z&#322;o&#380;enia o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym posiada ka&#380;dy uczestnik, kt&#243;ry bierze udzia&#322; w podpisywania aktu notarialnego. W przypadku d&#322;u&#380;nika odmowa z&#322;o&#380;enia o&#347;wiadczenia nie wyklucza wyst&#261;pienia wierzyciela o wszcz&#281;cie egzekucji, jednak&#380;e nie b&#281;dzie to mo&#380;liwe w post&#281;powaniu klauzulowym. Brak o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji zamyka mo&#380;liwo&#347;&#263; dochodzenia przez wierzyciela wykonania &#347;wiadczenia w trybie egzekucji, a zatem zmusza wierzyciela do wytoczenia pow&#243;dztwa cywilnego o &#347;wiadczenie i wykonanie zobowi&#261;za&#324; zawartych w akcie notarialnym jak w zwyk&#322;ej umowie, cho&#263; zwarta zosta&#322;a przy udziale notariusza.</p> <p align="justify" class="styl4">O&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym wymaga formy aktu notarialnego zgodnie z art. 91 pr.not.. </p> <p align="justify" class="styl4">Istniej&#261; przypadki, kiedy notariusz mo&#380;e odm&#243;wi&#263; dokonania czynno&#347;ci notarialnej.</p> <p align="justify" class="styl4">Pierwszym przypadkiem jest odmowa dokonania czynno&#347;ci notarialnej, gdy jest ona sprzeczna z prawem[38] - art. 81 pr.not w zwi&#261;zku z art. 58 1-2 k.c., m&#243;wi&#261; o niewa&#380;no&#347;ci czynno&#347;ci niezgodnej z prawem, do kt&#243;rej nale&#380;y tak&#380;e zaliczy&#263; pr&#243;b&#281; obej&#347;cia prawa[39]. </p> <p align="justify" class="styl4">Art. 84 pr. not., kt&#243;ry zakazuje notariuszowi dokonania czynno&#347;ci notarialnej, gdy dotyczy ona samego notariusza lub te&#380; os&#243;b mu najbli&#380;szych. Kr&#261;g os&#243;b okre&#347;la wspomniany artyku&#322;.</p> <p align="justify" class="styl4">Innym przypadkiem o du&#380;ej donios&#322;o&#347;ci jest art. 86 pr.not, kt&#243;ry wyra&#378;nie stwierdza, i&#380; w przypadku powzi&#281;cia informacji przez notariusza o tym, &#380;e jedna ze stron nie ma zdolno&#347;ci do czynno&#347;ci prawnych, to notariusz zobowi&#261;zany jest do odmowy dokonania czynno&#347;ci notarialnej. Odmowa dokonania czynno&#347;ci notarialnej przez notariusza rozci&#261;ga si&#281; swym zakresem r&#243;wnie&#380; na og&#243;lnie poj&#281;t&#261; problematyk&#281; wad o&#347;wiadczenia woli oraz zasady wsp&#243;&#322;&#380;ycia spo&#322;ecznego.</p> <p align="justify" class="styl4">Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, &#380;e nie mo&#380;na czyni&#263; zarzut&#243;w notariuszowi, kt&#243;ry sporz&#261;dzaj&#261;c akt notarialny, a w nim wpis o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji, nie sprawdzi&#322; czy &#347;wiadczenie obj&#281;te o&#347;wiadczeniem faktycznie istnieje[40]. Art. 80 3 pr. not. nak&#322;ada na notariusza obowi&#261;zek udzielenia d&#322;u&#380;nikowi wyja&#347;nie&#324;, dotycz&#261;cych skutk&#243;w prawnych o&#347;wiadczenia o dobrowolnym poddaniu si&#281; egzekucji[41]. Zgodnie z art. 94 1 pr.not. notariusz powinien d&#261;&#380;y&#263; do wyja&#347;nienia okoliczno&#347;ci co do faktycznego zamiaru d&#322;u&#380;nika[42]. W zwi&#261;zku tym instytucja odmowy dokonania czynno&#347;ci notarialnej, a w szczeg&#243;lno&#347;ci sporz&#261;dzenia o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jest swoistym gwarantem, &#380;e czynno&#347;ci notarialne b&#281;d&#261; dokonywane z nale&#380;yt&#261; staranno&#347;ci&#261;. W przeciwnym razie brak odmowy dokonania czynno&#347;ci notarialnych, z nie dochowaniem nale&#380;ytej staranno&#347;ci przez notariusza, a tym samym mo&#380;liwo&#347;&#263; nara&#380;enia na szkod&#281; os&#243;b trzecich na podstawie art. 791 1 k.c. i art. 1046 2 k.p.c., w konsekwencji mo&#380;e skutkowa&#263; odpowiedzialno&#347;ci&#261; karn&#261; notariusza z art. 231 1 w zw. art. 115 3 pkt. 3 k.k.[43], dyscyplinarn&#261; art. 50 pr.not. oraz cywiln&#261; na podstawie art. 415 i n. k.c. o odpowiedzialno&#347;ci za czyny nie dozwolone. Notariusz r&#243;wnie&#380; mo&#380;e odpowiada&#263; na zasadzie solidarno&#347;ci z wierzycielem za powsta&#322;&#261; szkod&#281; na podstawie art. 441 1 k. c.[44] </p> <p align="justify"> </p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">--------------------------------------------------------------------------------<br> <span class="styl4"><strong>Literatura.</strong></span></p> <p align="justify"><span class="styl6"><br> [1] E. Wnegerek, Przeciwegzekucyjne pow&#243;dztwa d&#322;u&#380;nika, Warszawa 1967, s. 157<br> [2]H. Pietrzkowski, Kodeks post&#281;powania cywilnego, Komentarz do art.777 k.p.c.,, Lex. XI 2009; Uchwa&#322;a SN 7 s&#281;dzi&#243;w z 31 marca 2004 r., III CZP 110/2003, OSNC 2004, nr 9, poz. 133, Lex. nr 366228<br> [3] E. Gniewek, Akt notarialny ., s. 58; A. Jakubecki, Poddanie si&#281; egzekucji w akcie notarialnym, Rej. 1998, nr 12, s. 68<br> [4] v. Dz. U. Nr 17 , poz. 154 - po wej&#347;ciu w &#380;ycie niniejszego rozporz&#261;dzenia przesta&#322; obowi&#261;zywa&#263; 213 r.w.u.s.p <br> [5] A. Marciniak, Post&#281;powanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005, s. 121<br> [6] E. Wengerek, op.cit. s. 158<br> [7] W. Natanson, Zarys prawa o notariacie. Warszawa 1953 s. 70<br> [8] M. Walasik, op.cit. s. 170<br> [9] nietypowe, dodatkowe postanowienia: warunek, termin i polecenie; Z. Radwa&#324;ski, Wyk&#322;adania o&#347;wiadczenia woli sk&#322;adanych indywidualnym adresatom, Ossolineum 1992, s. 120-121, M. Pazdan, Prawo mi&#281;dzynarodowe prywatne, s. 316, wyd. XI, Warszawa 2008, s. 112. inaczej za poddaniem tych um&#243;w legi causae J. G&#243;recki, Problemy Prawa Prywatnego Mi&#281;dzynarodowego. t. 2, Katowice 2007, s. 83-97, Prace Naukowe Uniwersytetu &#347;l&#261;skiego nr 2556 <br> [10] In dubio contra profermentem - w&#261;tpliwo&#347;ci nale&#380;y rozstrzyga&#263; na korzy&#347;&#263; postanowie&#324; umowy<br> [11] Z. Radwa&#324;ski, System prawa prywatnego, t 2, Warszawa 2002, s. 83; E. Drozd (w;) System prawa prywatnego. Prawo cywilne, cz&#281;&#347;&#263; og&#243;lna, red Z. Radwa&#324;ski, t 2,Warszawa 2002, s. 122, przyp. 2<br> [12] M. Walasik, Poddanie si&#281; egzekucji ., s. 171<br> [13] Prima facie - na pierwszy rzut oka, od pierwszego wejrzenia, bez zag&#322;&#281;biania si&#281; w spraw&#281;. Zagadnienie konstrukcji domniema&#324; faktycznych i regu&#322; prima facie szczeg&#243;&#322;owo przedstawi&#322; L. Morawski, Domniemania faktyczne i regu&#322;y dowodu prima facie, Studia Prawnicze, 1980, z. 1-2, s. 220 i n.<br> [14] v. Orzeczenie z dnia 26 lutego 1960, II CR 922/52,OSNCK 1961, nr 3, poz. 70<br> [15] W. Siedlecki, op.cit. 2, s. 1084 ; A. Marciniak, (w;) Kodeks post&#281;powania cywilnego. Komentarz, red K. Piasecki, t 2. s. 648; H. Pietrzykowski, Kodeks post&#281;powania cywilnego ..., s. 65<br> [16] Falsa demnstratio non nocet - fa&#322;szywe oznaczenie (przedmiotu) nie ma znaczenia (je&#380;eli strony zawieraj&#261;ce umow&#281; wiedz&#261;, o jak&#261; rzecz chodzi)<br> [17] M. Walasik, op.cit. s. 172<br> [18] v. Orzeczenie SN z dnia 10 wrze&#347;nia 1986 r., OSN 1987, poz. 203<br> [19] v. J. Budzianowska, Odmowa dokonania czynno&#347;ci notarialnej, NPN 2000, nr 1, s. 53<br> [20] v. Orzeczenie SN z dnia 12 maja 1964r., OSN 1965, poz. 41<br> [21] v. Orzeczenie SN z dnia 21 lipca 1974 r., OSPiKA 1976, <br> [22] v. Orzeczenie, OSN 1979, poz. 244<br> [23] A. Wolter, Prawo Cywilne. s. 304, PWN. Warszawa 1999<br> [24] Z. Radwa&#324;ski, Prawo cywilne, cz&#281;&#347;&#263; og&#243;lna, Warszawa 2008, s.193 oraz v. Teoria Um&#243;w, Warszawa 1977, s. 56<br> [25] A.Wolter, Prawo Cywilne. s. 305, PWN. Warszawa 1999<br> [26] Reservatio mentalis, zastrze&#380;enie potajemne, pomy&#347;lane tylko i nie zakomunikowane nikomu zastrze&#380;enie, odnosz&#261;ce si&#281; do sk&#322;adanego o&#347;wiadczenia woli.<br> [27] A. Wolter, op.cit. s. 306<br> [28] Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (&#322;ac.) - paremia prawnicza, oznaczaj&#261;ca: nikt nie mo&#380;e przenie&#347;&#263; na drug&#261; osob&#281; wi&#281;cej praw, ani&#380;eli sam posiada.<br> [29] v. A. Kozaczka, B&#322;&#261;d jako wada o&#347;wiadczenia woli, Krak&#243;w 1961 <br> [30] v. Orzeczenia SN z dnia 208 kwietnia 1967 r., OSN 1967, poz. 227; z dnia 6 pa&#378;dziernika 1969 r., OSN 1970, poz. 75; z dnia 3 wrze&#347;nia 1971 r. OSN 1982, poz.52; z dnia 7 kwietnia 1992 r. OSN 1992r., poz. 193<br> [31] in fine: , w cz&#281;&#347;ci ko&#324;cowej<br> [32] v. A. Jakubecki, op.cit. s. 68; .Wolter, Prawo Cywilne. s. 309, PWN. Warszawa 1999; M. Walasik, op.cit. s. 174<br> [33] v. Z. Radwa&#324;ski, System praw prywatnego ., t 2, s. 202<br> [34] v. B. Tymecki (w:) J. Florkowski, B. Tymecki, Prawo o notariacie ..., s. 74; E. Gniewek, op.cit. s. 48<br> [35] v. Orzeczenie SN z dnia 15 stycznia 1970r., OSN 1970, poz. 227<br> [36] v. Z. Radwa&#324;ski, op.cit. t. 2, s. 412; Orzeczenie SN z dnia 28 kwietnia 1967 r., OSN 1967, poz. 275; Uchwa&#322;a SN sk&#322;ad 7 s&#281;dzi&#243;w z dnia 30 wrze&#347;nia 1996r., OSN 1996, poz.153<br> [37] v. Orzeczenie SN z 6 marca 1967 r., OSN 1967, poz. 171<br> [38] R. Sztyk, Odmowa dokonania czynno&#347;ci notarialnej, Rej. 1991, nr.3, s. 85; E. Wengerek, O uniwersalnej zasadzie przestrzegania prawa przez notariusza (w;) II Kongres Notariuszy Rzeczpospolitej Poleskie. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Pozna&#324;, 2001, s. 47, 52<br> [39] S. Rudnicki, Komentarz do art. 58 k.c., Lex. XI, 2009r; R. Sztyk, op.cit. s. 88; A. Jakubecki, op.cit. s. 69; E. Wengerek, op.cit. s. 54 <br> [40] v. K. Knoppek, op.cit. s. 68-69 <br> [41] v. A. Jakubecki, op.cit. s. 68 i 85<br> [42] A. Oleszko, Odmowa sporz&#261;dzenia czynno&#347;ci notarialnej. Rej 1999, nr 4-5, s. 55<br> [43] v. Uchwa&#322;a SN z dnia 9 lutego 1993 r., III CZP 5/93, OSP 1993, z. 11, poz. 213<br> [44] R. Sztyk, op.cit. s. 91; B.Tymecki (w;) J. Florkowski, B. Tymecki, Prawo o notariacie ., s. 77</span><br> </p> <p class="styl4"><br> </p></td> </tr> </table> </center> <span class="styl1"> <!-- End ImageReady Slices --> </span> </body> </html>