<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <title>Kr&#261;g Podmiot&#243;w</title> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <meta NAME="KEYWORDS" CONTENT="MAREK STACHOWSKI,PORADY PRAWNE, DORADZTWO, PRAWNIK, PRAWO, KANCELARIA PRAWNA, ADWOKAT, RADZCA PRAWNY, ROZWODY, SPADKI, PRAWO HANDLOWE, PRAWO KARNE, GOSPODARCZE,PRAWO PRACY, MIEJSCOWO? POBLISKA,ODPRAWA PRACOWNICZA, Akt notarialny jako tytu&#322; egzekucyjny, Akt notarialny, egzekucja 777 kpc, ty&#322;y egzekucyjne, d&#322;u&#380;nik, o&#347;wiadczenie woli o podaniu si&#281; egzekucji, art. 777 kpc, klauzla wykonalno&#347;ci, termin wyst&#261;pienia po klauzl&#281; wykonalno&#347;ci, art. 777 ?1 pkt. 5 k.p.c, art. 777 ?1 pkt. 6 i ?3 k.p.c., post&#281;owanie klauzulowe, pow&#243;dztwo opozycyjne, egzelucja na podstawie aktu notarialnego, Wykonalno&#347;&#263; polskich akt&#243;w notarialnych za granic&#261;, ograniczonia przedmiotowe egzekucji, Obowi&#261;zek &#347;wiadczenia, elemnty o&#347;wiadczenia, pow&#243;dztwo o naprawienia szkody, pow&#243;dztwo o bezpodstawne wzbogacenie, &#347;rodki ochrony d&#322;u&#380;nika, zdolno&#347;&#263; s&#261;dowa."> <style type="text/css"> <!-- .lacze { border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } .styl8 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; } .styl10 { font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> </head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="559" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="101" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_01.gif" width="900" height="101" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="19" colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_02.gif" width="321" height="19" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_03.gif" width="1" height="19" alt=""></td> <td colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_04.png" width="578" height="19" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_05.gif" width="302" height="42" alt=""></td> <td height="24" colspan="3"> <a href="wybranezagdnienieegzkucja.html"><img src="images/podstrona/strona-tekstowa_06.gif" alt="" width="40" height="24" class="lacze"></a></td> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_07.png" width="558" height="42" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="18"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_08.gif" width="19" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_09.gif" width="1" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_10.png" width="20" height="18" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="37" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_11.gif" width="900" height="37" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </p> <p align="center"class="styl6"> <strong>PODMIOTY MOGACE ZLOZYC OSWIADCZENIE O PODANIU SIE EGZEKUCJI W AKCIE NOTARILANYM</strong></p> <p align="justify"class="styl4"></br> Marek Stachowski</p> <p align="justify"class="styl4"> </p> <p align="justify" class="styl8"><br> Przy podpisaniu aktu notarialnego mamy do czynienia z trzema podmiotami bior&#261;cymi udzia&#322; w powstawania stosunku prawnego: wierzycielem, d&#322;u&#380;nikiem oraz notariuszem. Klauzula wyra&#380;ona w art. 353<sup>1 </sup> jednoznacznie okre&#347;la zakres kszta&#322;towania danego stosunku prawnego.</p> <p align="justify" class="styl8"><br> <strong>Osoby fizyczne.</strong></br> <p align="justify" class="styl8"><br> Og&#243;ln&#261; postaw&#281; d&#322;u&#380;nika w momencie podpisania aktu notarialnego, jak r&#243;wnie&#380; jego poddanie si&#281; egzekucji w akcie notarialnym okre&#347;la przepis art. 353 k.c. Po stronie d&#322;u&#380;nika mog&#261; wyst&#281;powa&#263; osoby fizyczne jak i prawne, wyra&#380;one w art. 33, 331, 34 k.c., kt&#243;ry okre&#347;la grup&#281; podmiot&#243;w uprawnionych do dokonywania czynno&#347;ci prawnych, a tym samym do poddania si&#281; egzekucji z aktu notarialnego. W przypadku os&#243;b fizycznych pe&#322;n&#261; zdolno&#347;&#263; do czynno&#347;ci prawnych okre&#347;la przepis art. 11 k.c.. Jednak&#380;e bior&#261;c pod uwag&#281; przepisy innych ustaw, cho&#263;by Kodeks Pracy, to nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281; na fakt, &#380;e osoba ma&#322;oletnia mo&#380;e dokona&#263; czynno&#347;ci prawnej w postaci nawi&#261;zania stosunku pracy - art. 22 par. 2. k.p. w zwi&#261;zku z art. 190 par. 1 oraz art. 304<sup>5 </sup> k.p.. Przepisy te statuuj&#261; mo&#380;liwo&#347;&#263; dokonywania czynno&#347;ci prawnych w sferze prawa maj&#261;tkowego. To uprawnienie powoduje, &#380;e osoby ograniczone w czynno&#347;ciach prawnych mog&#261; w okre&#347;lonych przypadkach podda&#263; si&#281; egzekucji z aktu notarialnego.[1] Z takim pogl&#261;dem nie mo&#380;na si&#281; zgodzi&#263;, gdy&#380; wszelkie czynno&#347;ci dokonywane przez osoby, kt&#243;re uko&#324;czy&#322;y lat 16 (np. w zakresie prawa pracy), s&#261; czynno&#347;ciami o charakterze szczeg&#243;lnym, pomimo &#380;e w k.c. ustawodawca niejako daje mo&#380;liwo&#347;&#263; osobie niepe&#322;noletniej prawo do dokonania czynno&#347;ci prawnej, a tym samym mo&#380;liwo&#347;&#263; poddania si&#281; egzekucji z aktu notarialnego art. 10 k.c.<br> W kontek&#347;cie powy&#380;szego oraz analizuj&#261;c ustaw&#281; co do mo&#380;liwo&#347;ci dokonania czynno&#347;ci prawnej przez osoby maj&#261;ce ograniczenie w dokonywaniu takich czynno&#347;ci z art. 15 k.c. oraz art. 549 k.c. mo&#380;na postawi&#263; tez&#281;, &#380;e osoby nie maj&#261;ce ca&#322;kowitej zdolno&#347;ci prawnej mog&#261; podda&#263; si&#281; egzekucji z aktu notarialnego. Wed&#322;ug M. Walasika ".Zasadniczym znaczeniem dla ustalenia zakresu zdolno&#347;ci tych os&#243;b do podejmowania czynno&#347;ci prawnych ma art. 17 k.c." [2]. Dokonuj&#261;c wyk&#322;adni tego&#380; artyku&#322;u nale&#380;y pami&#281;ta&#263;, &#380;e ma on r&#243;wnie&#380; bezpo&#347;redni zwi&#261;zek z art. 65 par. 2 k.p.c. Tym samym osoba maj&#261;ca ogranicz&#261; zdolno&#347;&#263; do czynno&#347;ci prawnych, kt&#243;ra podda&#322;a si&#281; egzekucji z aktu notarialnego mo&#380;e bra&#263; udzia&#322; w post&#281;powaniu cywilnym wy&#322;&#261;cznie w zakresie poddania si&#281; egzekucji z aktu notarialnego. Rozpatruj&#261;c mo&#380;liwo&#347;&#263; poddania si&#281; egzekucji w akcie notarialnym os&#243;b o ograniczonej zdolno&#347;ci do czynno&#347;ci prawnych nale&#380;y jednoznacznie wskaza&#263;, &#380;e do skuteczno&#347;ci poddania si&#281; egzekucji z aktu notarialnego wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego z ograniczeniami wynikaj&#261;cymi z art. 101. par. 3, art. 156 k.r.o..<br> Reasumuj&#261;c, osobami, kt&#243;re mog&#261; podda&#263; si&#281; egzekucji w akcie notarialnym s&#261; osoby, kt&#243;re s&#261; pe&#322;noletnie oraz osoby o ograniczonych zdolno&#347;ciach do czynno&#347;ci prawnych w przypadku wyra&#380;enia zgody przez przedstawiciela ustawowego, gdy&#380; samodzielne poddanie si&#281; egzekucji w akcie notarialnym przez osob&#281; o ograniczonych zdolno&#347;ciach do dokonywania czynno&#347;ci prawnych by&#322;oby czynno&#347;ci&#261; nie wa&#380;n&#261; art.19 k.c.<br> Z kolei rozpatrywanie mo&#380;liwo&#347;ci poddania si&#281; egzekucji w akcie notarialnym przez osoby, kt&#243;rym nie przys&#322;uguje zdolno&#347;&#263; do czynno&#347;ci prawnych jest nie uzasadnione, gdy&#380; art. 2 k.c. jednoznacznie wskazuje osoby, kt&#243;re nie maj&#261; zdolno&#347;ci do czynno&#347;ci prawnych. Chodzi o osoby do lat trzynastu oraz ca&#322;kowicie ubezw&#322;asnowolnione. Art. 14 par. 1 k.c. odpowiada na wa&#380;no&#347;&#263; dokonanej czynno&#347;ci prawnej dokonanej przez osoby nie maj&#261;ce takiej zdolno&#347;ci - gdyby taka czynno&#347;&#263; by&#322;a dokonana przez osoby okre&#347;lone w ar 12 k.c., to czynno&#347;&#263; ta za ka&#380;dym razem by&#322;aby niewa&#380;na, poniewa&#380; w zast&#281;pstwie tych os&#243;b dzia&#322;aj&#261; przedstawiciele ustawowi, kt&#243;rymi z regu&#322;y s&#261; rodzice - art. 98 par.1 k.r.o., b&#261;d&#378; te&#380; inni ustanowieni opiekunowie prawni - art. 13 par. 2 k.c., art. 155 i 175 k.r.o.</p> <p align="justify" class="styl8"><br> <strong>Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne maj&#261;ce zdolno&#347;&#263; prawn&#261;.</strong></p> <p align="justify" class="styl8"><br> Art. 33 k.c. przyznaje poszczeg&#243;lnym podmiotom osobowo&#347;&#263; prawn&#261;. Tym samym ka&#380;da forma organizacyjna posiadaj&#261;ca zdolno&#347;&#263; prawn&#261; mo&#380;e podda&#263; si&#281; egzekucji w akcie notarialnym poprzez swoje organy art. 38 k.c.<br> Ustawodawca, ze wzgl&#281;du na uczestnictwo w obrocie gospodarczym podmiot&#243;w stosunk&#243;w cywilno-prawnych, przyzna&#322; r&#243;wnie&#380; innym jednostkom organizacyjnym zdolno&#347;&#263; prawn&#261;, kt&#243;re wymienia w k.s.h. - art. 8 par. 1 oraz 11 par. 1 k.s.h.[3]<br> Do podmiot&#243;w dzia&#322;aj&#261;cych poprzez swoje organy a mog&#261;ce dokonywa&#263; czynno&#347;ci poddania si&#281; egzekucji w akcie notarialnym nale&#380;y zaliczy&#263; r&#243;wnie&#380; wsp&#243;lnoty mieszkaniowe (art. 6 zdanie drugie u.w.l.), jako podmioty nie b&#281;d&#261;ce osobami prawnymi, a kt&#243;rym ustawodawca przyzna&#322; osobowo&#347;&#263; prawn&#261;. Dzia&#322;aj&#261; one poprzez swoje struktury, kt&#243;re okre&#347;lone s&#261; w odr&#281;bnych ustawach np. zarz&#261;d (art. 21 ust 1 u.w.l.) lub jako wsp&#243;lnota w&#322;a&#347;cicieli (art. 19 u.w.l.).<br> K.S.H. wymienia poszczeg&#243;lne osoby, kt&#243;re maj&#261; prawo do reprezentacji, a tym samym mo&#380;liwo&#347;&#263; poddania si&#281; egzekucji w akcie notarialnym. Do nich nale&#380;&#261;:<br> - sp&#243;&#322;ka jawna - ka&#380;dy wsp&#243;lnik art. 29 k.s.h.,<br> - sp&#243;&#322;ka partnerska - ka&#380;dy partner 93 k.s.h. oraz o art. 97 k.s.h.,<br> - sp&#243;&#322;ka komandytowa i komandytowo akcyjna - komplementariusze art. 117 i 137 k.s.h., komandytariusz i akcjonariusz mo&#380;e dzia&#322;a&#263; jako pe&#322;nomocnik art. 118 i 138 k.s.h.,<br> - sp&#243;&#322;ka z ograniczon&#261; odpowiedzialno&#347;ci&#261; - zarz&#261;d lub pe&#322;nomocnik art. 161 k.s.h.,<br> - sp&#243;&#322;ka akcyjna - za&#322;o&#380;yciele &#322;&#261;cznie, zarz&#261;d art. 323 k.s.h.</p> <p align="justify" class="styl8"><br> <strong>Podmioty podstawione.</strong></p> <p align="justify" class="styl8"><br> W obrocie prawnym wyst&#281;puj&#261;c podmioty, kt&#243;rym przys&#322;uguje kompetencja do dokonywania okre&#347;lonych czynno&#347;ci prawnych we w&#322;asnym imieniu, jednak&#380;e skutki tych czynno&#347;ci odnosz&#261; si&#281; do cudzej sfery prywatnej.[4] Do os&#243;b podstawionych w cudz&#261; pozycj&#281; prawn&#261; mo&#380;na zaliczy&#263;:<br> - kurator spadku art. 666 par. 1 k.p.c.,<br> - wykonawca testamentu, <br> - zarz&#261;dca s&#261;dowy rzeczy b&#281;d&#261;cej przedmiotem wsp&#243;&#322;w&#322;asno&#347;ci,<br> - zarz&#261;dca s&#261;dowy rzeczy b&#281;d&#261;cej przedmiotem u&#380;ytkowania, <br> - zarz&#261;dca zaj&#281;tej nieruchomo&#347;ci, <br> - zarz&#261;dca przymusowy,<br> - syndyk,<br> - zarz&#261;dca ustanowiony,<br> - wsp&#243;&#322;w&#322;asno&#347;&#263; ma&#322;&#380;e&#324;ska,<br> - zarz&#261;d cudzym maj&#261;tkiem,<br> - pe&#322;nomocnik, <br> - prokurent.</p> <p align="justify" class="styl8"><strong>Wierzyciel.</strong><br> <p align="justify" class="styl8"> <em>"Adresatem &#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji staje si&#281; wierzycielem egzekwuj&#261;cym dopiero z chwil&#261; z&#322;o&#380;enia wniosku o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalno&#347;ci. Konwencja j&#281;zykowa przyj&#281;ta w k.p.c. wymaga jednak, aby osob&#281;, do kt&#243;rej skierowane jest o&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji, nazywa&#263; wierzycielem " [5]</em><br><p align="justify" class="styl8"> O&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jest czynno&#347;ci&#261; jednostronn&#261; prawn&#261; dokonan&#261; przez d&#322;u&#380;nika. Wierzyciel nie jest stron&#261; tej czynno&#347;ci, pomimo &#380;e poddanie si&#281; egzekucji przez d&#322;u&#380;nika nast&#281;puje na rzecz wierzyciela[6]. Efektem podania si&#281; egzekucji w akcie notarialnym jest powstanie tytu&#322;u egzekucyjnego. Istot&#261; tak powsta&#322;ego tytu&#322;u egzekucyjnego jest powstanie obowi&#261;zku &#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika i roszczenie wierzyciela[7]. Zatem powstanie spe&#322;nienia obowi&#261;zku wynikaj&#261;cego z poddania si&#281; egzekucji w akcie notarialnym mo&#380;e nast&#261;pi&#263; pomi&#281;dzy podmiotami prawa cywilnego, kt&#243;re posiadaj&#261; zdolno&#347;&#263; prawn&#261;.<br> W przypadku os&#243;b trzecich, tzw. podmiot&#243;w podstawionych, ma zastosowanie art. 778 k.p.c. Artyku&#322; ten wyra&#378;nie odnosi si&#281; do sytuacji, gdy obowi&#261;zek &#347;wiadczenia na rzecz os&#243;b trzecich powinien zawiera&#263; tytu&#322; wykonawczy. Oznacza to, &#380;e egzekucja b&#281;dzie realizowana przez zarz&#261;dc&#281; masy maj&#261;tkowej, wykonawc&#281; testamentu lub kuratora spadku - art. 780 k.p.c. r&#243;wnie&#380; gdy nast&#261;pi wyga&#347;ni&#281;cie funkcji tych os&#243;b, a z mocy samego prawa nast&#261;pi zmiana w rozporz&#261;dzaniu maj&#261;tkiem[8]. Poddanie si&#281; egzekucji w akcie notarialnym mo&#380;e nast&#261;pi&#263; r&#243;wnie&#380; na rzecz osoby trzeciej, nie b&#281;d&#261;cej stron&#261; danego stosunku prawnego[9]. </p> <p align="justify" class="styl8"><br> <strong>Notariusz.</strong></p> <p align="justify" class="styl8"><br> Notariusz to osoba pe&#322;ni&#261;ca funkcj&#281; zaufania publicznego, zgodnie z ustaw&#261; z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Pos&#322;uguje si&#281; on piecz&#281;ci&#261; z wizerunkiem or&#322;a bia&#322;ego, za&#347; akty notarialne maj&#261; charakter dokumentu urz&#281;dowego. Szczeg&#243;&#322;owe zasady sporz&#261;dzania aktu notarialnego reguluj&#261; przepisy - art. 79 pr.not. i art. 91 pr.not.. Przytoczona ustawa reguluje r&#243;wnie&#380; mo&#380;liwo&#347;&#263; sporz&#261;dzenia aktu notarialnego przez asesora notarialnego (art. 21 par. 1 i 3 oraz 22 pr. not. w zw. z art. 1par. 2 pr. not. i 24 par. 4 pr. not.). Zakres dzia&#322;alno&#347;ci notariusza okre&#347;la art. 1 par. 1 pr. not. Nale&#380;y przyj&#261;&#263;, &#380;e sporz&#261;dzenie aktu notarialnego le&#380;y wy&#322;&#261;cznie w gestii polskiego notariusza[10]. Zasada, i&#380; akt notarialny musi by&#263; sporz&#261;dzony przez polskiego notariusza[11], oznacza, &#380;e poddanie si&#281; egzekucji w na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 4-5 i par. 3 k.p.c. w akcie notarialnym sporz&#261;dzonym przez notariusza obcokrajowca lub nawet na terenie innego kraju cho&#263;by by&#322; sporz&#261;dzony zgodnie z przepisami o pr.not, to jednak&#380;e takie o&#347;wiadczenie nie stanowi przes&#322;anki do nadania takiemu aktowi klauzuli wykonalno&#347;ci przez s&#261;d. Nale&#380;y przy tym uzna&#263;, &#380;e nie mo&#380;na tu zastosowa&#263; przepis&#243;w art. 12 i 13 p.p.m., gdy&#380; czynno&#347;&#263;, jak&#261; jest poddanie egzekucji w akcie notarialnym, jest czynno&#347;ci&#261; materialno prawn&#261;, kt&#243;rej skutkiem jest uzyskanie ochrony prawnej[12]. Zwr&#243;ci&#263; nale&#380;y r&#243;wnie&#380; uwag&#281;, &#380;e w przypadku gdy akt notarialny powstaje bezpo&#347;rednio za granic&#261; Polski, a nie jest przy tej czynno&#347;ci obecny polski notariusz, to osob&#261; upowa&#380;nion&#261; do dokonania czynno&#347;ci notarialnej upowa&#380;niony jest polski konsul w my&#347;l art. 19 ust.4 u.f.k. z zw. z art. 19 ust. 5 u.f.k.[13] Obowi&#261;zkiem notariusza jest zredagowanie ka&#380;dego aktu notarialnego w spos&#243;b zrozumia&#322;y dla stron art. 80 par. 1 pr.not. Oznacza to, &#380;e skoro akt notarialny musi by&#263; sporz&#261;dzony przez notariusza polskiego, to j&#281;zykiem obowi&#261;zuj&#261;cym jest j&#281;zyk polski[14]. <br> M. Walasik we wnioskach ko&#324;cowych rozwa&#380;a mo&#380;liwo&#347;&#263; wprowadzania zasady, wzorem innych kraj&#243;w, by post&#281;powanie o nadanie klauzuli aktom notarialnym powierzy&#263; notariuszom[15]. Powo&#322;uje si&#281; na ju&#380; istniej&#261;c&#261; liberalizacj&#281; stanowiska ustawodawcy w postaci wyposa&#380;ania referendarzy s&#261;dowych w kompetencje, kt&#243;re pozwalaj&#261; nadawania klauzuli wykonalno&#347;ci aktom notarialnym.<br> W mojej ocenie jest to b&#322;&#261;d, pomimo &#380;e stosuj&#261; to inne kraje. Zwr&#243;ci&#263; nale&#380;y uwag&#281;, &#380;e przekazanie notariuszom kompetencji do nadawania aktom notarialnym klauzuli wykonalno&#347;ci mo&#380;e rodzi&#263; skutki w postaci braku kontroli prawnej jak&#261; posiada s&#261;d. Poddanie si&#281; egzekucji przez d&#322;u&#380;nika w akcie notarialnym, a nast&#281;pnie nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci przez s&#261;d, jest swoistym dewolutywnym procesem, w kt&#243;rym nast&#281;puje z&#322;o&#380;enie o&#347;wiadczenia, a nast&#281;pnie przez nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci ocena jej zgodno&#347;ci z prawem. Przekazanie kompetencji nadawania aktom notarialnym klauzuli wykonalno&#347;ci to r&#243;wnie&#380; przekazanie kompetencji s&#261;downiczych. Tym bardziej, &#380;e post&#281;powanie klauzulowe jest post&#281;powaniem ca&#322;kowicie uproszczonym i nie d&#322;ugotrwa&#322;ym. Zasada Nemo iudex in causa sua[16] jest gwarantem bezstronno&#347;ci. A t&#281; bezstronno&#347;&#263; zapewnia wy&#322;&#261;cznie s&#261;d, jako organ kontrolny. Odpowiednie regulacje k.p.c.[17] daj&#261; mo&#380;liwo&#347;&#263; egzekwowania wspomnianej zasady przez strony rozpatrywanego stosunku prawnego. Wyposa&#380;enie notariuszy w kompetencje dotycz&#261;ce post&#281;powania klauzulowego jakie posiada S&#261;d, mog&#322;yby nie tylko zachwia&#263; podstawow&#261; zasad&#261; bezstronno&#347;ci, ale r&#243;wnie&#380; - gdyby notariusze uzyskali takie kompetencje, to spowodowa&#322;oby to du&#380;e ograniczenie w dost&#281;pie do us&#322;ug notarialnych. Dlatego uwa&#380;am, &#380;e postulat stawiany przez M. Walasika jest nietrafiony. Spowodowa&#322;by nie tylko du&#380;e komplikacje, lecz r&#243;wnie&#380; wymusi&#322;by du&#380;e zmiany w samym prawie. </p> <p align="justify" class="styl8"><br> <strong>Wynagrodzenie notariusza.</strong></p> <p align="justify" class="styl8"><br> Cho&#263; same o&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji w akcie notarialnym nale&#380;y do czynno&#347;ci nie odp&#322;atnych, to jednak przygotowanie aktu notarialnego przez notariusza jest czynno&#347;ci&#261;, kt&#243;ra podlega op&#322;acie jako wynagrodzenie notariusza. Wynagrodzenie to okre&#347;la art. 5. par. 1 pr.not. i nie mo&#380;e by&#263; wy&#380;sze ni&#380; maksymalne stawki taksy notarialnej w&#322;a&#347;ciwej dla danej czynno&#347;ci. Samo o&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji polski notariat traktuje jako czynno&#347;&#263; nie wymienion&#261; wed&#322;ug art. 16 pr.not., st&#261;d te&#380; pobierana jest op&#322;ata w kwocie 200 z&#322;.[18]. Ta czynno&#347;&#263;, czyli pobranie wynagrodzenia za zredagowanie o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika o dobrowolnym poddaniu si&#281; egzekucji, powinna by&#263; wykazana przez notariusza zgodnie z art. 89 par. 2 pr.not., pomimo &#380;e sama w sobie nie podlega skutkom wynikaj&#261;cych z ustawy skarbowej i op&#322;atom od czynno&#347;ci cywilno-prawnych. Poniewa&#380; poddanie si&#281; egzekucji w akcie notarialnym nie stanowi podstawy do naliczenia podatku, od czynno&#347;ci cywilno-prawnych dlatego pobranie op&#322;aty nie podlega opodatkowaniu[19].<br> Faktyczn&#261; wysoko&#347;&#263; wynagrodzenia okre&#347;la przepis art. par. 1 pr.not., kt&#243;ry odnosi si&#281; do maksymalnej stawki notarialnej, wi&#281;c nie stoi on na przeszkodzie do zawarcia odpowiedniej umowy notariusza ze stron&#261;, dotycz&#261;cej wynagrodzenia za zredagowanie o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji. Przy tym nale&#380;y pami&#281;ta&#263;, &#380;e stronie przys&#322;uguje na podstawie art. 6 pr.not. mo&#380;liwo&#347;&#263; wyst&#261;pienia z wnioskiem o zwolnienie w ca&#322;o&#347;ci lub cz&#281;&#347;ci z ponoszenia koszt&#243;w wynagrodzenia notariusza. Art. 89 par. 1 pr.not. wskazuje i m&#243;wi o solidarnym ponoszeniu przez strony koszt&#243;w wynagrodzenia notariusza, jednak&#380;e stron&#261; o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji nie jest wierzyciel. Oznacza to, &#380;e ca&#322;y koszt sporz&#261;dzenia o&#347;wiadczenia ponosi d&#322;u&#380;nik, za&#347; notariusz mo&#380;e dochodzi&#263; od wierzyciela swojego wynagrodzenia na podstawie tego, i&#380; wierzyciel jest adresatem o&#347;wiadczenia d&#322;u&#380;nika[20]. Ma to szczeg&#243;lnie znaczenie w&#243;wczas, gdy takie o&#347;wiadczenie na podstawie art. 777 par. 2 k.p.c. sk&#322;adane jest w odr&#281;bnym akcie notarialnym.</p> <p align="justify"> <br> --------------------------------------------------------------------------------<br> <span class="styl18"><strong>Literatura</strong></p> <span class="styl10"> [1] M. Walasik, op.cit. s. 125<br> [2] M. Walasik, op.cit. s. 125<br> [3] J. Fr&#261;ckowiak, System prawa prywatnego t. 1, Prawo cywilne-cz&#281;&#347;&#263; og&#243;lna, red. M. Safian, Warszawa 2007, s. 1092-1097 zaproponowa&#322;, by tego rodzaju podmioty okre&#347;li&#263;. Cho&#263; nie zaliczy&#322; do tej grupy stowarzysze&#324; zwyk&#322;a oraz g&#322;&#243;wnych oddzia&#322;&#243;w zak&#322;adu ubezpiecze&#324;.<br> [4] M. Walasik, op.cit. s. 129<br> [5] M. Walasik, op.cit. s. 144<br> [6] F. Zedler, Poddanie si&#281; egzekucji aktem notarialnym, Rej. 1998, 7-8, s. 66; A. Marciniak, Podstawa egzekucji s&#261;dowe (tytu&#322; wykonawczy), &#322;&#243;d&#378; 1991, s. 86<br> [7] Z. &#347;wieboda, Komentarz do kodeksu post&#281;powania cywilnego. Cz&#281;&#347;&#263; druga, Warszawa 1994, s. 389<br> [8] Z. Szczurek, Egzekucja s&#261;dowa w Polsce, Sopot 2007, s. 299<br> [9] E. Gniewek, Akt Notarialny jako tytu&#322; egzekucyjny (w;) Problematyka reprywatyzacji notariatu polskiego. II Og&#243;lnopolska Notarialna Konferencja w Krakowie, red. R. Sztyk, Poznan-Kluczborg 1996, s. 59<br> [10] A. Oleszko, Ustr&#243;j polskiego notariatu. Krak&#243;w 1999, s. 128 i In; E. Drozd, Czynno&#347;ci notarialne z elementem zagranicznym, w obrocie nieruchomo&#347;ci (zagadnienia wybrane) (w;) II kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania. red. R. Sztyk, Pozna&#324; - Kluczborg, s. 12<br> [11] M. Pazdan, Notariat a prawo prywatne mi&#281;dzynarodowe ( Uwagi og&#243;lne). Rej. 1995, nr 9, s. 201; E. Drozd, Z problematyki zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, Rej. 1996r, nr 4-5, s. 17; T. Ereci&#324;ski, Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariusza, jego odpowiedzialno&#347;ci odszkodowawczej oraz s&#261;downictwie dyscyplinarnym, Rej. 2006, nr.5, s. 52, Rej. 2004, nr 8, s. 194<br> [12] W. Siedlecki, Czynno&#347;ci procesowe, PiP 1951, s. 704 i 708<br> [13] B. Tynmecki, Czynno&#347;ci notarialne polskich konsul&#243;w ( zagadnienia wybrane)(w;) II kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, red. R Sztyk, Pozna&#324; - Kluczborg 1999r.,s. 378-379<br> [14] Rozporz&#261;dzenie, Art. 78 par. 2 rozporz&#261;dzenie Prezydenta rzeczpospolitej z dnia 27 pa&#378;dziernika 1933 r. Prawo o notariacie (Dz.U.Nr.84, poz 609 z p&#243;&#378;n. zm.) i art.32par.1 zd. drugie z dnia 25 maja 1995r.-Prawo Notariacie ( Dz.U.Nr.36,poz.276 z p&#243;&#378;&#324;. zm.) a obecnie art. 80 par. 1 pr.not; A. Redelbach, Prawo o notariacie, Toru&#324; 2002 r., s. 208<br> [15] M. Walasik, op.cit. s. 385<br> [16] Nikt nie mo&#380;e by&#263; s&#281;dzi&#261; we w&#322;asnej sprawie<br> [17] ex lege - z mocy prawa (iudex inhabilis), na wniosek strony (iudex suspectus) lub o&#347;wiadczenie s&#281;dziego do akt sprawy<br> [18] M. Walasik, op.cit. s. 187<br> [19] Art. 1 ust.1 Ustawa z dnia 9 wrze&#347;nia 2000 r. o podatku od czynno&#347;ci cywilnoprawnych ze zmianami oraz art. 1 Ustawy z dnia 16 XI 2006 r. o op&#322;acie skarbowej.<br> [20] M. Walasik, op.cit. s. 189</span><br> </p></td> </tr> </table> </center> <!-- End ImageReady Slices --> </body> </html>