<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <title>Tresc Oswiadczenia O Poddaniu Sie Egzekucji</title> <link rel="shortcut icon" href="http://img691.imageshack.us/img691/4461/67903554.jpg"> <meta NAME="KEYWORDS" CONTENT="MAREK STACHOWSKI,PORADY PRAWNE, DORADZTWO, PRAWNIK, PRAWO, KANCELARIA PRAWNA, ADWOKAT, RADZCA PRAWNY, ROZWODY, SPADKI, PRAWO HANDLOWE, PRAWO KARNE, GOSPODARCZE,PRAWO PRACY, MIEJSCOWO? POBLISKA,ODPRAWA PRACOWNICZA, Akt notarialny jako tytu&#322; egzekucyjny, Akt notarialny, egzekucja 777 kpc, ty&#322;y egzekucyjne, d&#322;u&#380;nik, o&#347;wiadczenie woli o podaniu si&#281; egzekucji, art. 777 kpc, klauzla wykonalno&#347;ci, termin wyst&#261;pienia po klauzl&#281; wykonalno&#347;ci, art. 777 ?1 pkt. 5 k.p.c, art. 777 ?1 pkt. 6 i ?3 k.p.c., post&#281;owanie klauzulowe, pow&#243;dztwo opozycyjne, egzelucja na podstawie aktu notarialnego, Wykonalno&#347;&#263; polskich akt&#243;w notarialnych za granic&#261;, ograniczonia przedmiotowe egzekucji, Obowi&#261;zek &#347;wiadczenia, elemnty o&#347;wiadczenia, pow&#243;dztwo o naprawienia szkody, pow&#243;dztwo o bezpodstawne wzbogacenie, &#347;rodki ochrony d&#322;u&#380;nika, zdolno&#347;&#263; s&#261;dowa."> <style type="text/css"> <!-- .lacze { border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; } .styl1 {font-size: 10px} .styl5 {font-size: 10px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } .styl6 { font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> </head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO 8859-1"> <body bgcolor="#eecea9" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- ImageReady Slices (Bez nazwy 23.psd) --> <center><table id="Tabela_01" width="900" height="559" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="101" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_01.gif" width="900" height="101" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="19" colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_02.gif" width="321" height="19" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_03.gif" width="1" height="19" alt=""></td> <td colspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_04.png" width="578" height="19" alt=""></td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_05.gif" width="302" height="42" alt=""></td> <td height="24" colspan="3"> <a href="wybranezagdnienieegzkucja.html"><img src="images/podstrona/strona-tekstowa_06.gif" alt="" width="40" height="24" class="lacze"></a></td> <td rowspan="2"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_07.png" width="558" height="42" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="18"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_08.gif" width="19" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_09.gif" width="1" height="18" alt=""></td> <td> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_10.png" width="20" height="18" alt=""></td> </tr> <tr> <td height="37" colspan="5"> <img src="images/podstrona/strona-tekstowa_11.gif" width="900" height="37" alt=""></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </p> <p align="center"class="styl6"> <strong>TRESC OSWIADCZENIE O PODDANIU SIE EGZEKUCJI W AKCIE NOTARIALNYM </strong> <p align="justify"class="styl4"></br> Marek Stachowski</p> <p align="justify"class="styl4"> </p> <p align="justify" class="styl6">&nbsp;</p> <p align="justify"class="styl6"><strong>Tre&#347;&#263; &#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji art. 777 par.1 pkt.4 k.p.c.</strong></p> <p align="justify" class="styl6"><strong><em>Elementy O&#347;wiadczenia.</strong></p></em> <p align="justify" class="styl6">Prawid&#322;owo sporz&#261;dzone o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt.4 k.p.c. powinno zawiera&#263;:</p> <p align="justify" class="styl6">- oznaczenie stron ( wierzyciela i d&#322;u&#380;nika),<br> - wol&#281; d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji,<br> - okre&#347;lenie obowi&#261;zku &#347;wiadczenia wraz z oznaczeniem podstawy &#347;wiadczenia,<br> - termin spe&#322;nienia &#347;wiadczenia, jako okoliczno&#347;ci warunkuj&#261;cej wykonanie tytu&#322;u egzekucyjnego.</p> <p align="justify" class="styl6"><strong><em>Termin.</strong></p></em> <p align="justify" class="styl6">O&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji w my&#347;l art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. musi bezwzgl&#281;dnie zawiera&#263; termin spe&#322;nienia &#347;wiadczenia. Uwa&#380;a si&#281; za niedopuszczalne poddanie si&#281; egzekucji z zastrze&#380;eniem terminu w o&#347;wiadczeniu o poddaniu si&#281; egzekucji, ze wzgl&#281;du na to, i&#380; dokonanie takiego zastrze&#380;enia zosta&#322;o umo&#380;liwione w art. 777 par.1 pkt. 5-6 oraz par.3 k.p.c. Po up&#322;ywie oznaczonego terminu nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci jest niemo&#380;liwie. Mo&#380;na zatem za&#322;o&#380;y&#263;, &#380;e oznaczenie terminu w o&#347;wiadczeniu zgodnie z art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. jest terminem zawitym analogicznie do stosownych przepis k.c. zwi&#261;zanych z terminem.</p> <p align="justify" class="styl6"><strong><em>Obowi&#261;zki &#347;wiadczenia.</strong></p></em> <p align="justify" class="styl6">Wobec literalnej wyk&#322;adni art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. nie jest mo&#380;liwe podanie si&#281; egzekucji w stosunku do innego rodzaju &#347;wiadczenia[1] ni&#380; to, kt&#243;rego dotyczy o&#347;wiadczenie. Ustawodawca wyra&#378;nie okre&#347;la, jakie rodzaje obowi&#261;zk&#243;w ci&#261;&#380;&#261; na d&#322;u&#380;niku, kt&#243;ry podda&#322; si&#281; egzekucji w akcie notarialnym w trybie art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. Nale&#380;&#261; do nich mi&#281;dzy innymi:</p> <p align="justify" class="styl6">- obowi&#261;zek zap&#322;aty sumy pieni&#281;&#380;nej, <br> - uiszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilo&#347;ciowo w akcie oznaczonych,<br> - obowi&#261;zek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej. </p> <p align="justify" class="styl6">Oznacza to, &#380;e o&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. mo&#380;e dotyczy&#263; obowi&#261;zku zap&#322;aty okre&#347;lonej sumy pieni&#281;&#380;nej. Kwota opisana w akcie notarialnym musi by&#263; okre&#347;lona wprost i oznaczona jednoznacznie[2]. Nie mo&#380;na dokona&#263; w spos&#243;b niejasny, np. na zasadzie opisu, okre&#347;lenia wysoko&#347;ci &#347;wiadczenia. W konsekwencji nie mo&#380;na r&#243;wnie&#380; okre&#347;li&#263; &#347;wiadczenia z wykorzystaniem art. 358 par.1 k.c., kt&#243;ry dotyczy klauzuli waloryzacyjnej[3]. Nie przeszkadza to jednak stronom w ustaleniu innego miernika warto&#347;ci &#347;wiadczenia zgodnie z art. 3581 par.2 k.c., przy obowi&#261;zuj&#261;cej zasadzie walutowo&#347;ci[4]. Jak s&#322;usznie zwraca uwag&#281; M. Walasik wyj&#261;tki od tej zasady okre&#347;laj&#261; przepisy prawa dewizowego[5]. Oznacza to, &#380;e notariusz jest zobowi&#261;zany pouczy&#263; strony, i&#380; kwota &#347;wiadczenia w o&#347;wiadczeniu o poddaniu si&#281; egzekucji mo&#380;e by&#263; wyra&#380;ona w walucie obcej. Obowi&#261;zek &#347;wiadczenia wyra&#380;ony walucie obcej oznaczony w tytule egzekucyjnym, jakim jest akt notarialny, podlega egzekucji w trybie art. 783 par.1 k.p.c.. W tym przypadku s&#261;d nada klauzul&#281; wykonalno&#347;ci z zastrze&#380;eniem, &#380;e komornik przeliczy &#347;wiadczenie w walicie obcej na walut&#281; polsk&#261; po kursie NBP z danego dnia.</p> <p align="justify" class="styl6">Podstaw&#261; obowi&#261;zku &#347;wiadczenia w trybie art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. jest ka&#380;de zdarzenie, kt&#243;rego efektem jest nakaz zap&#322;aty okre&#347;lonej sumy pieni&#281;&#380;nej. Mo&#380;e dotyczy&#263; to zar&#243;wno &#347;wiadcze&#324; jednorazowych jak i okresowych[6], rozumianych przez ustawodawc&#281;, jako &#347;wiadczenia: </p> <div align="justify" class="styl6"> <blockquote>&nbsp; </blockquote> </div> <blockquote class="styl6"><p align="justify">- s&#322;u&#380;ebno&#347;ci art. 303 k.c.,<br> - z czyn&#243;w niedozwolonych takich jak uszkodzenie cia&#322;a w wyniku, kt&#243;rego poszkodowany mi&#281;dzy innymi utraci&#322; cz&#281;&#347;ciowa zdolno&#347;&#263; do pracy (art. 444 k.c.), <br> - dotycz&#261;ce obowi&#261;zku alimentacyjnego (art. 446 par.2. k.c.),<br> - &#347;wiadczenie do&#380;ywocia (art. 913 k.c.), <br> - &#347;wiadczenie czynszu (art. 659 par.2 i art. 693par.2 k.c.),<br> - &#347;wiadczenie &#347;rodk&#243;w utrzymania (art. 903, 908 par.1 k.c. i 128 k.r.o.),</p> </blockquote> <p align="justify" class="styl6">Tak samo jak przy ka&#380;dym zobowi&#261;zaniu pieni&#281;&#380;nym wierzyciel mo&#380;e &#380;&#261;da&#263;, by d&#322;u&#380;nik w swoim o&#347;wiadczeniu o poddaniu si&#281; egzekucji dokona&#322; &#347;wiadczenia akcesoryjnego, jakim s&#261; odsetki[7], w my&#347;l art. 481 par.1 k.c. Zgodnie z ustawowymi wymogami akt notarialny bezwzgl&#281;dnie musi zawiera&#263; termin zap&#322;aty. Wym&#243;g ten umo&#380;liwia ustalenie stopy oprocentowania zobowi&#261;zania d&#322;u&#380;nika, czyli ustalenie odsetek kapita&#322;owych - art. 359 par.1 k.c., a w efekcie ustalenie faktycznego zobowi&#261;zania. Dotyczy to przypadku, gdyby strony podczas dokonywania czynno&#347;ci notarialnej nie ustali&#322;y sposobu i wielko&#347;ci naliczania odsetek kapita&#322;owych. Ustawodawca nie ustanawia obligatoryjnie obowi&#261;zku p&#322;acenia odsetek. Art. 359 par.1 k.c. okre&#347;la sytuacje, w kt&#243;rych nale&#380;&#261; si&#281; odsetki:</p> <div align="justify" class="styl6"> <blockquote>&nbsp; </blockquote> </div> <blockquote class="styl6"><p align="justify">- gdy wynika to z czynno&#347;ci prawnej, <br> - z ustawy, <br> - z orzeczenia s&#261;du i innego w&#322;a&#347;ciwego organu. </p> </blockquote> <p align="justify" class="styl6">W&#243;wczas pe&#322;nym &#347;wiadczeniem d&#322;u&#380;nika b&#281;dzie &#347;wiadczenie g&#322;&#243;wne wraz z odsetkami kapita&#322;owymi zgodnie z art.. 360 k.c. Podobnie przedstawia si&#281; kwestia odsetek za op&#243;&#378;nienie, z tym &#380;e spos&#243;b i wysoko&#347;&#263; odsetek za op&#243;&#378;nienie liczony jest odmiennie od odsetek kapita&#322;owych, kt&#243;re s&#261; sta&#322;e i nalicza si&#281; je raz do roku p&#322;atne z do&#322;u. W przeciwie&#324;stwie do nich odsetki za op&#243;&#378;nienie zwi&#261;zane s&#261; ze zmienn&#261; stop&#261; oprocentowania. Akt notarialny sporz&#261;dzony w trybie art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. mo&#380;e tak&#380;e obejmowa&#263; nakaz zap&#322;aty odsetek za op&#243;&#378;nienie. Zatem o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika ". <em>o poddaniu si&#281; egzekucji musi dodatkowo obejmowa&#263; nast&#281;puj&#261;ce elementy: kwot&#281;, od kt&#243;rej odsetki b&#281;d&#261; naliczane, podstaw&#281; obowi&#261;zku spe&#322;nienia odsetek( op&#243;&#378;nienie d&#322;u&#380;nika), stop&#281; odsetek, termin pocz&#261;tkowy, od kt&#243;rego odsetki maj&#261; by&#347; naliczane oraz zdarzenie , kt&#243;rego ziszczenie si&#281; wy&#322;&#261;czy mo&#380;liwo&#347;&#263; naliczania odsetek</em>"[8]. Takie o&#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nik mo&#380;e z&#322;o&#380;y&#263; w odr&#281;bnym akcie notarialnym w trybie art. 777 par.2 k.p.c..</p> <p align="justify" class="styl6">Rozpatruj&#261;c odsetki za op&#243;&#378;nienie z art. 481 k.c. nale&#380;y uwzgl&#281;dni&#263; problemy wynikaj&#261;ce z nie dotrzymaniem przez d&#322;u&#380;nika terminu w spe&#322;nieniu &#347;wiadczenia w wyniku okoliczno&#347;ci, za kt&#243;re nie ponosi odpowiedzialno&#347;ci w my&#347;l art. 476 k.c.. Wed&#322;ug J. Korzonka w post&#281;powaniu klauzulowym s&#261;d nie bada okoliczno&#347;ci, jakie spowodowa&#322;y op&#243;&#378;nienie w wykonaniu zobowi&#261;zania przez d&#322;u&#380;nika i nie ma to znaczenia, czy by&#322;o to wynikiem zw&#322;oki czy te&#380; op&#243;&#378;nienia[9]. A zatem ".formu&#322;a art. 476 jest tego rodzaju, &#380;e d&#322;u&#380;nika obci&#261;&#380;a domniemanie prawne, i&#380; nie dotrzymuj&#261;c terminu pozostaje w zw&#322;oce, nie za&#347; w op&#243;&#378;nieniu sensu stricte" [10]. Wynika z tego, &#380;e domniemanie prawne funkcjonuje r&#243;wnie&#380; w post&#281;powaniu klauzulowym zgodnie z art. 234 w zw. z art. 13 par.2 k.p.c.. Oznacza to, &#380;e wierzyciel chc&#261;c otrzyma&#263; odsetki wynikaj&#261;ce z przytoczonego domniemania prawnego musi w swoim wniosku o nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci to domniemanie uwzgl&#281;dni&#263;.[11]</p> <p align="justify" class="styl6"><strong><em>Obowi&#261;zek wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku.</strong></p></em> <p align="justify" class="styl6">W trybie art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. d&#322;u&#380;nik, kt&#243;ry poda&#322; si&#281; egzekucji jest r&#243;wnie&#380; zobowi&#261;zany do wydania rzeczy oznaczonych, co do gatunku. Art. 45 k.c. wraz z 46 k.c. zasadniczo wprowadzaj&#261; rozr&#243;&#380;nienie na rzeczy ruchome i nieruchomo&#347;ci.</p> <p align="justify" class="styl6">"<em>Zasadnicze znaczenie zar&#243;wno przy czynno&#347;ciach prawnych rozporz&#261;dzaj&#261;cych (przeniesienie w&#322;asno&#347;ci, zastaw), jak i zobowi&#261;zuj&#261;cych (umowa kupna-sprzeda&#380;y, zamiany, u&#380;yczenia) ma podzia&#322; na rzeczy oznaczone, co do to&#380;samo&#347;ci i co do gatunku. Podzia&#322; ten zast&#261;pi&#322; bardziej zobiektywizowany podzia&#322; na rzeczy zamienne i niezamienne, wyr&#243;&#380;niony w przepisach Prawa rzeczowego z 1947 r.</em>[12]" Przepisy dotycz&#261;ce rozr&#243;&#380;nienia rzeczy oznaczonych co do gatunku i to&#380;samo&#347;ci wprowadzaj&#261;, niekt&#243;re artyku&#322;y k.c. mi&#281;dzy innymi:</p> <div align="justify" class="styl6"> </div> <blockquote class="styl6"><p align="justify">- art. 155 par.2 w rozdziale przeniesienia w&#322;asno&#347;ci, <br> - art. 264 k.c. dotycz&#261;cy u&#380;ytkowania rzeczy, <br> - art. 357 k.c. dotycz&#261;cy &#347;wiadczenia rzeczy oznaczonych, co do gatunku, <br> - art. 478 i 479 k.c. dotycz&#261;ce zw&#322;oki d&#322;u&#380;nika a przedmiotem &#347;wiadczenia jest rzecz oznaczona, co do to&#380;samo&#347;ci[13]. </p> </blockquote> <p align="justify" class="styl6">Zatem w art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. wyra&#378;nie wskazano, &#380;e &#347;wiadczenie d&#322;u&#380;nika zaw&#281;&#380;one jest do &#347;wiadczenia rzeczy oznaczonych tylko, co do gatunku. Wydanie rzeczy w my&#347;l art. 1041 i n. k.p.c. w trybie egzekucyjnym dotyczy wydania rzeczy ruchomej. Dalsza analiza art. 777 par. 1 pkt. 4 k.p.c. dotycz&#261;ca wydania rzeczy oznaczonych, co do gatunku zmusza do stwierdzenia, &#380;e aby takie &#347;wiadczenie mog&#322;o nast&#261;pi&#263;, to w akcie notarialnym musi znale&#378;&#263; si&#281; zapis wskazuj&#261;cy na liczb&#281; rzeczy. Oznaczenie liczby mo&#380;e nast&#261;pi&#263; w dowolny spos&#243;b w zale&#380;no&#347;ci od rodzaju rzeczy. Do wykazania liczby rzeczy s&#322;u&#380;&#261; jednostki oznaczenia miar i wielko&#347;ci wskazanych w ustawie[14]. Jak wskazuje M. Muli&#324;ski, d&#322;u&#380;nik, kt&#243;ry podda&#322; si&#281; egzekucji w akcie notarialnym, nie ma obowi&#261;zku okre&#347;lenia, jako&#347;ci rzeczy, kt&#243;re podlegaj&#261; wydaniu, gdy&#380; zgodnie z art. 357 k.c. je&#380;eli na d&#322;u&#380;niku ci&#261;&#380;y obowi&#261;zek &#347;wiadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, za&#347; jako&#347;&#263; rzeczy nie jest oznaczona przez w&#322;a&#347;ciwe przepisy lub przez czynno&#347;&#263; prawn&#261;, to d&#322;u&#380;nik powinien &#347;wiadczy&#263; rzeczy &#347;redniej jako&#347;ci[15]. Podstaw&#261; obowi&#261;zku &#347;wiadczenie wydania rzeczy w my&#347;l art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. jest ta sama zasada, kt&#243;ra dotyczy obowi&#261;zku zap&#322;aty, a wi&#281;c oparta na jakimkolwiek zdarzeniu prawnym, kt&#243;re spowoduje obowi&#261;zek wydania rzeczy. W przypadku, gdy d&#322;u&#380;nik nie wyda w okre&#347;lonym czasie rzeczy lub ilo&#347;ci rzeczy, wierzyciel mo&#380;e skorzysta&#263; z art. 479 k.c. dotycz&#261;cego wykonania zast&#281;pczego, to znaczy nabycia rzeczy w inny spos&#243;b ni&#380; otrzymanie od d&#322;u&#380;nika. Wykonanie zast&#281;pcze z regu&#322;y wykonywane jest na koszt d&#322;u&#380;nika. Art. 477. k.c. jest traktowany jako akt samopomocy wierzyciela, kt&#243;ry nie wymaga upowa&#380;nienia s&#261;du rozumianego zgodnie z art. 480 par.2 k.c. Oznacza to, &#380;e dokonuj&#261;c czynno&#347;ci zgodnie z art. 479 k.c. wierzyciel uzyskuje rzecz oznaczon&#261;, co do gatunku bez wszczynania procedury egzekucyjnej, lecz by uzyska&#263; zwrot koszt&#243;w b&#281;dzie musia&#322; wytoczy&#263; pow&#243;dztwo przeciw d&#322;u&#380;nikowi. Obowi&#261;zek wydania rzeczy mo&#380;e dotyczy&#263; r&#243;wnie&#380; roszczenia posesoryjnego na podstawie art. 344 par.1 k.c. Nakaz wydania rzeczy oznaczonych, co do gatunku mo&#380;na odnale&#378;&#263; r&#243;wnie&#380; w U.Z.R.[16] Art. 7 u.z.r. wskazuje, &#380;e rzeczy oznaczone, co do gatunku mo&#380;na obci&#261;&#380;y&#263; zastawem, je&#347;li umowa zasadnicza nie reguluje ilo&#347;ci tych rzeczy jak r&#243;wnie&#380; sposobu ich wyodr&#281;bnienia[17].</p> <p align="justify" class="styl6"><strong><em>Obowi&#261;zek wydania rzeczy oznaczonej indywidualnie.</strong></p></em> <p align="justify" class="styl6">Wed&#322;ug art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c., gdy termin zap&#322;aty lub uiszczenia &#347;wiadczenia jest w akcie wskazany, to obowi&#261;zek wydania rzeczy odnosi si&#281; r&#243;wnie&#380; do rzeczy oznaczonej indywidualnie jako lokal, nieruchomo&#347;&#263; lub statek wpisany do rejestru. </p> <p align="justify" class="styl6">Poj&#281;cia dotycz&#261;ce nieruchomo&#347;ci, lokalu czy te&#380; statku wpisanego do rejestru okre&#347;laj&#261; stosowne artyku&#322;y ustaw. </p> <p align="justify" class="styl6">W przypadku poj&#281;cia nieruchomo&#347;ci nale&#380;y stosowa&#263; termin okre&#347;lony w art. 46 k.c.[18] w przypadku lokalu w art. 2 ust.1 pkt. 4 u.o.p.l jak r&#243;wnie&#380; w art. 2 ust.2 u.w.l. Odnosz&#261;c si&#281; do poj&#281;cia statku wpisanego do rejestru, ustawodawca pos&#322;uguje si&#281; tym poj&#281;ciem w art. 1112 par.2 ust 2 wymieniaj&#261;c rodzaje statk&#243;w, do kt&#243;rych zalicza statek morski, statek &#380;eglugi &#347;r&#243;dl&#261;dowej lub statek powietrzny. Jak s&#322;usznie zauwa&#380;a M. Walisik ".poj&#281;cie statku zwykle wyst&#281;puje w po&#322;&#261;czeniu z przymiotnikiem "morski"[19] w my&#347;l art. 165 par.3, art.. 907 oraz 1014 k.p.c.</p> <p align="justify" class="styl6">Stosownie do dyspozycji artyku&#322;&#243;w: 23 par. 1 k.m.[20], oraz 18 ust.1 u.&#380;.&#347;.[21] jak r&#243;wnie&#380; art. 34 p.l.[22] statki podlegaj&#261; wpisowi do rejestru.</p> <p align="justify" class="styl6">D&#322;u&#380;nik poddaj&#261;cy si&#281; egzekucji w akcie notarialnym w trybie art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. powinien okre&#347;li&#263; rzecz oznacz&#261; indywidualnie tak &#347;ci&#347;le, aby podczas egzekucji mo&#380;na by&#322;o t&#281; rzecz rozpozna&#263;. W przypadku nie dok&#322;adnego oznaczenia rzeczy oznaczonej indywidualnie, egzekucja dotycz&#261;ca wydania rzeczy nie jest mo&#380;liwa[23]. Oznacza to, &#380;e nie jest mo&#380;liwe by o&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji dotyczy&#322;o zbior&#243;w rzeczy[24]. Podstaw&#261; wydania rzeczy zgodnie z art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. jest jakiekolwiek zdarzenie prawne oparte na stosunku obligacyjnym wynikaj&#261;cym z um&#243;w dotycz&#261;cych przeniesienia prawa w&#322;asno&#347;ci i na ich podstawie domaganie si&#281; przez wierzyciela wydania rzeczy przez w&#322;a&#347;ciciela lub u&#380;ytkownika wieczystego albo u&#380;ytkownika. Innym zagadnieniem jest przymusowe wydanie rzeczy zbiorowej, kiedy zgodnie z tytu&#322;em egzekucyjnym nast&#281;puje nie tylko wydanie zbioru rzeczy, ale r&#243;wnie&#380; rzeczy nale&#380;&#261;cej do zbioru [25]. By dokona&#263; wydania zbioru rzeczy na podstawie tytu&#322;u egzekucyjnego, podobnie jak w przypadku rzeczy oznaczonej indywidualnie, nale&#380;y w o&#347;wiadczeniu o poddaniu si&#281; egzekucji opisa&#263; rzeczy wchodz&#261;ce w sk&#322;ad tego zbioru. </p> <p align="justify" class="styl6">Wraz z obowi&#261;zkiem wydania rzeczy oznaczonej indywidualnie niekiedy dochodzi do naruszenia posiadania. Powoduje to powstanie mo&#380;liwo&#347;ci dochodzenia roszczenia o przywr&#243;cenie stanu poprzedniego wobec ka&#380;dego, kto naruszy&#322; posiadanie lub te&#380; w wyniku naruszenia posiadania uzyska&#322; korzy&#263;. Mo&#380;e r&#243;wnie&#380; powsta&#263; obowi&#261;zek wydania rzeczy na podstawie art. 363 par.1 k.c. maj&#261;cy charakter odszkodowawczy a polegaj&#261;cy na dokonaniu wyboru przez poszkodowanego sposobu przywr&#243;cenie stanu poprzedniego.</p> <p align="justify" class="styl6">Posiadacz tytu&#322;u egzekucyjnego w rygorze art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. mo&#380;e dochodzi&#263; wydania rzeczy indywidualnie oznaczanej nie tylko od podmiotu oznaczonego w tytule egzekucyjnym jako d&#322;u&#380;nik, ale r&#243;wnie&#380;, na podstawie art. 791 par.1 k.c. od ka&#380;dego kto rzecz&#261; oznaczon&#261; w tytule w&#322;ada. Jako przyk&#322;ad mo&#380;na poda&#263; naruszenie prawa os&#243;b trzecich, poprzez wykonanie egzekucji opr&#243;&#380;nienia lokalu, nast&#281;puj&#261;cej na podstawie art. 1046 par.1 k.p.c. Naruszenie to mo&#380;e powsta&#263; w&#243;wczas, gdy egzekucja dokonywana jest na podstawie tytu&#322;u egzekucyjnego wobec rzeczy oznaczonej indywidualnie jako nieruchomo&#347;&#263;[26] . </p> <p align="justify" class="styl6"><strong><em>Termin spe&#322;nienia &#347;wiadczenia.</strong></p></em> <p align="justify" class="styl6">W nauce wyst&#281;puj&#261; dwa pogl&#261;dy dotycz&#261;ce oznaczenia terminu spe&#322;nienia &#347;wiadczenia na podstawie o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 4 k.p.c. Spe&#322;nienie &#347;wiadczenia wyst&#281;puje jako element fakultatywny[27] i obligatoryjny[28]. Nie zmienia to jednak faktu, &#380;e s&#261;dowe wykonanie aktu notarialnego nast&#281;puje bez wzgl&#281;du na to, czy termin wykonania &#347;wiadczenia zosta&#322; oznaczony w o&#347;wiadczeniu - art. 455 k.c.[29]</p> <p align="justify" class="styl6">Termin to zdarzenie przysz&#322;e i zaliczane jest do zdarze&#324; pewnych[30]. Termin w o&#347;wiadczeniu mo&#380;e zosta&#263; oznaczony tak, i&#380; wiadomo, &#380;e nadejdzie - <strong>dies certus an, certus quando</strong> [31] lub przez nast&#281;pstwo zdarze&#324; jakie maj&#261; nast&#261;pi&#263;, ale kt&#243;rych data nie jest znana - <strong>dies certus an, incertus quando</strong>[32]. W pierwszym przypadku oznaczenia terminu spe&#322;nienia &#347;wiadczenia wskazanego w akcie notarialnym mamy do czynienia z okre&#347;leniem daty, za&#347; drugi spos&#243;b oznaczania nadej&#347;cia terminu w akcie notarialnym to okre&#347;lenie jednostki kalendarzowej, jaka musi up&#322;yn&#261;&#263; od daty kalendarzowej np. podpisania aktu notarialnego. W przypadku oznaczania terminu wg. zasady <strong>dies certus an, incertus quando</strong> nale&#380;y bardzo dok&#322;adnie opisa&#263; zdarzenie i termin w o&#347;wiadczeniu, tak by w post&#281;powaniu klauzulowym nie by&#322;o w&#261;tpliwo&#347;ci co do ziszczenia si&#281; terminu, za&#347; s&#261;d bez specjalnego badania m&#243;g&#322; okre&#347;li&#263; nadej&#347;cie wskazanego w akcie terminu. W takim przypadku ci&#281;&#380;ar dowodu spoczywa na wierzycielu jako na podmiocie maj&#261;cym interes prawny zgodnie z art. 232 k.p.c. w zw. z art. 13 par.2 k.p.c. Nale&#380;y zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, &#380;e w trakcie sk&#322;adania w akcie notarialnym o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji poj&#281;cie "termin" nie odnosi si&#281; do zdarze&#324; przesz&#322;ych ani do tera&#378;niejszych. Tym samym, gdy w o&#347;wiadczeniu d&#322;u&#380;nika o poddaniu si&#281; egzekucji brak jest przes&#322;anki zwi&#261;zanej z terminem[33], nie mo&#380;na wnioskowa&#263;, i&#380; akt ten jest natychmiast wykonalny. </p> <p align="justify" class="styl6">Do terminu nie mo&#380;na zalicza&#263; warunku, gdy&#380; jest on zdarzeniem przysz&#322;ym i niepewnym - <strong>dies incertus an, certus quand</strong>o [34]. W k.c. odnajdziemy definicje warunku w art. 89. Nie jest mo&#380;liwe uznanie o&#347;wiadczenia o poddaniu si&#281; egzekucji, gdy okre&#347;lono w nim warunek. Konstrukcja i wyk&#322;adnia art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. wyra&#378;nie wskazuj&#261;, i&#380; o&#347;wiadczenie o poddaniu si&#281; egzekucji w trybie tego artyku&#322;u musi mie&#263; oznaczon&#261; dat&#281;, a nie opis warunku jako zdarzenia przysz&#322;ego i niepewnego. </p> <p align="justify" class="styl6">Je&#380;eli strony chcia&#322;yby zamie&#347;ci&#263; warunek, to mog&#261; to zrobi&#263; fakultatywnie, ale warunek nie mo&#380;e by&#263; oderwany od terminu, kt&#243;rego nadej&#347;cie jest pewne. Musi by&#263; z nim &#347;ci&#347;le zwi&#261;zany. Ustawodawca umo&#380;liwi&#322; stosowanie warunku jako terminu nie w trybie art. art. . 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. a w trybie art. 777 par.1 pkt. 5 k.p.c. Zastosowanie warunku w art. 777 par.1 pkt. 5 k.p.c. jest zgodne z art. 89 k.c. przy jednoczesnym spe&#322;nieniu si&#281; innych zdarze&#324;[35]. A zatem spe&#322;nienie si&#281; warunk&#243;w okre&#347;lonych w akcie notarialnym w trybie art. 777 par.1 pkt. 5 k.p.c. daje upowa&#380;nienie wierzycielowi do przeprowadzenia egzekucji. Do przeprowadzenia post&#281;powania klauzulowego, a w konsekwencji przeprowadzenia egzekucji, wierzyciel b&#281;dzie stosowa&#263; art. 7861 k.p.c. w zw. z art. 786 k.p.c. Ustawodawca nie wskazuje o jakie warunki chodzi, wskazuje tylko podmiot, kt&#243;ry zaistnienie tych warunk&#243;w musi udowodni&#263;, by uzyska&#263; klauzul&#281; wykonalno&#347;ci. A. Jakubecki podnosi, i&#380; dokumenty urz&#281;dowe lub prywatne z podpisem urz&#281;dowo po&#347;wiadczonym traktowane s&#261; jako warunki, kt&#243;re musz&#261; by&#263; spe&#322;nione, aby wierzyciel na podstawie aktu notarialnego w trybie art. 777 par.1 pkt. 5 k.p.c. m&#243;g&#322; przeprowadzi&#263; egzekucj&#281;[36]. Wierzyciel mo&#380;e w trakcie post&#281;powania klauzulowego powo&#322;ywa&#263; si&#281; na art. 282 par.1 i 2 w zw. z art. 13 par.2 k.p.c., kt&#243;re dotycz&#261; fakt&#243;w powszechnie znanych lub fakt&#243;w znanych s&#261;dowi urz&#281;dowo z zastrze&#380;eniem i&#380; "<em>s&#261;d nie mo&#380;e przyj&#261;&#263;, &#380;e okre&#347;lony fakt, istotny dla rozstrzygni&#281;cia sprawy, jest powszechnie znany (art. 228 k.p.c.), gdy chocia&#380; cz&#281;&#347;&#263; zebranego w sprawie materia&#322;u temu przeczy</em>"[37].</p> <p align="justify" class="styl6">Okre&#347;lenie terminu spe&#322;nienia &#347;wiadczenia w art. 777 par.1 pkt. 4 k.p.c. jest jedn&#261; z przes&#322;anek, kt&#243;re umo&#380;liwiaj&#261; dokonanie przeprowadzenia post&#281;powania egzekucyjnego. Dlatego w swojej istotno&#347;ci powinien (musi) by&#263; zastrze&#380;ony w ka&#380;dym o&#347;wiadczeniu dotycz&#261;cym poddania si&#281; egzekucji. </p> <p align="justify" class="styl6"> </p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">--------------------------------------------------------------------------------<br> <span class="styl6"><strong>Literatura.</strong></span></p> <p align="justify" class="styl5"> [1] K. Knoppek, op.cit. s. 68; W. Siedlecki, op.cit. s. 1080; A. Jakubecki, op.cit. s. 74; A. Marciniak (w;) Kodeks post&#281;powania cywilnego. Komentarz ., red. K. Piasecki, t 2, s. 633<br> [2] E. Wengerek, Post&#281;powanie zabezpieczaj&#261;ce ., s. 123; Z. &#347;wieboda, Nadanie przez s&#261;d klauzuli.. s. 60; Rozporz&#261;dzenie, art. 32 par.1 zd. drugie z dnia 25 maja 1995r. Prawo Notariacie ( Dz.U. nr.36, poz.276 z p&#243;&#378;&#324;. zm.) a obecnie art. 80 par. 1 pr.not; W. Siedlecki, op.cit. s. 1080; F.Zedler, Poddanie si&#281; egzekucji..., s. 69<br> [3] M. Muli&#324;ski, Nadawanie klauzuli wykonalno&#347;ci aktom notarialnym. NPN, 2002, nr 1, s. 20; M. Walasik, op.cit. s. 200; innego zdania jest A. Jakubecki , Poddanie si&#281; egzekucji ..., s. 77<br> [4] Z. Radwa&#324;&#347;ki, A. Olejniczak, Zobowi&#261;zania - cz&#281;&#347;&#263; og&#243;lna., s. 57 i n., Warszawa 2008<br> [5] M. Walasik, op.cit. s. 200; T. Borkowski, S. Jerzak, Zmiany prawa dewizowego a porz&#261;dek prawny Unii Europejskiej, PUG 2002, nr 4, s. 13 i n.; Prawo dewizowe ( dz.U.Nr.141, poz. 1178 ze zm.); G. &#380;mij, Prawo waluty, Krak&#243;w 2003, s. 156-158<br> [6] v. Uchwa&#322;a siedmiu s&#281;dzi&#243;w SN z dnia 22 wrze&#347;nia 1979r., III CZP 16/79, OSNCP 1980, nr 7-8, poz. 129; Uchwa&#322;a pe&#322;ny sk&#322;ad Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z dnia 16 grudnia 1987r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, nr 4. poz. 42<br> [7] v. M. Lemkowski, Odsetki cywilno prawne, Rzesz&#243;w 1974, s. 38 i n. oraz 74-81; J. Sztombka, Odsetki za op&#243;&#378;nienie &#347;wiadczenia pieni&#281;&#380;nego, PS 1992, nr 2 s. 39; Uchwa&#322;a SN w sk&#322;adzie siedmiu s&#281;dzi&#243;w z dnia 26 stycznia 2005r. III CZP 42/04, OSNC 2005, nr 9; Z. Radwa&#324;ski, A. Olejniczak, Zobowi&#261;zania -cz&#281;&#347;&#263; og&#243;lna. Warszawa 2008, s. 74 i n.<br> [8] M. Walasik, op.cit. s. 204<br> [9] J. Korzonek, Post&#281;powanie egzekucyjne i zabezpieczaj&#261;ce. Cz&#281;&#347;&#263; druga kodeksu post&#281;powania cywilnego, Krak&#243;w 1974, t.1, s. 519-528.<br> [10] T. Wi&#347;niewski, Komentarz do art. 481 k.c., teza 7, Lex. XI, 2009<br> [11] M. Walasik, op.cit. s. 205<br> [12] S. Rudnicki, Komentarz do art. 45 kc., Lex. XI, 2009<br> [13] E. Gniewek, Prawo rzeczowe. Komentarz, Krak&#243;w 2004, s. 9<br> [14] v. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 243 poz. 2441)<br> [15] M. Muli&#324;ski, Nadanie klauzuli wykonalno&#347;ci aktem notarialnym ..., s. 19 za&#347; odmienne zdanie ma J. Korzonek, op.cit. t.1, s. 454<br> [16] Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastaw&#243;w. (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 67 poz. 569)<br> [17] F. Zedler, Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy lub praw, w drodze przej&#281;cia przedmiotu zastawu, PB 1999, nr 5, s. 54<br> [18] S. Rudnicki, Komentarz do art. 46 k.c., Lex. XI, 2009<br> [19] M. Walasik, op.cit. s. 208<br> [20] v. Ustawa z dnia 18 wrze&#347;nia 2001 r. Kodeks morski<br> [21] v. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o &#380;egludze &#347;r&#243;dl&#261;dowej (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 857)<br> [22] v. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696)<br> [23] Wyrok SN z dnia 9 pa&#378;dziernika 1968r., I CR 366/68, Lex. nr 6401<br> [24] "Komornik, dokonuj&#261;c zaj&#281;cia ruchomo&#347;ci, nie mo&#380;e w protokole zaj&#281;cia oznaczy&#263; globalnej ich warto&#347;ci, lecz jest obowi&#261;zany oznaczy&#263; odr&#281;bnie warto&#347;&#263; ka&#380;dej zaj&#281;tej ruchomo&#347;ci". v. Uchwa&#322;a SN z dnia 9 grudnia 1986 r. III CZP 61/86 z glos&#261; aprobuj&#261;c&#261; Korzan Kazimierz, OSPiKA 1989/1, poz. 1<br> [25] Odmiennie E. Wengerek, op.cit. s. 623; J. Ignatowicz (w;) Kodeks cywilny ., red. Z. Resich, t 1, s. 585<br> [26] id. M. Walasik, op.cit. s. 212<br> [27] Z. &#347;wieboda, op.cit. s. 61<br> [28] Z. Radwa&#324;ski (W;) System prawa prywatnego . t.2 , s. 290<br> [29] v. Uchwa&#322;a SN z dnia 26 XI 2009 r., III CZP 102/2009, Lex. nr 2102563<br> [30] Z. Radwa&#324;ski (w:) System prawa prywatnego . t.2, s. 288; Uchwa&#322;a SN siedmiu s&#281;dzi&#243;w z dni a 9 czerwca 1958 r., I CO 11/58, OSN 1959, nr 4, poz. 92<br> [31] Ulpianus, libro tertio 9 fideicommissorum; D.36.1.10.; Gaius libro secundo fideicommissorum;<br> D.36.1.12; Marcianus libro nono institutionum. Papinianus libro vicesimo quaestionum; D.36.1.13 zobacz r&#243;wnie&#380; F. Longchamps de B?er, Z bada&#324; nad Rzymskim Prawem spadkowym: Konstrukcja dogmatyczna fidekomisu dogmatycznego , Studia Iuridica (34/1997)<br> [32] v. Wyrok SN z 30.8.1990 r., IV CR 236/90, OSN nr 10-12/1991, poz. 125; Postanowienie SN z 5.3.1999 r., I CKN 106998, OSN nr 9/1999, poz. 160<br> [33] E. Wengerek, op.cit. s. 123, M. Muli&#324;ski, Nadawanie klauzuli wykonalno&#347;ci aktom notarialnym ..., s. 21<br> [34] A. Machelard, Examen de laregle dies incertus conditionem in testamento facit, "Dissertations de droit romain et de droit fran?s", Paris 1882, s. 542-587; G. Grosso, I legati nel diritto romano. Parte generale2, Torino 1972, s. 422-431;<br> [35] F. Zedler, Poddanie si&#281; egzekucji ., s. 71; A. Jakubecki, op.cit. s. 75 <br> [36] A. Jakubecki, op.cit. s. 71<br> [37] v. Wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 4 maja 1977 r. IV CR 150/77, Lex. nr 321799; Wyrok SN z dnia 25 lipca 2002 r., III CKN 1331/2000, Lex. nr 364491; Wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 2004 r., V CK 379/2003, Lex. nr 366699.<br> </p></td> </tr> </table> </center> <span class="styl1"> <!-- End ImageReady Slices --> </span> </body> </html>